Intézményi munkaterv 2022-2023

Az intézményi munkaterv nem akadálymentes PDF formátumban itt olvasható: Intézményi munkaterv (PDF)

Intézményi munkaterv 2022-23

A munkaterv elfogadása, a legitimáció, a munkaközösségek és egyéb szakmai szervezetek munkatervei a melléklet részét képezik.

„A gyerek nevelését kínaiul úgy hívják: „ki meng”. Azt jelenti, hogy felfedni azt, ami el van rejtve benne.”

A Martfűi József Attila Általános Iskola nevelőtestülete, az intézményi tanács, a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleménye alapján meghatározta a 2022/2023-as tanév fő feladatait.

Bevezetés

Munkatervünket a pedagógiai programban meghatározottak szerint, az előző tanév mérési eredményeinek, szakértői véleményeinek figyelembevételével, a fenntartó elvárásai és a jelenleg érvényben lévő jogszabályokra alapozva állítottuk össze.

Büszkék vagyunk az elmúlt tanév eredményeire: kitűnő tanulóinkra, a sikeres középiskolai felvételekre, az elmúlt tanévben is megmutatkozó kiemelkedő érdeklődésre. Büszkék vagyunk a kiemelkedő tanulmányi teljesítményekre, a művészeti versenyeken elért kiemelkedő megyei és országos sikerekre, tartósan magas színvonalú rendezvényeinkre. A városi és megyei ünnepségeken, versenyeken való színvonalas szereplésekre, a nyelvvizsgák egyre növekvő számára, büszkék sportolóink kimagasló eredményeire, a pályázatok sikereire. Sokat köszönhettünk tavaly is a szülők segítőkészségének, szeretetének.

 Az intézmény célja: A nevelési és oktatási szempontból eredményesen működő intézmény szolgáltatásai megfeleljenek az iskolahasználók számára.

A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok közül a 2022/2023-as tanévben meghatározónak tartjuk:

A 2022-2023-as tanév pedagógiai céljai:

 • A köszönés és az alapvető viselkedési normák fontosságának tudatosítása-valós jelenléti és online térben is.
 • A módszereiben komplex, a tanulók képességeinek megfelelő oktatás. A hatékony, kooperatív tanítási/tanulási módszerek elsajátíttatása és az önművelés igényének kialakítása. A KAP bevezetésével, immár 7. évfolyamig a képzéseken elsajátított módszerek és eljárások beemelése a tanév folyamán a tanítási folyamatokba.
 • A részképesség hiánnyal küzdő tanulók kiszűrése, az iskolai tanulmányokban lemaradók felzárkóztatásának megszervezése. A különleges gondozást igénylő tanulókkal való egyéni bánásmód alkalmazása. Erős kapcsolattartás a többségi pedagógusok és a gyógypedagógusok/fejlesztő pedagógusok között, a gyermekek érdekében. (Utazó pedagógusokat is ideértve.)
 • A szövegértés fejlesztése. Az olvasás iránti érdeklődés fokozása.
 • A tehetséges tanulók fejlesztése, képességeik, készségeik kibontakoztatásával. Lehetőség teremtése tehetségük bemutatására, versenyeztetésre, online is.
 • Az alapkészségek hatékony, stabil és módszeres megalapozása. (Különös tekintettel a fenntartó által előírt mérésekre, az azok elemzését követően megállapított hiányterületekre való fókuszálással.)
 • A digitális technológiával támogatott oktatási módszerek rendszeres alkalmazása, különös tekintettel arra, hogy a tanév során a kompetencia mérések digitálisan fognak zajlani.
 • Olyan tanulási programok megismerése, amely ezt a célt szolgálja, ezen túl a digitális oktatás hasznos hasznos tapasztalatainak beépítése a tanítási gyakorlatba.
 • A valós és az online térben való alapvető viselkedési normák elsajátítása.
 • Változatlanul célunk egymás munkájának megismerése, tanítási módszereink fejlesztése.
 • Kiemelt feladatunk még az új NAT és az erre épülő új helyi tanterv, ehhez kapcsolódóan az új tanmenetek, tanulási tartalmak egyeztetése, bevezetése a 3. és a 7. évfolyamon. Továbbra is szükségesnek tartjuk a tehetséggondozást és a felzárkóztatást.

Jogszabályi háttér

A munkaterv készítési kötelezettségre konkrét előírást a:

 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 27. § (3) bekezdése, valamint a 70. § (2) bekezdés c) pontja,
 • a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,
 • az emberi erőforrások minisztere 11/2019. (VII. 3.) rendelete,
 • 22/2022.(VII.29.) BM rendelet a 2022/2023 tanév rendjéről.

