Különös Közzétételi Lista 2023-2024

A Különös Közzétételi Lista nem akadálymentes PDF formátumban itt olvasható: Különös Közzétételi Lista (PDF)

Martfűi József Attila
Általános Iskola
5435 Martfű, Május 1. út 2.

Intézményi Egységkód: T080JA3901
Szolnoki Tankerületi Központ JA39
Vármegye: Jász-Nagykun-Szolnok
OM azonosító: 201511


1. A felvételi lehetőségek

Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi lehetőségeket:

 • a törvényben előírt életkor
 • óvodai szakvélemény
 • születési anyakönyvi kivonat
 • lakcímkártya
 • TAJ kártya
 • szülő személyi igazolvány
 • Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleménye (ha van)

2. A beiratkozásra meghatározott idő és a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

A beiratkozás időpontja: 2024. április 18-19.

A felvételi időszakot a központilag meghatározottak alapján hirdetjük ki és bonyolítjuk le.
Iskolánk a beiskolázási körzetéből minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz.

A fenntartó által engedélyezett osztály
sorszáma típusa/neve létszáma
  Adat: 2024 áprilisában kerül feltöltésre  
     

3. Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a térítési díjának, a tandíjának és egyéb díjak mértékét nevelési évenként egy főre

A díj
megnevezése (jogcíme) mértéke 1 főre megállapított díj mértéke a nevelési évre
Napközi teljes értékű 883,- Ft
Napközi liszt érzékeny 1499,- Ft
Napközi tejérzékeny 1143,- Ft
Napközi tojás érzékeny 813,- Ft
Napközi cukorbeteg 883,- Ft
Napközi (tartós beteg, SNI, nagycsaládos) 50% 442,- Ft
Napközi – rendszeres gyermekvédelmi és nevelésbe vett 0% 0,- Ft
Menza teljes értékű 616,- Ft
Menza (tartós beteg, SNI, nagycsaládos) 50% 308,- Ft
Menza – tej érzékeny teljes értékű 826,- Ft
Menza – tojás érzékeny teljes értékű 578,- Ft
Menza – liszt érzékeny teljes értékű 908,- Ft
Menza – rendszeres gyermekvédelmi és nevelésbe vett 0% 0,- Ft

A személyi térítési díjat az önkormányzat az igénybe vett étkezések számának, valamint a kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg.

Gyermekétkeztetés esetén:

 1. a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át,
 2. b) három-vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át,
 3. c) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, kedvezményként kell biztosítani, továbbiakban együtt: normatív kedvezmény.
  A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelések

Az értékelés
ideje nyilvános megállapítása
Évente Teljesítményértékelési rendszer: Önértékelés, tanulói értékelés, óralátogatási értékelés, intézményi önértékelés

5. A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések

A vizsgálat, ellenőrzés
ideje az ellenőrzések megnevezése nyilvános megállapítása
Igényeknek megfelelően A partnerek elégedettségi mutatója nem kötelező jelleggel.  
2017-2018-as tanév Intézményvezetői önellenőrzés Mind a szülők, mind a pedagógusok elégedettek a kapcsolattartás formáival, a gyermekkel kapcsolatos visszajelzésekkel. A szülők kiemelték még a környezettudatos nevelést és a tanulók tájékoztatását a követelményekről.

Fejlődni az érdeklődést felkeltő módszerek terén, a közösen elfogadott értékelési követelmények betartásánál, a továbbképzésen való részvétel és a tudásmegosztás kapcsán szükséges.

2019.02.21. Intézmény vezetői tanfelügyelet A tanfelügyelet eredményei nemcsak alátámasztották, megerősítették a belső önértékelésünk reális voltát, hanem értékelték az önértékelés során feltárt fejleszthető területeken bekövetkezett pozitív irányú változást. Ennek köszönhetően mindössze két területen javasolt fejlesztés. Az intézményvezető elkészítette a fejlesztési tervét, melynek megvalósítása az elkövetkező 2 év feladata.

Fejleszthető területek:

 • A PDCA ciklusban a visszacsatolás erősítése kívánatos. Az egyéni tanulási utakat támogató differenciálás, adaptivitás erősítése. A kooperatív technikák használatának előtérbe helyezése, és a mérési eredményekre konkrét fejlesztések meghatározása, ezek teljesülésének vizsgálata. Egyénre szabott fejlesztési tervek készítése, melyek alapján nőhet a tanulói motiváció, majd az eredményesség.
 • A kommunikációs stratégiák, – technikák eszköztárának növelése. Hatékonyabb kommunikáció, pontosabb, célzottabb információáramoltatás.
2019.04.25. Intézményi tanfelügyelet Az intézményi tanfelügyelet eredményei igazolták, hogy reális volt az önértékelésünk.
A fejleszthető területekre intézkedési terv készült, melyet a tantestület elfogadott és a fenntartó jóváhagyott.Fejleszthető területek:

 • A tanulókkal meg kell ismertetni azokat az erkölcsi normákat, amelyekkel képessé válnak arra, hogy tudatosan alakítsák életüket.
 • A kompetenciamérés eredményeinek megerősítése, szinten tartása.
 • Az információáramlás hatékonyabbá tétele.
 • A mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételeinek, rendszerének javítása.
 • A pedagógusok a tanulók érdeklődését felkeltő tanítási módszereket ismerjenek meg és alkalmazzanak.

6. Az Állami Számvevőszék ellenőrzése: nem történt ellenőrzés

7. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok:

Legutóbbi ellenőrzés, vizsgálat: Oktatási Hivatal, statisztikai adatok, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos adatszolgáltatás.

Az ellenőrzés, vizsgálat
ideje nyilvános megállapítása
2017.12.13. Az előzetesen feltárt hibajegyeket kijavítottuk, így a helyszíni ellenőrzéskor már további hiba nem merült fel.

Legutóbbi ellenőrzés, vizsgálat: Szolnoki Tankerületi Központ, túlórák, helyettesítések nyilvántartásának, elszámolásának kifizetésének ellenőrzése a 2017/2018-as tanévre vonatkozóan.

