DÖK munkaterv

A DÖK munkaterv nem akadálymentes PDF formátumban itt olvasható: DÖK szervezeti és működési szabályzat (PDF)

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola
Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata
Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2.
Intézmény OM-azonosítója: 201511
Intézmény fenntartója: KLIK

Preambulum

A diákönkormányzat (továbbiakban DÖK) az a szervezet, amely a diákok érdekvédelmével, az iskolai diákélet koordinálásával, egyes meghatározott esetekben szervezésével foglalkozik. A DÖK-nek tagja lehet minden, az iskolával tanulói jogviszonyban álló diák. Jelen Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata nem ellentétes a vonatkozó jogszabályokkal, az iskola SZMSZ-ével és házirendjével.

Kijelentjük, hogy a DÖK politikailag semleges, nem elkötelezett egyetlen világnézet, vallás mellett sem; működése, jogainak és kötelezettségeinek gyakorlása során messzemenően érvényre juttatja az egyenlő bánásmód elvét (diszkriminációmentes).

 

I. Jogszabályi keretek

 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 • a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet
 • az Intézmény szervezeti és működési szabályzata és az Intézmény házirendje

 

II. A DÖK szervezeti és működési szabályzatának személyi és területi hatálya, érvényessége, módosítása

 1. Személyi hatálya: minden, az iskolával tanulói jogviszonyban álló diák.
 2. Területi hatálya: az iskola székhelye, telephelyei.
 3. Érvényessége: DÖK szervezeti és működési szabályzatát a DÖK a munkáját segítő pedagógus közreműködésével készíti elő, majd a választó tanulók közösségének elfogadása után a nevelőtestület hagyja jóvá.
 4. Módosítása: évente egyszer az SZMSZ-t felül kell vizsgálni, indokolt (például jogszabályi változás, az iskola belső jogi normáinak változása) esetben évente többször is. A rendkívüli eseteknél a módosításhoz a DÖK-gyűlés 2/3-os többsége szükséges.
 5. Az SZMSZ módosítására a személyi hatályban meghatározott körből bárki nyújthat be javaslatot, ehhez azonban az osztályképviselők 2/3-os többsége szükséges.

 

III. A DÖK felépítése és főbb feladatai, hatásköre, döntéshozatal rendje

 1. A DÖK alulról építkező szervezet.
 2. Szervezeti ábra:

Szervezeti ábra

 1. A diákönkormányzat vezetőjét a diákközgyűlés titkos szavazással választja meg. Feladata, hatásköre:
 • jogosult a DÖK képviseletére a tantestület előtt,
 • iskolai, kerületi (városi) szinten képviseli a diákönkormányzatot,
 • rendszeres kapcsolatot tart az igazgatóval, illetve a DÖK munkáját segítő pedagógussal,
 • összehívja a diákbizottság üléseit,
 • évente legalább egy alkalommal összehívja a diákközgyűlést,
 • a diákközgyűlésen beszámol az előző közgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, kiemelten a tanulói jogok érvényesüléséről és helyzetéről,
 • megválaszolja a gyűlésen az iskola életével kapcsolatban felmerülő kérdéseket,
 • aláírási jogot gyakorol a DÖK nevében.

 

 1. A DÖK vezetőjének helyettese: a DÖK vezetőjének javaslata alapján a diákbizottság választja meg. Feladata, hatásköre:
 • a DÖK vezetőjének megbízásakor vagy annak tartós távolléte alatt jogosult a DÖK képviseletére,
 • kapcsolatot tart az osztályképviselőkkel, a DÖK vezetőjével, szükség esetén az iskola igazgatójával.

 

 1. A diákbizottság a DÖK legfelső szintű irányító testülete. A diákbizottságot a DÖK megválasztott vezetője irányítja. Tagjai: osztályképviselők, a DÖK vezetője. Feladata, hatásköre:
 • a diákönkormányzatot érintő határozatok meghozatala.

 

A diákbizottság a DÖK vezetőjének kezdeményezésére tart ülést, amelyet akkor kell összehívni, ha azt az osztályképviselők legalább 30%-a, az intézmény igazgatója, a tantestület vagy a DÖK munkáját segítő pedagógus kezdeményezi. A diákbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az ülésről emlékeztető készül, a levezető elnöki feladatot a diákbizottság valamelyik tagja látja el. Határozatképes a diákbizottság, ha az adott ülésen a tagok legalább 50%-a jelen van. A szavazás módjáról (nyílt vagy titkos) a jelenlévők nyílt szavazással döntenek.