Humán erőforrás

Létszámadatok

Pedagógusok álláshelyek száma: 38,5 fő. Teljes munkaidős: 31 fő, félállásban: 2 fő, részfoglakoztatás: 5 fő, megbízási szerződés: 4 fő.

NOKS: 5 fő
Technikai (egyéb) állás: 7 fő
Közfoglalkoztatott: 5 fő

A 2011. évi CXC törvény 4. és 6. sz melléklete alapján, (mely az osztály és csoportlétszámokat, a tanulók finanszírozott heti foglalkozási időkeretét tartalmazza) 38,5 fő álláshelyre kapott engedélyt iskolánk a Szolnoki Tankerületi Központtól.

Az intézmény megbízott felelősei, tisztségviselői

Intézményvezető: Földi Edina Sára
Intézményvezető helyettes: Ivanov Erika
Intézményvezető helyettes: Mészáros Ágnes

Munkaközösség vezetők
Humán alsós munkaközösség: Szendi Éva
Reál alsós munkaközösség: Csatóné Döbrei Katalin
Reál felsős és művészetek munkaközösség: Biró Erika
Nyelvi munkaközösség: Botka Tibor
Gyógypedagógiai- és fejlesztő munkaközösség: Vadasné Farkas Brigitta
Testnevelés munkaközösség. Kovács Mihály
Osztályfőnöki mérés és értékelés munkaközösség: Köntés Anikó
Szervezési és irányítási munkaközösség: Hegedűs Edit

Továbbképzések

Legfontosabb célkitűzésünknek a szakos ellátottság növelését, a feladatellátáshoz nélkülözhetetlen végzettség megszerzésére irányuló és a módszertani megújulást segítő továbbképzések biztosítását tartjuk. (műveltségterületi képzés tanítóknak, testnevelő tanár) Kollégáink tanulmányainál előnyben részesítjük a Pedagógiai Intézet és más akkreditált továbbképző központ által szervezett ingyenes képzéseket, melyek a módszertani, szaktárgyi és pedagógus kompetenciák fejlesztését szolgálják.

Intézményünk személyi állományában történt változások miatt tanulmányi szerződés keretein belül támogatunk 1 főt tanítói végzettség megszerzésében.

A tanulói létszámadatok alakulása

Intézményünkben 410 tanuló kezdi meg a tanévet 16 tanulócsoportban. (8 alsó tagozatos, 8 felső tagozatos osztály)

Alsó tagozat Felső Tagozat
1.a 21 5.a 28
1.b 21 5.b 28
2.a 27 6.a 24
2.b 26 6.b 25
3.a 29 7.a 22
3.b 29 7.b 21
4.a 27 8.a 28
4.b 26 8.b 28
Össz.: 206 Össz.: 204

A törvényi szabályzóknak megfelelően a 16:00-ig való benntartózkodás lehetőségét 12 napközis csoportunk és szakköri foglalkozásaink biztosítják.

 

Szakköri foglalkozások felső tagozaton

 • Mézesház-hagyományőrző szakkör
 • Angol nyelvvizsga előkészítő szakkör
 • Magyar felvételi előkészítő szakkör
 • Matematika felvételi előkészítő szakkör

 

Szakvéleménnyel rendelkező tanulók
Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulóink létszámadatai: 

Osztály BTMN SNI

 

 
2-nek 3-nak számító  
 
1.a 1 0 0  
1.b 1 0 0  
2.a 6 1 0  
2.b 3 1 2  
3.a 2 2 0  
3.b 2 1 1  
4.a 7 0 0  
4.b 6 1 0  
1.-4. évf. össz: 28 6 3  
Osztály BTMN SNI  
2-nek 3-nak számító

 

 
 
5.a 2 1 0  
5.b 1 3 1  
6.a 2 1 0  
6.b 6 3 1  
7.a 1 0 0  
7.b 1 0 0  
8.a 6 1 0  
8.b 3 1 0  
5.-8. évf. össz. 22 10 2  

Tárgyi feltételek

Épület

A nyár folyamán folytatódtak a szükséges tisztasági és fertőtlenítő meszelések és a nagytakarítás, illetve a klímarendszer karbantartása. A táblák cseréit, vonalazások festését is elvégezték az évfolyamoknak megfelelően.

Így az intézmény rendezetten várja tanulóinkat.

A nevelő-oktató munkához elengedhetetlenül szükséges, kötelező eszközök és felszerelésekkel rendelkezünk.