Legutóbbi ellenőrzés, vizsgálat: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály hatósági és Oktatási osztály ellenőrzése a tanulói balesetvédelemre vonatkozó szabályok betartása 2020. október 19-én.

Legutóbbi ellenőrzés, vizsgálat: a Szolnoki Tankerületi Központ belső ellenőrzése az intézmény weboldalának üzemeltetésére vonatkozóan a 2021. évben.

8. Az intézmény nyitvatartása és az éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események

Az intézmény a nyitva tartását az alábbi rend szerint határozza meg:

Hétfő 06:00-tól 20:00-ig
Kedd 06:00-tól 20:00-ig
Szerda 06:00-tól 20:00-ig
Csütörtök 06:00-tól 20:00-ig
Péntek 06:00-tól 20:00-ig
Szombat
Vasárnap

Őszi szünet:
2023. október 30. (hétfő) – november 5. (vasárnap)

Téli szünet:
2023. december 21. (péntek) – 2024 január 05. (vasárnap)
2022. december 9-10. Mesejáték – tanítási nap

Tavaszi szünet:
2024. március 28. (csütörtök) – 2024. április 7. (vasárnap)

Tanítás nélküli munkanap:
PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP: 2024. június 18. (kedd)
DÖK NAP: 2024. június 17. (hétfő)
2024.január 22. (hétfő) osztályozó értekezlet
2024.június 10. (hétfő) nevelési értekezlet

Tanítási időszak:
2023. szeptember 1. (péntek) 8.00 óra – Első tanítási nap
2024. június 21. (péntek) – Utolsó tanítási nap

SZMK ülések:
Első félév: 2023. szeptember 7. (csütörtök) – 17,00 óra
Második félév: 2024. január 30. (kedd) – 17,00 óra

Munkanap-áthelyezés:
2023. december 16. (péntek) – szabadnap
2024. június 20. (csütörtök) – ledolgozott munkanap

Fogadó órák: előre egyeztetett időpontban
2023. november. 7. (kedd)
2024. március 26. (kedd)

A tanévben tervezett jelentősebb rendezvények:

2023.szeptember 1. (péntek) – Tanévnyitó ünnepség
2023. szeptember 19 – október 11. – Pályaorientációs mérések
2023. szeptember 29. (péntek) – Magyar Diáksport Napja
2023. október 6.(péntek) 10,00 óra – Aradi vértanúk napja
2023. október 13 – december 8. – DIFER mérés
2023. október 20. (péntek) 10,00 óra – 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja
2023. október 21-22. Halloween – Márton napi vígasságok
2023. november 13. (hétfő) – A Magyar Nyelv Napja
2023. december 16. (szombat) – Mesejáték
2024. január 19. (péntek) – A Magyar Kultúra Napja
2024. január 9 – május 10. – NETFIT mérés
2024. február 9. (péntek) Farsang – Témanap
2024. február 4. – osztályos tankerületi mérés
2024. február 23. (péntek) – A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja
2024. március 4-8. – PÉNZ7
2024. március 4 – június 3. – Országos mérés 4-8. évfolyamon
2024. március 14. (csütörtök) 10,00 óra – Nemzeti ünnep
2024. március 22. (péntek) – Iskolanyitogató
2024. március 25. (hétfő) – Nyílt iskolalátogatási nap
2024. április 12. (szerda) 10,00 óra – a Költészet napja
2024. április 13. (szombat) – Sámli Bál (Boldog Gyermekekért Alapítvány)
2024. április 16. (kedd) – A holokauszt áldozatai emléknapja
2024. április 22-26. – A Föld Napja, Fenntarthatósági témahét
2024. május 29-31. – Határtalanul! kirándulás Erdélybe
2024. június 4. (kedd) 10,00 óra – Nemzeti Összetartozás Napja
2024. június 17. (hétfő) – Diákönkormányzati nap
2024. június 18. (kedd) – Pályaorientációs nap
2024. június 22. (szombat) – Ballagás 10 óra, tanévzáró ünnepség 17 óra

9. A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai – a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok betartásával

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai:

A pedagógusok teljesítményértékelése az alábbi legfontosabb területeket érintette:

 • a szakmai, pedagógiai (tanórai és azon kívüli oktató-nevelőmunka) és adminisztratív tevékenység,
 • munkafegyelemmel, a szabályok betartásával kapcsolatos feladatok ellátása,
 • az intézmény iránti elkötelezettség, a szervezeti célok megvalósításában való innovatív, aktív közreműködés,
 • a pedagógus mesterséggel összefüggő személyes tulajdonságok,
 • egyéb, előre nem látható megbízatások, feladatok (pályázatírás, projektmunka stb.)

Az értékelés formái

 • óralátogatások
 • önértékelés
 • értékelő beszélgetés
 • tárgyi dokumentumok (füzetek, munkafüzetek, dolgozatok) áttekintése
 • tanórán kívüli tevékenységek megfigyelése

Az értékeléshez szükséges információk gyűjtése

 • A tanórai oktató-nevelő munka ellátásával összefüggően az óralátogatások, az óraelemzések szempontjai adtak információt (Óra megfigyelési lap).
 • Az adminisztratív munkához a tanügyi és munkaügyi dokumentumok vezetésének szempontjai, azok ellenőrzési jegyzőkönyve volt az információs forrás.
 • A pedagógiai tervezőmunka dokumentumai, tanmenetek, szakköri naplók, fejlesztési tervek.
 • A képzéseken, továbbképzéseken való részvétel adatainak gyűjtése a tanév vonatkozásában.

A teljesítményértékelésnél az alábbi skálát alkalmaztuk:

 • 80%-100%-ig: kiválóan alkalmas
 • 60%-79%-ig: alkalmas
 • 30%-59%-ig: kevéssé alkalmas
 • 30% alatt: alkalmatlan

A vizsgált pedagógusok közül mindenki a kiválóan alkalmas minősítést szerezte meg.

10. A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program

A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program a közzétételi lista mellékleteként csatolásra került.

11. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Ssz. Oktatási azonosító Munkakör megnevezése Végzettsége Szakképzettsége
1.

75876928216

tanító tanítóképző főiskola általános iskolai tanító testnevelés és sport műveltségi területen
2.