 

 1. A diákközgyűlés a DÖK legfelsőbb szerve. A diákközgyűlést (iskolagyűlés keretében) évenként legalább egy alkalommal össze kell hívni. E fórum szolgál az iskola diákjainak tájékoztatatására és tájékozódására.

 

 1. A DÖK munkáját segítő felnőtt a diákönkormányzat felkérése alapján végzi tevékenységét. Feladata, hatásköre:
 • kapcsolatot tart a tantestülettel, az iskola vezetőségével,
 • a DÖK vezetőjének szóbeli vagy írásbeli megbízása esetén jogosult a DÖK képviseletére a tantestület előtt,
 • a DÖK bevételeit és kiadásait nyilvántartja,
 • a bevételek ésszerű és takarékos felhasználása érdekében ajánlásokat tehet.

 

IV. A DÖK jogai

 1. Döntési jogai (a tantestület véleményének kikérésével):
 • saját működésének meghatározása,
 • a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználása,
 • hatáskörei gyakorlása,
 • szervezeti és működési szabályzatának megalkotása,
 • egy tanítás nélküli munkanap programjának meghatározása,
 • az iskolai diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozása és működtetése,
 • amennyiben az intézményben működik, a nevelési-oktatási intézményen belül működő tájékoztatási rendszer szerkesztősége tanulói vezetőjének, felelős szerkesztőjének, munkatársainak megbízás

 

 1. Egyetértési, véleményezési és egyéb jogai a VI. pont alatt.

 

V. DÖK gazdálkodása 

 1. A DÖK feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel az iskola működését nem korlátozza. A használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a helyiségek és berendezések állagmegóvására.

 

 1. Bevétele származhat:
 • „bolhapiacból”,
 • klubrendezvényekből,
 • tombolaértékesítésből,
 • az intézmény alapítványának támogatásából.

 

 1. Kiadás (felhasználás területei):
 • diáknapok és rendezvények támogatása,
 • öntevékeny rendezvények támogatása,
 • jutalmazások támogatása.

 

VI. Irányadó jogszabályok

Jelen szabályzatban nem részletezett kötelezettségek, jogok, véleménynyilvánítások tekintetében a következő jogszabályok az irányadók.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény: 25. § (4) bekezdés, 39. §, 43. § (1) bekezdés, 46. § (6) bekezdés g) és p) pont, (8) bekezdés, 48. §, 58. § (9) bekezdés, 73. § (2) bekezdés, 83. § (4)–(6) bekezdés, 84. § (2) bekezdés.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet: 3. § (1) és (8) bekezdés, 4. § (2) bekezdés c) pont, 15. § (1) bekezdés, 16. § (1) bekezdés, 82. § (6) bekezdés, 84. § (6) bekezdés, 117. § (1) bekezdés, (2) bekezdés c) pont, 120. §, 121. § (1) bekezdés c) pont, (3) bekezdés c) pont, 122. § (1) bekezdés c) pont, (4) bekezdés c) pont, (5) bekezdés, 130. § (5) bekezdés, 169. § (9) bekezdés, 1. melléklet I. Irattári terv 17. pont.

 

 VII. Az SZMSZ nyilvánossága 

 1. A hatályos DÖK SZMSZ 1-1 másolati példányát minden osztálytitkár kézhez kapja, 1 másolati példánya a könyvtárban kerül elhelyezésre.
 2. 1-1 eredeti példányát az iskola igazgatója, illetve a DÖK vezetője őrzi.
 3. Fentieken kívül az iskola újságjában, honlapján is megjelentetik.

 

VIII. Záradék 

Az intézmény nevelőtestülete jelen DÖK SZMSZ-t ……… év ……………… hónap …… napján megtárgyalta és jóváhagyta.

 

A nevelőtestület nevében:

………………………………………

                  igazgató

 

 

Kelt: …………………………, ……… év ……………… hónap …… nap

 

………………………………………

   DÖK munkáját segítő felnőtt

 

………………………………………

               DÖK vezetője