 

 

A 2022-2023-as tanév rendje

Események

Időpontok

Megjegyzés

Vakáció

 

Őszi szünet: 2022. november 2. (szerda) – 2022. november 4. (péntek)

Szünet utáni első tanítási nap: 2022. november 7. (hétfő)

Téli szünet: 2022. december 22. (csütörtök) – 2023 január 02. (hétfő)

Szünet utáni első tanítási nap: 2023. január 3. (kedd)

Tavaszi szünet: 2023. április 6. (csütörtök) – 2023. április 11. (kedd)

Szünet utáni első tanítási nap: 2023. április 12. (szerda)

2022. október 15. munkanap áthelyezés

Tanítás nélküli munkanap: Pályaorientációs nap

2022. december 17. Mesejáték – tanítási nap

2022. december 21: szabadnap

2023. április 5. Tanítás nélküli munkanap

 

 

Tanítási időszak

2022. szeptember 1. (csütörtök) 8,00 óra – Első tanítási nap

2023. június 15. (csütörtök) – Utolsó tanítási nap

 

Hulladékgyűjtés

Ősz: 2022. szeptember 2. (péntek)

 

Nyár: 2023.június 13. (kedd)

A Városi Sportcsarnok udvarán 8,00 órától – 16,00 óráig.

SZMK ülések

Első félév: 2022. szeptember 8. (csütörtök) – 17,00 óra

Második félév: 2023. január 26. (csütörtök) – 17,00 óra

 

2022-23 Ünnepek/Rendezvények

   
  2022.09.01. (csütörtök) – Tanévnyitó ünnepség Alsós humán munkaközösség
  2022. szeptember 19. – október 10. Pályaorientációs mérés
Felelős: 8. évfolyam osztályfőnökei
  2022. szeptember 30. (péntek) – Magyar Diáksport Napja Testnevelés munkaközösség
  2022. október 6. (csütörtök) 10,00 óra – Aradi vértanúk napja Iskolai rádiós műsor – felsős reál
munkaközösség Melis Pálné.)
  2022. október 10. – október 21. Bemeneti mérés 8. évfolyam
  2022. október 21. (péntek) 11,00 óra – 1956-os forradalom és
szabadságharc emléknapja
Műsor a Művelődési Központban, ünnepélyes
öltözetben.
Felelős: Ivanov Erika
  2022. október 21-22. Hallowe’en- Márton napi vígasságok. – Idegennyelvi munkaközösség, SZMK
  2022. október 15. (szombat) – Pályaorientációs nap Osztályfőnöki munkaközösség,
Tanítás nélküli munkanap
  2022. október 24. – november 11. Bemeneti mérés: 6. évfolyam
  2022. november 14. – november 30. Kísérleti mérés: 4. és 5. évfolyamon
  2022. november 11. (péntek) – A Magyar Nyelv Napja Alsós humán munkaközösség
  2022. december 17. (szombat) – Mesejáték Nevelőtestület
  2023. január 20. (péntek) – A Magyar Kultúra Napja Iskolai rádiós műsor – Alsós humán
munkaközösség
  2023. február 10. (péntek) Farsang – Témanap Szülői Munkaközösség, DÖK
  2023. február 24. (péntek) – A kommunista és egyéb diktatúrák
áldozatainak emléknapja
Iskolai rádiós műsor: Szántó Mária
  2023. március 6.- március 10. PÉNZ7 Nevelőtestület
  2023. március 6. – június 9. Bemeneti mérés: 7. évfolyam
Kimeneti mérés: 4., 5., 6., 8. évfolyamon
  2023. március 14. (péntek) 9,00 óra – Nemzeti ünnep Művelődési Központ, ünnepi műsor
  2023. március 23. (csütörtök) – Nyílt iskolalátogatási nap Nevelőtestület
  2023. március 30. Iskolanyitogató Alsós munkaközösségek
  2023. április 12. (szerda) 10,00 óra – a Költészet napja Iskolai rádiós műsor – Ivanov Erika
  2023. április 15. Sámli Bál (Boldog Gyermekekért Alapítvány) nevelőtestület, SZMK
  2023. április 24-28. a Föld Napja, Fenntarthatósági témahét Felsős reál munkaközösség
  2023. április Happy hét (a víz világnapja) Alsós humán munkaközösség
  2023. április 17. Holokauszt Iskolai rádiós műsor
Felelős: Miklósi Nikoletta
  2023. május 12. (péntek) – Vízi vetélkedő Alsó tagozatos munkaközösségek
  2023. június 2. (péntek) 10,00 óra – Nemzeti Összetartozás Napja Iskolai rádiós műsor – Biró Erika
  2023. június 12. (hétfő) – DÖK nap DÖK, osztályfőnöki munkaközösség, SZMK
  2023. június 22. (csütörtök) – Évzáró 17 óra  
  2023. június 17. (szombat) – Ballagás 10 óra  

ESEMÉNYEK

IDŐPONTOK

MEGJEGYZÉS

Fogadó órák

2022.november: 21. (hétfő)

 

2023. április 3. (hétfő)

Szülői értekezletek

 

I. féléves szülői értekezletek megtartása:

2022. szeptember 30-ig.