74519294734

tanár tanárképző főiskola/egyetem tanár, okleveles biológia tanár, történelem, biológia szakos tanár
3.

73462231923

tanár tanárképző főiskola matematika szakos tanár, angol nyelv és irodalom szakos tanár
4.

78827325483

tanító tanítóképző főiskola általános iskolai tanító természetismeret műveltségi terület
5.

78523942239

tanár

középiskolai tanár

okleveles középiskolai fizika tanár

6.

73293413621

tanító tanítóképző főiskola általános iskolai tanító, fejlesztőpedagógus
7.

75636005446

tanító tanítóképző főiskola általános iskolai tanító
8.

79774313379

tanár tanárképző főiskola/egyetem magyar nyelv és irodalom szakos tanár, történelem szakos tanár
9.

79393670829

tanító tanítóképző főiskola általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel, általános iskolai tanító angol idegen nyelvi műveltségi területen
10.

73177697943

tanár tanárképző főiskola orosz szakos tanár, német szakos nyelvtanár, könyvtáros, közoktatás vezető
11.

73142415854

tanító – tanár tanítóképző/tanárképző főiskola általános iskolai tanító informatika műveltségi területen, általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel, földrajz szakos tanár
12.

79585337355

tanár tanárképző főiskola matematika szakos tanár, kémia szakos tanár, számítástecnika szakos tanár
13.

78876252021

tanító tanítóképző főiskola általános iskolai tanító, német nyelvből alapvizsga nyelv-és beszédfejlesztő pedagógus
14.

71647492669

tanító tanítóképző főiskola általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi területen
15.

72460509383

tanár tanárképző főiskola történelem szakos tanár, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, művelődésszervező
16.

75967300261

tanító tanítóképző főiskola általános iskolai tanító orosz nyelv szakkollégiumi képzéssel, általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen
17.

73417312623

tanító, tanár tanítóképző/tanárképző főiskola általános iskolai tanító német nyelvi szakkollégiumi képzéssel, testnevelés szakos általános iskolai tanár, német nyelvtanár
18.

75467981545

középiskolai tanár tanárképző főiskola/egyetem okleveles általános iskolai tanár, okleveles testnevelés tanár
19.

76359597646

tanító tanítóképző főiskola általános iskolai tanító
20.

74616790722

tanító tanítóképző főiskola általános iskolai tanító
21.

72927648154

tanító, tanár tanítóképző/tanárképző főiskola/egyetem általános iskolai tanító, németnyelv és irodalom szakos tanár, okleveles tehetségfejlesztés szakterületen
22.

72421016863

tanító, tanár tanítóképző főiskola/egyetem általános iskolai tanító testnevelés és sport műveltségi területen, okleveles általános iskolai testnevelő tanár
23.

78868330141

tanár tanárképző főiskola történelem szakos tanár, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, művelődésszervező
24.

71609550847

tanár tanárképző főiskola magyar nyelv és irodalom szakos tanár, történelem szakos tanár
25.

73212561003

tanító tanítóképző főiskola általános iskolai idegennyelv angol nyelvű oktatására képesített tanító
26.

71392933288

tanár tanárképző főiskola/egyetem történelem szakos általános iskolai tanár, művelődésszervező, okleveles angoltanár
27.

74859086529

tanító tanítóképző főiskola általános iskolai tanító vizuális műveltségi területtel
28.

71684366889

tanító tanítóképző főiskola általános iskolai tanító angol műveltségi területen
29.

78173442669

tanár

tanárképző főiskola/egyetem

okleveles német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

30.

71490503520

tanító tanítóképző főiskola sajátos nevelési és oktatási igényű tanulókkal való foglalkozások pedagógusa, általános iskolai tanító természetismeret műveltségi területen
31.

73541161329

tanár

egyetem

matematika-testnevelés szakos általános iskolai tanár, számítástechnika tanár, informatikus, rendszer informatikus

32.

74512563616

tanár, gyógypedagógus tanárképző főiskola matematika szakos tanár, rajz szakos tanár, gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon, gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon
33.

738702505419

általános iskolai tanár tanárképző főiskola magyar-orosz szakos általános iskolai tanár, német nyelv szak
34.

78556969291

tanító tanítóképző főiskola általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel, minőségbiztosítási szakértő
35.

78800001412

tanár tanárképző főiskola orosz szakos tanár, angol nyelvtanár, történelem szakos tanár
36.

72006829091

tanító tanítóképző főiskola általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel
37.

75965167171

tanító tanítóképző főiskola általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel
38.

77118029299

tanító tanítóképző főiskola általános iskolai tanító angol idegen nyelvi műveltségi területen
39.

77456503435

tanító, gyógypedagógus tanítóképző/tanárképző főiskola gyógypedagógus, logopédia szakos tanár, pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, általános iskolai tanító
40.

72332897889

tanító tanítóképző főiskola általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom, matematika műveltségi terület

A világoskékkel (nem pirossal) jelzett dolgozói adatok a megbízási szerződéssel dolgozó kollegákat jelzi.

12. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

A nevelő és oktató munkát segítők száma: 7 fő.

Ssz. Oktatási azonosító Munkakör megnevezése Végzettsége Szakképzettsége
1.

76909341334

iskolatitkár felsőfokú OKJ Nonprofit ügyintéző, (ECDL), iskolatitkár, pénzügyi tanácsadó
2.

71616197832

pedagógiai asszisztens felsőfokú OKJ Pedagógiai- és családsegítő munkatárs
3.

73827784404

pedagógiai asszisztens felsőfokú OKJ Pedagógiai- és családsegítő munkatárs, Gyógypedagógiai segítő munkatárs
4.

74238253360

pedagógiai asszisztens felsőfokú OKJ Bérügyintéző, Társadalombiztosítási ügyintéző
5.

71448450935

pedagógiai asszisztens főiskola informatikus könyvtáros
6.

73541161329

rendszergazda egyetem matematika-testnevelés szakos általános iskolai tanár, számítástechnika tanár, informatikus, rendszer informatikus
7.