Időpontok külön hirdetményben.

II. féléves szülői értekezletek megtartása:

2023. február 18-ig.

Időpontok külön hirdetményben.

Negyedéves, félévi,

év végi értesítők

 

 

Értekezletek

I. félév vége: 2023. január 20. (péntek)

Félévi értesítők kiosztása: 2023. január 27. (péntek)

II. félév vége: 2023. június 15. (csütörtök)

 

2023. január 23-24- ig – Félévi osztályozó konferenciák

2023. június 13. – 15 –ig – Év végi osztályozó konferencia

csak 1-7. évfolyamon, 8. évfolyamon külön hirdetményben

Továbbtanulás

2022. december 9. – Tanulók jelentkezése írásbeli felvételi vizsgára

2023. január 21. 10,00 óra – Írásbeli felvételi vizsga

2023. január 31. 14,00 óra – Írásbeli pótfelvételi vizsga

2023. február 10. – írásbeli felvételi vizsgaeredmények

2023. február 22. – tanulói jelentkezési lapok továbbítása a Felvételi Központnak

2023. március 21-22. – tanulói adatlapok módosítása

2023. április 28-ig – A felvételről vagy elutasításról szóló értesítések a jelentkezőknek

8. évfolyam

Beiratkozás

2023. április 20-21. Leendő első osztályosok beiratkozása Mire van szükség

 • Születési anyakönyvi kivonat,
 • Lakcímkártya,
 • TAJ kártya,
 • Szülő személyi igazolványa,
 • Egyéb szakvélemény

Fizikai állapot és edzettség mérés

2023. május 12-ig  

Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazása

2022. október 14. Első évfolyamon

Feladatterv

„Az iskola rendőre” program 2022/2023. tanévben történő végrehajtására:

 • Az iskolarendőr részt vesz a tanévnyitó ünnepségen. A közlekedési vers közös elszavalása, szóróajándékok átadása. (2022. szeptember 1.)
 • Iskolarendőr program plakátjának elhelyezése az intézményben. (2022. szeptember)
 • Az iskolás gyermekek kerékpárjainak műszaki átvizsgálása, a kerékpárok kötelező felszereléseinek ellenőrzése. (2022. október)
 • Felső tagozatos tanulók számára tájékoztató előadás szervezése az ELFBAR cigaretta káros hatásairól, használatáról. (2022. november)
 • Alsó tagozatos tanulóknak tájékoztató előadás szervezése az őket érintő közlekedési szabályokról. (2023. március)
 • Az élő víz veszélyeiről és a vakáció alatt előforduló balesetmegelőzésről előadás szervezése a diákoknak. (2023. június)

 

A tanév feladatai

Kiemelt céljaink a 2022-2023-as tanévre intézményi szinten:

Az Oktatási Hivatal ellenőrzéshez kapcsolódóan a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogatásához kapcsolódó, a Hivatal által működtetett korai jelző- és pedagógiai támogató rendszeren keresztüli adatszolgáltatások jogszabályi feltételeknek történő megfelelés betartása.

Az intézményi önértékelési csoport irányításával az öt éves önértékelési program és az éves önértékelési terv működtetése, a feladatok rögzítése, a folyamatok elindítása, folyamatos ellenőrzése.

A tanfelügyeleti és minősítési rendszer által az intézményre rótt feladatok elvégzése.

A Pedagógiai Program folyamatos felülvizsgálata, esetleges átdolgozása a törvényi változások mindennapi életbe történő beiktatásának függvényében.

A Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend folyamatos felülvizsgálata, esetleges átdolgozása a törvényi változások mindennapi életbe történő beiktatásának függvényében.

A pedagógus életpálya modell követelményeinek megfelelően portfoliók készítése, a portfolió készítésének segítése.

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógusok körében.

Az ötödik osztály zökkenőmentes tagozatváltásának elősegítése (osztályfőnökök, tanítók, szaktanárok összehangolt munkájával).

A folyamatos készség és képességfejlesztés, a kulcskompetenciák fejlesztésének előtérbe helyezése

A nyolcadik osztályosok továbbtanulásának szervezése, koordinálása.

Az új pedagógusok szakmai irányítása, segítése.

Az egy osztályközösségben tanító szaktanárok együttműködésének erősítése.

Az iskolai fegyelem további erősítése:

Adminisztratív fegyelem terén: az e- napló naprakészségére való törekvés.

Pontos órakezdés és befejezés.

A tanórák közti szünetek ügyeletének megerősítése.

Biztos alapkészségek kialakítása, tehetséggondozás és felzárkóztatás tanórai keretek között és azon túl. Szövegértési és matematikai készségek fejlesztése /ahol releváns: méréseredmények értékelése/), kifejezetten a tehetséges tanulók magasabb teljesítményszintre való juttatásával.

A cselekvéses, aktív tanulás, a differenciáló tanulás szervezési módok folyamatos alkalmazása, a kooperatív tanulásszervezés beépítése eszköztárunkba.

A Komplex Alapprogram bevezetése 1-7. évfolyamon.

Az új tanulók beilleszkedésének nyomon követése;

Folyamatos kapcsolattartás a jól működő szülői munkaközösséggel.

Pályázatfigyelés –írás iránti igény növelése.

 Kiemelt célkitűzések a nevelési célok esetén:

 • állagmegóvás
 • szociális érzékenység fejlesztése
 • fegyelem erősítése
 • a tanulás értékének erősítése

Pedagógiai feladatok

Pedagógiai programból fakadó feladatok

Feladatunk a nevelő-oktató munka 1-8. évfolyamára, hogy:

 • a pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése álljon,
 • a tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának optimális kibontakoztatása legyen,
 • megalapozzuk a tanuláshoz való pozitív viszonyt (attitűd),
 • a tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített motivációval fejlesszük a kisgyermekben a felelősségtudatot, a kitartás képességét, és előmozdítsuk érzelemvilágának gazdagodását,
 • megalapozzuk a tanulási szokásokat és módszereket,
 • támogassuk az egyéni képességek kibontakozását,
 • az oktatási folyamatban alkalmazzuk az együttműködő (kooperatív) és a DFHT-KIP tanulás technikáit, formáit,
 • a tanulásszervezés fő elve és teendője a tanulókhoz optimálisan alkalmazkodó differenciálás legyen a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben,
 • pedagógusaink törődjenek azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermekek szociális-­kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak,
 • tudatosítsuk a gyermekekben a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető értékeket,
 • megerősítsük a konstruktív magatartásformákat, szokásokat,
 • a gyermek jellemét formálva szolgáljuk a személyiségének érését.
 • fejlesszük a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a természeti, társadalmi és emberi környezettel való harmonikus, építő kapcsolatokhoz szükségesek,
 • az aktív tanulási tevékenységek (kooperatív tanulási technikák) közben fejlesszük a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját, toleranciáját,
 • olyan helyzeteket teremtsünk, amelyekben a tanuló gyakorlati módon igazolhatja megbízhatóságának, becsületességének, szavahihetőségének értékét,
 • tudatosítsuk a tanulókban a közösség demokratikus működésének értékét és jellemzőit,
 • felelősen alakítsák ki saját természeti, társadalmi és emberi környezetüket,
 • fejlesszük a test és a lélek harmóniáját,
 • elősegítsük a szocializáció folyamatainak kialakulását tanítványainkban,
 • diákjaink az elemi műveltség alapjait lerakják, elmélyítsék,
 • a tanulók kapjanak folyamatos visszajelzést a tanulmányi teljesítményükről és magatartásuk minősítéséről,
 • adaptív tanulásszervezéssel hasznosítsuk a számítógépet, s az info-kommunikációs technikákat.

Tartalmi munka fejlesztése

 • A nem kötelező, szabadon választható tanórán kívüli foglalkozásokon való minél magasabb arányú tanulói részvétel ösztönzése a személyiség fejlesztése érdekében
 • Közösségfejlesztési feladatok megvalósítása tervszerűen, az osztályfőnöki munkatervbe beépítve.
 • Sajátos pedagógiai módszerek alkalmazása, a munkaközösségek munkaterveibe beépítve
 • Az iskola nyitottsága érdekében a sokoldalú együttműködés fejlesztése a szülő-pedagógus és a pedagógus-tanuló területeken
 • A tanulók magatartásának, kulturáltságának fejlesztése osztályszinten, adott épületbeli közösségi szinten, iskolai szinten
 • Kulcskompetenciák fejlesztése, kompetenciamérés eredményességének javítása
 • A megismert új tanítási módszerek tudatos alkalmazása az önálló ismeretszerzés segítése érdekében
 • Digitális kultúra és kompetencia fejlesztése, Teams felület funkcióinak megismerése
 • Integrált oktatás (SNI, HHH) fejlesztése
 • Napközi otthonban és tanulószobán a tanulás hatékonyabbá tétele,
 • Szülők tájékoztatása