75938379040

pedagógiai asszisztens főiskola, felsőfokú OKJ közgazdász, Nemzetközi Gazdálkodás szak, Logisztika szakirány, mérlegképes könyvelő

13. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve

Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve

14. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

14.1. Kimaradási mutatók:

Kimaradási mutatók

14.2. Lemaradási mutatók:

Lemaradási mutatók

15. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások

A szakköri foglalkozásokkal kapcsolatos szabályozást az iskola házirendje: „A tanuló jogai” és a „Tanuló kötelezettségei” pontjai tartalmazzák: „A tanuló joga, hogy választhasson – érdeklődésének megfelelően – a választható tantárgyak, szakkörök, foglalkozások közül; Igénybe vegye az iskola nyújtotta tanulmányi és egyéb kedvezményeket (korrepetálás, tanfolyam, sportkör, könyvtár, kedvezményes étkezés, sportpálya, számítástechnikai terem használat)”

 • Gyógytestnevelés
 • Matematika és magyar korrepetálás, tehetséggondozás
 • Matematika és magyar felvételi előkészítő
 • Fejlesztő foglalkozások
 • Logopédiai foglalkozások
 • Szociális segítő igénybevétele

Testmozgás.
A testnevelés órák száma 1.-8. évfolyamon heti 5 mindennapos testnevelés keretein belül zajlik, amelyből heti 2 óra testnevelés alprogramként valósul meg. Emellett a napközis tevékenység idején minden nap beiktatunk egy óra mozgást is. Hetente 1-2 óra táncfoglalkozást biztosít a Szilver Alapfokú Művészeti Iskola az 1-4. osztályos és 8. osztályos tanulóinknak.

Szakköreink:

Foglalkozás neve Igénybevétel Egyéb igénybevételi feltétel leírása
Ingyenes Térítéses
Magyar felvételi előkészítő x    
Matematika felvételi előkészítő x    
Német szakkör 5. osztály x    

16. Házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

Az otthoni házi (napközis és tanulószobai) feladatok adásával célunk, hogy a tanulók képességeihez mérten önállóan tudják alkalmazni a tanórán elsajátított eljárásokat, megoldási technikákat, a tanult ismereteket önállóan rögzítsék, a rendszeres tanulásra neveljük őket.

A házi feladat kijelölésekor a következő alapelveket vesszük figyelembe:

A hazai tudományos pedagógiai szemlélet egyre inkább hangsúlyozza a gyermekek terheinek csökkentését. Elvárja az intézmények önkorlátozó, a gyermekek egészséges fejlődését szolgáló gyakorlat kialakítását.

A házi feladat kijelölésekor figyelembe vesszük a tanulók életkori sajátosságait, a képességek szerinti differenciált feladat kiadásának lehetőségét.

A tanulási hét alatt figyelembe vesszük az egyenletes terhelést. A napközis és tanulószobás rendszerben a pedagógus által munkaidő alatt ellenőrizhető írásbeli házi feladat-mennyiséget jelölünk ki.

A közoktatási törvényből adódó korlátokat az iskola minden pedagógusa betartja, tiszteletben tartja a tanulók pihenéshez, szabadidőhöz való jogát.

16.1. Házi feladat szabályai

A tanulók köznevelési törvényből, és az intézmény házirendjéből is fakadó kötelessége a tanulás. A tananyag tanórai feldolgozása mellett a tanulók számára fontos az otthoni tanulás, gyakorlás, felkészülés. A pedagógusok a tanulók tananyag elsajátításának érdekében szóbeli és meghatározott tantárgyakból írásbeli házi feladatot adhatnak 5-8. évfolyamon.

Írásbeli házi feladatot alapkészségek gyakorlása céljából matematika, magyar nyelv és idegen-nyelv tantárgyakból adunk a tanulóknak.

A kötelező szóbeli és írásbeli házi feladat mennyisége:

 • elsőtől negyedik osztályig nem haladhatja meg a napközis tanulmányi foglalkozás időtartamát,
 • ötödiktől nyolcadik osztályig pedig a tantárgyankénti harminc percet. Törekszünk arra, hogy a választható írásbeli és a szóbeli házi feladatok elvégzésének együttes ideje az 5-8. évfolyamon 60-70 percnél ne legyen több naponta.

Hétvégén sem adható több házi feladat, mint a hét többi napján. Csak olyan házi feladat adható, amelynek előkészítése a tanórán már megtörtént. Hosszabb iskolai szünetekre kötelező házi feladat nem adható.

A gyermekeket motiváló, szorgalmi házi feladat a pedagógus szándékától, pedagógiai céljától függően, tetszőlegesen adható.

Egységes eljárások

 • Az írásbeli házi feladat adásának korlátai minden évfolyamra érvényesek.
 • A kötelező írásbeli házi feladat mennyisége annyi legyen, aminek ellenőrzése tíz percnél több időt nem vesz igénybe, a házi feladat elkészítését a szaktanár minden órán ellenőrzi.
 • A hiányzó házi feladat a tanulóval pótoltatható.
 • A rendszeresen elmulasztott házi feladatért (3-5 egymást követő eset) elmarasztaló érdemjegy adható, vagy kerüljön bejegyzés az ellenőrzőbe.

Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai

 • Péntekről hétfőre kötelező írásbeli házi feladatot nem adunk. A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk.
 • Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból.
 • A napi felkészülés otthoni (napközis, tanulószoba) ideje nem lehet több 1-1,5 óránál. Törekszünk arra, hogy a választható írásbeli és a szóbeli házi feladatok elvégzésének együttes ideje az 5-8. évfolyamon 60-70 percnél nem legyen több naponta.

16.2. Iskolai dolgozatok szabályai

Diagnosztikus felmérés
A folyamat elején annak feltárására irányul, hogy a tanulók milyen szintű előzetes ismeretekkel, kompetenciákkal rendelkeznek, képességeik és készségeik milyen fejlettséget mutatnak. Szerepe az eredmények részletes feltérképezése, a háttértényezők felkutatása, és az elmaradások feltárása, okai. Ennek ismeretében fogalmazzuk meg a következő pedagógiai fokozat céljait, a fejlesztés irányait.