 

Szervezési-vezetési terület:

 • Az iskolai környezetünk szépségeinek megfigyeltetése, az intézménnyel szembeni esztétikai igényesség kialakítása.
 • Az iskolai dekoráció elkészítésének beosztása
Dátum Felelős
2022. szeptember Alsós humán munkaközösség
2022. október Felsős magyar nyelv és irodalmat tanítók
2022. november Nyelvi munkaközösség
2022. december Minden munkaközösség
2023. január Alsós humán munkaközösség
2023. február Felsős reál munkaközösség
2023. március Történelmet tanító kollégák
2023. április Testnevelés munkaközösség
2023. május Alsós reál munkaközösség
2023. június Osztályok élete tablósorozat (minden munkaköz)

Az ebédlő előtti faliújság dekorációjának elkészítése az alsó tagozat beosztása szerint történik.

Ősz: 3. évfolyam

Tél: 1. évfolyam

Farsang: 2. évfolyam

Tavasz: 4. évfolyam

Nevelőtestület feladatai

 • Az önértékelés – portfólió készítés elvégzésének rendszeressége, szakmaisága
 • Az átfogó intézményi önértékelés kidolgozása, alkalmazása az önértékelési csoport segítségével
 • Részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken.
 • Részvétel a fenntartó által elrendelt továbbképzéseken.
 • A tantárgyi osztályzatok megállapítása, a tanulók magatartásának és szorgalmának elbírálása, javítóvizsgára, osztályozóvizsgára vagy évismétlésre utalás.
 • Évente két alkalommal a nevelési értekezlet keretén belül a fent említett témakörökben a kiemelt teendők és módszertani újítások megvitatása
 • Az első és a második félév lezárását követően – jogszabályban rögzítettek szerint – a pedagógiai munka elemzésének, értékelésének, hatékonyságának vizsgálatának elvégzése

Szakmai közösségek feladatai

A szakmai munkaközösség az iskola programja, munkaterve és a munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított egy tanévre szóló munkaterv szerint végzi tevékenységét. A tevékenységek részletei a mellékletet képező munkatervekben található meg.

 • A pedagógiai program és a munkaterv alapján a munkaközösség éves munkatervének összeállítása
 • Az iskolai munkával kapcsolatos dokumentumok ellenőrzése, illetve egységes dokumentációs rendszer kidolgozása
 • Javaslattétel a nevelési értekezletek témaköreire, napirendi pontjaira.
 • Szakmai továbbképzésekre való javaslattétel
 • A KAP tapasztalatairól belső szakmai megbeszélések, tapasztalatcsere, támogató szakmai tevékenység
 • Összekötő szerep betöltése más közoktatási intézmények munkaközösségeivel
 • A szakmai munkaközösségek vezetői egyeztetnek az iskolavezetőséggel és egymással az iskolai munkaterv, a tanév helyi rendje, a munkaközösségi munka- és feladatterv, a félévi, valamint az év végi beszámolók és más elemzések, jelentések összeállításával kapcsolatos, továbbá az iskolai rendezvények, tematikus napok, projektek szervezését, s minden – az iskolavezetőség által kiadott – feladatteljesítést érintő valamennyi kérdésben.
 • Tankönyv kiválasztással, rendeléssel kapcsolatos feladatok

A szakmai munkaközösség vezetők közötti kapcsolattartás:

 • személyes beszélgetések, konzultációk;
 • Teams felületen való online megbeszélések;
 • azonos osztályban tanítók szakmai megbeszélései;
 • adott témakörben tartott szakmai munkamegbeszélések;
 • kibővített iskolavezetőség ülései;
 • havi nevelőtestületi munkaértekezletek;
 • a vezetők és a pedagógusok teljesítményértékelésével, az országos szakmai-pedagógiai ellenőrzéssel, és a kiemelt munkavégzésért járó anyagi elismeréssel kapcsolatos megbeszélések;
 • nevelőtestületi értekezletek;
 • iskolai, intézményi és kerületi szintű szakmai konferenciák.

Diákönkormányzattal kapcsolatos feladatok

 • Évente legalább egy alkalommal diákközgyűlés tartása
 • A diákönkormányzat vezetőjének heti kapcsolattartása a diákönkormányzat vezetőségével a diák önkormányzati ülésen.
 • A diákönkormányzat vezetőjének havi kapcsolattartása az iskola vezetőségével.
 • A tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok stb.); szervezése.
 • Sportélet szervezése.
 • Kulturális, szabadidős programok szervezése.
 • A tanulók tájékoztatása (iskolarádió, iskolai honlap).
 • Diákönkormányzati nap szervezése
 • Javaslat és véleményezés, az osztályfőnökök, a nevelőtestület és az intézményvezető felé a jogszabályokban meghatározott ügyekben.

Szülői szervezettel kapcsolatos feladatok:

 • A nevelő-oktató munka eredményessége megköveteli az iskola és a szülők közötti folyamatos kapcsolattartást. Ezt szolgálják a szülői értekezletek, fogadóórák, családlátogatások.
 • A kapcsolattartás és az együttműködést segíti a Szülői Munkaközösség.
 • A szülői munkaközösség figyelemmel kíséri a tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a nevelőtestületet és a fenntartót. A tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kér a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vesz a nevelőtestület értekezletein.
 • Az iskola – az éves munkatervben rögzítettek szerint – tanévenként 2 rendes szülői értekezletet és 2 fogadóórát tart személyesen, vagy online.
 • A szülői választmány tagjainak az iskola intézményvezetője évente kettő alkalommal (tanév, félév elején,) tájékoztató értekezletet tart. Az értekezleten az intézményvezető véleményezteti az éves iskolai munkatervet, a tanév helyi rendjéről szóló nevelőtestületi javaslatot, szól a tanév kiemelt feladatairól, valamint a tanulmányi munka értékeléséről, a munkatervi feladatok teljesítéséről.
 • Szülői munkaközösségi tagok újraválasztása szülői értekezleteken. Évente 2 alkalommal iskolai SZMK értekezlet.
 • Szeptember: Iskolánk munkatervének elfogadtatása és véleményezése. Megismertetni a szülőkkel intézményünk pedagógiai programját, követelményrendszerét, értékelési rendszerét. Közös rendezvények megbeszélése.
 • Február: 2. félévi rendezvények előkészítése, vélemények a végzett iskolai feladatokról
 • Családlátogatások szükség szerint.

Felelős: iskolavezetés, osztályfőnökök.

Feladatterv a 2022/2023-as tanévre vonatkozóan:

 

Minőségcél

Feladatok

Megvalósulás

Dokumentum

A differenciáláson alapuló oktatás széleskörű alkalmazása-kiemelt színvonalú képességfejlesztés.

KAP bevezetése

Belső továbbképzések, műhelymunka, szakmai munkaközösségi megbeszélések.

folyamatos önképzés,

a tanultak alkalmazása

 

Iskolánk egyre több tanulója differenciáláson alapuló oktatásban részesül.

e-napló

Tanmenetek.

jegyzőkönyvek

óravázlatok

Pedagógusok szakmai felkészültségének, az oktatás minőségének további emelése.

Belső továbbképzések: KAP tapasztalatcsere

Munkaközösségi szakmai megbeszélések, tapasztalatcsere.

Egyre több új módszer épül be a mindennapi pedagógiai gyakorlatba.

e-napló

Tanmenet

Vezetői ellenőrzések lapjai

A digitális oktatás lehetőségeinek megismerése és elterjesztése

Felkészülés a digitális mérésekre

A gyakorlatban is megismerni, használni a Teams felületet. próbatesztek megoldása

A tanítási órákon gyakran használják a kollégák a digitális platformokat

interaktív tananyagok

e- naplók

tanmenetek

Teams felületre feltöltött feladatlapok, tananyag

Az iskola otthonos, barátságos, nevelésre koncentráló légkörének megőrzése.

Nevelési feladatok maradéktalan ellátása, szoros együttműködés a kollégák és a szülők között

Diákok és szülők visszajelzései pozitívabbak.

Véleménygyűjtő kérdőívek

 

Hátrányos és veszélyeztetett tanulók számának növekedése miatt folyamatos figyelemmel kísérésük, segítésük.

 

Gyermekvédelmi feladatok ellátása, családsegítés, jogi tanácsadás.

Családok visszajelzéseiben jelentkezik a segítségnyújtás eredménye (segélyek, ügyintézésben való segítségnyújtás).

nyilvántartás

 

Kapcsolatrendszerünk megőrzése:

Jó tanár-diák kapcsolat, jó kapcsolat a szülőkkel.

 

Problémák azonnali kezelése, folyamatos kommunikáció a szülőkkel a Kréta és a Teams alkalmazások segítségével

 

Diákok és szülők pozitív visszajelzései.

közös szülő- diák-pedagógus programok

 

fényképek

elkészült alkotások

Nyomon követés és beválás vizsgálat volt 8-os diákjainknál

adatgyűjtés

feldolgozás

elemzés

tájékoztatás

A tantestület tájékoztatása a kapott eredményről

táblázatok

beszámoló

jegyzőkönyv

Országos kompetenciamérés eredményeinek elemzése.