Funkció: Helyzetfeltárás
Várható hatása: Segíti a pedagógiai munka tervezését, elsősorban a differenciálás szempontjainak kialakítását, pótlásra kerülnek fontos ismeretek.
Formája: év eleji felmérés
Eszköz, módszer: megfigyelés, diagnosztikus teszt
Alkalmazásának köre: munkaközösségi szinten szabályozott
Értékelés: Százalékos kimutatás

Formatív felmérés
A tanítási-tanulási folyamat szerves és egyénileg tervezett velejárója, szerepe az eredmények részletes feltérképezése, a gyakori visszajelzés, és az elmaradások korrigálása. Fejlesztő célú beszámoltatás a tanulási folyamatban való előrehaladásról.

Funkció: segítés, fejlesztés
Várható hatása: Lehetővé teszi az elsajátított ismeretek mélységének és stabilitásának megismerését, megmutatja a további fejlődéshez szükséges korrekciót.
Formája: tanév közben felmérés
Alkalmazásának köre: szaktanári kompetencia, szükség szerint
Értékelése: érdemjeggyel, 1-5 fokozatú skálával

Tanév közbeni írásbeli tematikus dolgozat
Egy-egy rövidebb tanítási-tanulási szakasz eredményességéről, hatékonyságáról ad képet. A tanított ismeretek, kompetenciák számonkérését szolgálja.

Várható hatása: Elősegíti a tantárgyi ismeretrendszerek megszilárdulását. Segíti a tanulók önértékelését, az egyes tanulót a csoporthoz viszonyított teljesítménynek megismerésében, segíti a tanári értékelést.
Formája: témazáró dolgozat
Alkalmazásának köre: szaktanári kompetencia, a tantárgy sajátosságai szerint
Értékelése: érdemjeggyel, 1-5 fokú skála alkalmazásával

Tanév közbeni írásbeli felelet
A tanulók teljes, vagy annál kisebb körében íratott írásbeli felelet. Egy-egy tananyagrész (lecke) egyéni elsajátításának gyors visszajelzését szolgálja.

Várható hatás: a folyamatos tanulást ösztönzi, segíti egy-egy tanuló ismeretekben való előrehaladásának ellenőrzését.
Formája: írásbeli felelet
Alkalmazásának köre: szaktanári kompetencia
Értékelése: érdemjeggyel, 1-5 fokú skála alkalmazásával

Szummatív felmérés
A tanulást lezáró, a végállapot eredményeit tükröző lezáró – minősítő felmérés. Globális képet ad a követelmények teljesítéséről.

Várható hatása: a NAT és az iskolai dokumentumok által rögzített követelményekhez képest ad képet a tanuló tudásáról. Az év végi osztályzat kialakításában súlyozott szerepe van.
Funkció: minősítés
Eszköz, módszer: témazáró dolgozat, vizsga, bizonyítvány
Formája: tanév végi felmérés
Értékelése: szövegesen és érdemjeggyel, 1-5 fokú skála alkalmazásával

A szummatív méréshez használt tantárgytesztek:

 • tanár által készített mérőeszköz
 • standardizált mérőeszköz
 • tudásszintmérő tesztek
 • feleletválasztó tesztek
 • feleletalkotó tesztek
 • képesség-jellegű tudás mérésére alkalmas feladatok
 • A pontozási módok, (az írásbeli felelet kivételével) a pontozás érdemjeggyé alakítása szélesebb körű – munkaközösségi, vagy azonos évfolyamon azonos tárgyat tanítók – megegyezésén alapuljon. Tükrözze az egységességet, szolgálja az összehasonlíthatóságot.
 • Az írásbeli beszámoltatás a tanulói tudás konkrét hiányosságaira mutasson rá, mutassa meg a gyermeknek, hogy miben kell fejlődnie.
 • Mutasson irányt a továbblépéshez, erősítsen meg a biztos tudásról, szilárd ismeretekről.

Az írásbeli beszámoltatások rendje:

 • Az írásbeli beszámoltatás biztosítása a tanítási-tanulási folyamatban való folyamatos előrehaladást, vegye figyelembe a tanulók felkészülésének sajátosságait. (felkészülési idő, napirend, órarend, napi terhelés, váratlan esemény stb.)

Egységes eljárások: (2. évfolyamtól – 8. évfolyamig)

 • Az év eleji diagnosztikus felmérés ideje: az új tanév 1. és 2. hete.
 • A pedagógus a témazáró dolgozatok, a felmérések (év eleji, tanév közi, év végi) időpontját legalább egy héttel hamarabb köteles a tanulókkal közölni.
 • A hiányzó tanulóval az elmaradt (meg nem írt) írásbeli beszámoltatás pótolható.
 • Az írásbeli munkákat a szaktanár a megírást követő 10 nap köteles kijavítani, a tanulók és a szülők számára azt érdemben értékelni.
 • A szóbeli feleletek érdemjegyeit azonnal közölni kell a tanulókkal – és még azon a napon be kell írni az ellenőrző könyvbe és a naplóba is;
 • Bevezető, alapozó és fejlesztő szakaszban félévente – az óraszám függvényében – legalább 3-5 jegy megszerzésének lehetőségét kell biztosítani minden tanulónak,
 • Érdemjegyet adni csak az órai teljesítményért, illetve a tananyaggal összefüggő tanórán kívüli tevékenységért – házi feladat, kiselőadás, verseny stb. – lehet. A tantárgyi jegyek nem használhatók közvetlen fegyelmezési eszközként.
 • Egy tanítási napon kettő, egy héten legfeljebb 4 dolgozat íratható.
 • Adott napon előnyt élvez az írásbeli beszámoltatás megíratásában a heti egy órás tantárgyat tanító szaktanár.
 • A tanulónak joga van a dolgozatát és annak értékelését megismerni, és indokolt esetben a dolgozata értékelésével kapcsolatban – kulturált formában – kifogást tehet, melyre a tanár köteles válaszolni. Egyetértés hiányában az igazgatóhoz panasszal fordulhat.
 • Mind a félévi, mind az év végi osztályzatokat – a félév elején a tanár által megadott követelményeknek való megfelelést tükröző –, (félévenként legalább három, különböző időpontokban) havonta legalább 1 szerzett érdemjegy alapján kell megállapítani. Amennyiben a félévi vagy év végi eredményjegy a tanuló véleménye szerint nem tükrözi híven a szaktárgyi tudását, (nincs összhangban az előre megadott követelményrendszerrel), a Közoktatási Törvény 11.§.1/h. pontja értelmében, jogában áll független vizsgabizottság előtt számot adni tudásáról.
 • Mind a szóbeli, mind az írásbeli beszámolások követelményeit, értékelési szempontjait a tanulókkal előzetesen ismertetni szükséges. Fontos, hogy a pedagógusok biztosítsanak tantárgyukban javítási lehetőséget a tanulóknak.
 • A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt, a tárgyat tanító nevelő értesíti (az üzenő füzeten, tájékoztató füzeten és ellenőrzőn keresztül. Az tájékoztató füzet és ellenőrző bejegyzéseit az osztályfőnök havonta ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek, beírását pótolja.) a KRÉTA rendszeren keresztül.

17. Osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

A tantárgyankénti követelményeket a tantervek tartalmazzák, amelyek a pedagógiai program mellékletét képezik.

Vizsgák rendje:

 • Osztályozó vizsga
 • Különbözeti vizsga
 • Javító vizsga/pótvizsga

Javító/pót vizsga
Adott tantárgyból az adott tanév követelményeinek nem teljesítése esetén megfelelő felkészítés után letehető vizsga.
A szaktanár által összeállított tematika alapján írásbeli és szóbeli vizsgára is sor kerül. A javító /pótvizsgára pedagógusaink 2 alkalommal 2 órás felkészítést tartanak.

Osztályozóvizsga

 1. a) Korábban nem tanult tantárgyból, vagy még nem tanult évfolyam tananyagából (félévkor vagy év végén) letett vizsga. Azon tanulók, akik olyan tantárgyból tesznek osztályozó vizsgát, amely nem szerepel az iskola helyi tantervében (pl. olasz, spanyol stb.) kötelesek önálló felkészüléssel más iskolában jelentkezni osztályozó vizsgára és hivatalos eljárás keretében jegyzőkönyvvel bizonyítani az elért eredményt.
 2. b) Azon tanulók kötelesek osztályozó vizsgát tenni, akik az adott tantárgy tanítási óráinak több mint 30%-áról hiányoztak és nincs elegendő osztályzatuk az értékeléshez.

Különbözeti vizsga
Adott tantárgyból iskola, illetve iskolatípus váltás esetén letehető vizsga.

A tanulmányok alatti vizsgák időpontjai (aktuálisan az adott tanévre szóló munkaterv határozza meg):

 • Javító vizsga: augusztus utolsó hete
 • Osztályozó vizsga: január, május (június) és augusztus utolsó hete
 • Különbözeti vizsga: január, május (június) és augusztus utolsó hete

A vizsgára jelentkezés módja, határideje
A fentiekben felsorolt vizsgák közül egyedül az osztályozó vizsgára kell jelentkezni, de csak akkor, ha a tanuló számára ez nem kötelezően előírt.

Jelentkezés határideje: az osztályozó vizsga időpontja előtt 1 hónappal, írásban, az igazgatónak benyújtva a kérelmet.

A tanulmányok alatti vizsgák eljárási szabályai
Valamennyi – az előző pontokban felsorolt vizsga – bizottsági vizsga. A vizsga bizottsága 3 tagú, a kérdező tanár mellett javasolt a munkaközösség-vezető (bizottsági elnök) illetve a tantárgyat tanító másik kolléga részvétele. A részletes eljárási szabályokat az 11/1994. (VI. 8) MKM rendelet a 9. sz. mellékletében rögzíti.

A tanulmányok alatti vizsgák követelményei

 • Javító vizsga: az adott tantárgy adott tanévben előírt követelmények
 • Osztályozó vizsga: az adott tantárgy adott tanévben előírt követelmények
 • Különbözeti vizsga: az adott tantárgy adott tanévben előírt követelmények

Az értékelés rendje
A javító-, osztályozó-, különbözeti vizsgán elért eredmény – az adott évfolyam, adott tantárgy év végi, illetve félévi bizonyítványba, törzslapba beírt érdemjegy.

18. Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

Alsó tagozat

1.a 28
1.b 29
2.a 22
2.b 21
3.a 28
3.b 26
4.a 29
4.b 30
Össz.: 213

Felső tagozat

5.a 25
5.b 26
6.a 28
6.b 28
7.a 25
7.b 23
8.a 22
8.b 22
Össz.: 199

19. Pályakövetés adatai

A 2017/2018-as tanév év végi eredményei az általános iskolában

8.a – átlag:

 • magyar nyelv: 3,45
 • irodalom: 3,36
 • történelem: 3,36
 • angol: 3,53
 • német: 4,11
 • matematika: 3,31
 • informatika: 4,13
 • fizika: 2,90
 • biológia: 3,95
 • kémia: 3,85
 • földrajz: 3,54
 • ének: 4,00
 • rajz: 3,95
 • testnevelés: 4,81
 • átlag: 3,89

8.b – átlag:

 • magyar nyelv: 3,77
 • irodalom: 3,86
 • történelem: 3,59
 • angol: 3,86
 • német: 4,50
 • matematika: 3,19
 • informatika: 4,26
 • fizika: 4,14
 • biológia: 3,27
 • kémia: 3,73
 • földrajz: 3,86
 • ének: 4,32
 • rajz: 3,86
 • testnevelés: 4,90
 • átlag: 4,18

A 2018/2019-es tanév év végi eredményei az általános iskolában

8.a – átlag:

 • magyar nyelv: 4,17
 • irodalom: 3,86
 • történelem: 3,14
 • angol: 4,17
 • német: 4,20
 • matematika: 3,50
 • informatika: 4,00
 • fizika: 2,91
 • biológia: 3,68
 • kémia: 3,73
 • földrajz: 3,27
 • ének: 4,36
 • rajz: 4,09
 • testnevelés: 4,55
 • átlag: 4,03

8.b – átlag:

 • magyar nyelv: 3,71
 • irodalom: 3,81
 • történelem: 3,38
 • angol: 3,85
 • német: 4,38
 • matematika: 3,38
 • informatika: 4,12
 • fizika: 3,19
 • biológia: 3,86
 • kémia: 3,29
 • földrajz: 3,52
 • ének: 4,33
 • rajz: 4,05
 • testnevelés: 5,00
 • átlag: 4,10

8.c – átlag:

 • magyar nyelv: 3,32
 • irodalom: 3,42
 • történelem: 3,32
 • angol: 3,5
 • német: 4,00
 • matematika: 2,74
 • informatika: 3,95
 • fizika: 2,63
 • biológia: 3,26
 • kémia: 3,47
 • földrajz: 3,16
 • ének: 3,74
 • rajz: 3,42
 • testnevelés: 4,68
 • átlag: 3,73

A 2019/2020-as tanév év végi eredményei az általános iskolában

8.a – átlag:

 • magyar nyelv: 4,33
 • irodalom: 4,33
 • történelem: 4,33
 • angol: 4,22
 • német: 4,5
 • matematika: 4,00
 • informatika: 4,22
 • fizika: 3,56
 • biológia: 4,33
 • kémia: 4,28
 • földrajz: 4,11
 • ének: 4,39
 • rajz: 4,44
 • testnevelés: 4,83
 • átlag: 4,28

8.b – átlag:

 • magyar nyelv: 4,44
 • irodalom: 4,50
 • történelem: 4,22
 • angol: 4,50
 • német: 4,20
 • matematika: 4,28
 • informatika: 4,22
 • fizika: 3,67
 • biológia: 4,22
 • kémia: 4,44
 • földrajz: 4,17
 • ének: 4,56
 • rajz: 4,44
 • testnevelés: 5,00
 • átlag: 4,35

8.c – átlag:

 • magyar nyelv: 4,37
 • irodalom: 4,26
 • történelem: 4,21
 • angol: 4,20
 • német: 4,33
 • matematika: 3,67
 • informatika: 4,21
 • fizika: 3,26
 • biológia: 4,37
 • kémia: 4,16
 • földrajz: 3,84
 • ének: 4,16
 • rajz: 4,05
 • testnevelés: 4,89
 • átlag: 4,14

A 2020/2021-es tanév év végi eredményei az általános iskolában

8.a – átlag:

 • Irodalom: 4,52
 • Magyar nyelv: 4,29
 • Matematika: 3,52
 • Történelem: 4,29
 • Etika/hit- és erkölcstan: 4,90
 • Hittan: 5,00
 • Fizika: 4,95
 • Kémia: 3,48
 • Biológia: 4,19
 • Földrajz: 4,10
 • Angol nyelv: 4,43
 • Német nyelv: 4,14
 • Ének-zene: 4,43
 • Vizuális kultúra: 4,81
 • Technika, életvitel és gyakorlat: 4,81
 • Informatika: 3,95
 • Testnevelés és sport: 3,95
 • Tanulmányi átlag: 4,30
 • Tanulmányi átlag 2: 4,30

8.b – átlag:

 • Irodalom: 4,20
 • Magyar nyelv: 4,10
 • Matematika: 3,79
 • Történelem: 4,10
 • Etika/hit- és erkölcstan: 5,00
 • Hittan: 5,00
 • Fizika: 4,75
 • Kémia: 3,25
 • Biológia: 4,05
 • Földrajz: 3,75
 • Angol nyelv: 4,09
 • Német nyelv: 4,25
 • Ének-zene: 4,25
 • Vizuális kultúra: 4,85
 • Technika, életvitel és gyakorlat: 4,65
 • Informatika: 3,85
 • Testnevelés és sport: 4,55
 • Tanulmányi átlag: 4,21
 • Tanulmányi átlag 2: 4,21

8.c – átlag:

 • Irodalom: 4,16
 • Magyar nyelv: 3,68
 • Matematika: 3,84
 • Történelem: 4,20
 • Etika/hit- és erkölcstan: 4,91
 • Hittan: 5,00
 • Fizika: 4,70
 • Kémia: 3,50
 • Biológia: 4,15
 • Földrajz: 3,75
 • Angol nyelv: 4,38
 • Német nyelv: 4,17
 • Ének-zene: 4,45
 • Vizuális kultúra: 4,95
 • Technika, életvitel és gyakorlat: 4,55
 • Informatika: 3,35
 • Testnevelés és sport: 3,89
 • Tanulmányi átlag: 4,17
 • Tanulmányi átlag 2: 4,17

A 2021/2022-es tanév év végi eredményei az általános iskolában

8.a – átlag:

 • Irodalom: 4,05
 • Magyar nyelv: 3,68
 • Matematika: 3,41
 • Történelem: 3,41
 • Etika/hit- és erkölcstan: 4,82
 • Hittan: 5,00
 • Fizika: 3,91
 • Kémia: 3,18
 • Biológia: 4,41
 • Földrajz: 3,73
 • Angol nyelv: 3,92
 • Német nyelv: 3,56
 • Ének-zene: 4,18
 • Vizuális kultúra: 4,77
 • Technika, életvitel és gyakorlat: 4,59
 • Informatika: 4,09
 • Testnevelés és sport: 4,73
 • Tanulmányi átlag: 4,05
 • Tanulmányi átlag 2: 4,05

8.b – átlag:

 • Irodalom: 3,81
 • Magyar nyelv: 3,48
 • Matematika: 2,90
 • Történelem: 3,29
 • Etika/hit- és erkölcstan: 5,00
 • Hittan: 5,00
 • Fizika: 3,71
 • Kémia: 2,95
 • Biológia: 4,00
 • Földrajz: 3,57
 • Angol nyelv: 3,60
 • Német nyelv: 3,67
 • Ének-zene: 4,38
 • Vizuális kultúra: 4,71
 • Technika, életvitel és gyakorlat: 4,71
 • Informatika: 3,71
 • Testnevelés és sport: 4,48
 • Tanulmányi átlag: 3,89
 • Tanulmányi átlag 2: 3,89

A 2022/2023-as tanév év végi eredményei az általános iskolában

8.a – átlag:

 • Irodalom: 4,04
 • Magyar nyelv: 3,82
 • Matematika: 3,26
 • Történelem: 3,82
 • Etika/hit- és erkölcstan: 5,00
 • Hittan: 5,00
 • Fizika: 3,82
 • Kémia: 3,04
 • Biológia: 3,82
 • Földrajz: 3,75
 • Angol nyelv: 3,94
 • Német nyelv: 3,67
 • Ének-zene: 4,61
 • Vizuális kultúra: 5,00
 • Technika, életvitel és gyakorlat: 4,21
 • Informatika: 4,93
 • Testnevelés és sport: 4,21
 • Tanulmányi átlag: 4,13
 • Tanulmányi átlag 2: 4,13

8.b – átlag:

 • Irodalom: 4,11
 • Magyar nyelv: 3,71
 • Matematika: 3,18
 • Történelem: 3,54
 • Etika/hit- és erkölcstan: 5,00
 • Hittan: 5,00
 • Fizika: 4,07
 • Kémia: 3,07
 • Biológia: 3,89
 • Földrajz: 3,75
 • Angol nyelv: 4,20
 • Német nyelv: 3,69
 • Ének-zene: 4,57
 • Vizuális kultúra: 4,50
 • Technika, életvitel és gyakorlat: 5,00
 • Informatika: 4,04
 • Testnevelés és sport: 4,82
 • Tanulmányi átlag: 4,08
 • Tanulmányi átlag 2: 4,02

20. Beiskolázással kapcsolatos adatok

2017/2018 tanév

Jelentkezés – felvétel szerint
Osztály I. hely/fő II. hely/fő III. hely/fő IV. hely/fő V. hely/fő Össz.tan.
8.a 18 2 2 0 0 22
8.b 20 2 2 0 0 20
6.o 2 0 0 0 0 2
Össz.isk. 40 4 4 0 0 44
%-ban isk. 90,9% 9,1% 9,1% 0% 0% 109%

2017-18 jelentkezés

Iskolatípus szerint
Osztály Gimn. Szakgimn. Szakk. Össz.tan.
8.a 13 4 5 22
8.b 11 6 5 22
6.o 2 0 0 2
Össz.isk. 26 10 10 46
%-ban isk. 57% 22% 22% 100%

2017-18 jelentkezés (iskolák)
2017-18 jelentkezés (iskolai lebontás)

2018/2019 tanév

Jelentkezés – felvétel szerint
Osztály I. hely/fő II. hely/fő III. hely/fő IV. hely/fő V. hely/fő Össz.tan.
8.a 19 1 2 0 0 22
8.b 18 2 1 0 0 21
8.c 18 1 0 0 0 19
Össz.isk. 55 4 3 0 0 62
%-ban isk. 88,7% 6,5% 4,8% 0% 0% 100%

2018-19 jelentkezés

Iskolatípus szerint
Osztály Gimn. Szakgimn. Szakk. Össz.tan.
8.a 16 4 2 22
8.b 9 8 4 21
8.c 7 4 8 19
Össz.isk. 32 16 14 62
%-ban isk. 52% 26% 23% 100%

2018-19 jelentkezés (iskolák)
2018-19 jelentkezés (iskolai lebontás)

2019/2020 tanév

Jelentkezés – felvétel szerint
Osztály I. hely/fő II. hely/fő III. hely/fő IV. hely/fő V. hely/fő Össz.tan.
8.a 14 3 0 1 0 18
8.b 15 3 0 0 0 18
8.c 16 3 0 0 0 19
Össz.isk. 45 9 0 1 0 55
%-ban isk. 81,8% 16,4% 0% 1,8% 0% 100%

2019-20 jelentkezés

Iskolatípus szerint
Osztály Gimn. Szakgimn. / technikum Szakk. / szakképző Össz.tan.
8.a 12 6 0 18
8.b 12 4 2 18
8.c 9 8 2 19
Össz.isk. 33 18 4 55
%-ban isk. 60% 33% 7% 100%

2019-20 jelentkezés (iskolák)
2019-20 jelentkezés (iskolai lebontás)

2020/2021 tanév

Jelentkezés – felvétel szerint
Osztály I. hely/fő II. hely/fő III. hely/fő IV. hely/fő V. hely/fő Össz.tan.
8.a 18 2 1 0 0 21
8.b 14 4 2 0 0 20
8.c 18 2 0 0 0 20
Össz.isk. 50 8 3 0 0 61
%-ban isk. 81,96% 13,11% 4,91% 10% 0% 100%

2020-21 jelentkezés (felvétel nyert tanulók)

Iskolatípus szerint
Osztály Gimn. Szakgimn. / technikum Szakk. / szakképző Össz.tan.
8.a 12 6 3 21
8.b 9 10 1 20
8.c 9 11 0 19
Össz.isk. 30 27 4 61
%-ban isk. 60% 33% 7% 100%

2020-21 jelentkezés (továbbtanulás iránya)
2020-21 jelentkezés (továbbtanulás iránya iskolatípus szerint)
2020-21 jelentkezés (továbbtanulás helye)

2021/2022 tanév

2021-22 jelentkezések
2021-22 jelentkezés (továbbtanulás helye)

Osztály I. hely/fő II. hely/fő III. hely/fő IV. hely/fő V. hely/fő
8.a 19 2 1 0 0
8.b 20 1 0 0 0
összesen 39 3 1 0 0

2022/2023 tanév

Továbbtanulás iránya Felvett tanulók száma
gimnázium 31
technikum 18
szakképző iskola 7
Első helyen felvett tanulók száma: 50
Második helyen felvett tanulók száma: 4
Harmadik helyen felvett tanulók száma: 2
Továbbtanulás helye Felvett tanulók száma
Szolnoki TK (Szolnok város) 8
Szolnoki TK (Hajnóczy) 19
Szolnoki TK-n kívüli össz: 29
Jászberényi TK-hoz tartozó 0
Szolnoki Szakképzési Centrum 22
Karcagi SZC 1
Megyén kívüli int-ben: 3 /ebből 1 nem állami/
Megyén belül, de nem állami 2

2022-23 jelentkezés (továbbtanulás iránya)