 

 

A tanulók egyéni kompetenciáinak fejlesztése.

A mérésen az országos átlag teljesítése.

 

Telephelyi jelentés a mérési eredményekről.

A tiszta, esztétikus környezet.

Egészséges környezetünk megőrzése (zöldített, virágos, gyerekbarát udvar)

Ellenőrzés.

Megbeszélés. Munkaidő beosztás módosítása.

Munkaterület csere.

Környezetünk folyamatos zöldítése, virágok ültetése pályázatok útján a diákok bevonásával, növényzetünk ápolása

Javul az iskola tisztaságával kapcsolatos megítélés.

Csökken a kritikus hangvételű vélemények száma.

 

Zöld környezet bővítése, megőrzése.

 

Beszámoló

 

Egyéni bánásmód alkalmazása.

Tanítási órákon differenciálás, korrepetálás, belső továbbképzéseken hatékony fejlesztő eszközök és módszerek (DFHT-KIP) megismerése, alkalmazása

A tanuláshoz való hozzáállás javulása, a negatív beírások csökkenése

 

e-napló, e-ellenőrző

 

Kompetenciák fejlesztését szolgáló munkamódszerek erősítése (KAP)

(páros, csoportos, projekt és kooperatív munka).

Tanítási órák ilyen irányú szervezése, ennek folyamatos ellenőrzése

Tanulási hatékonyság emelkedése (mérési eredmények)

Mérési eredmények

óralátogatási lapok

Az esélyteremtés irányába mutató nevelési-oktatási formák támogatása, érvényesítése.

Korszerű tanulásszervezési, differenciálási modellek alkalmazása,

a nevelőtestület módszertani kultúrájának fejlesztése.

Továbbképzések szervezése,

tervezés a tanmenetekben

A napi gyakorlatban minden pedagógus törekszik a megismert módszerek alkalmazására.

Arizóna program tapasztalatainak leszűrése, monitoring.

 

 

óralátogatási lap

jegyzőkönyvek

tanmenet

 

 

 

 

 

 

Egészséges életmódra nevelés, a környezettudatos magatartás kialakítása

(Iskolatej, iskolagyümölcs programjába való bekapcsolódás)

Biztosítjuk diákjainknak a mindennapos egészségfejlesztő testmozgás megvalósítását.

 

Az egészséges életmód és a környezetvédelem iránti igény kialakul.

Minden nap mozognak, sportolnak tanulóink.

e-naplók

napközis munkatervek

A kommunikációs készségek fejlesztése minden tantárgy esetében, kiemelten az anyanyelv, idegen nyelv, informatika területén

A témakör kiemelt szerepe az éves pedagógiai munka tervezése során

A tanulói eredmények javulása anyanyelv és az idegen nyelv területén, informatikai ismereteik gyarapítása

 

Az intézményből kikerülő tanulók megfelelnek a következő iskolafok követelményeinek

 

 

középiskolák visszajelzései

 

A tehetséges és hátrányos helyzetű tanulókkal való egyenrangú törődés.

A tanórai és tanórán kívüli tehetséggondozás, felzárkóztatás megszervezése

Az átlagostól eltérő képességű tanulók segítése

 

A versenyeken induló tanulók minél jobb eredményeket érjenek el. A bukások száma nem nő.

 

statisztika

versenyeredmények

Ellenőrzési tevékenység terve

 

Az ellenőrzés területe

Iskolavezetés felelőse

Bevont felelősök

Az ellenőrzés módszere

A tanórán folyó nevelő-oktató munka

Tanulmányi munka, szaktanári tevékenység ellenőrzése

 • alsó tagozaton

 • felső tagozaton

 • napköziben, tanulószobán

 • gyakornok esetében

 • új kollégák esetében

 • a félévi, év végi értékelésben

 • mk-vezetők esetében

Intézményvezető –

intézményvezető helyettes

mk-vezetők

óralátogatás

tantárgyi mérések

napközis foglalkozás

tanulószobai foglalkozás

dokumentáció

szóbeli és írásos beszámoló

 

Tanórán kívüli foglalkozások

 • tanulószoba

 • napközi

 • szakkörök

 • egyéni képességfejlesztés

 • sportfoglalkozás

 • könyvtár

 

Intézményvezető – intézményvezető helyettes

mk-vezetők

foglalkozás látogatása

dokumentáció

résztvevők létszáma

látogatottság

Osztályfőnöki munka

 • osztályfőnöki órák

 • kapcsolattartás a szülőkkel

 • osztályértekezlet

 • of. ellenőrző, értékelő tevékenysége

 • egységes nevelési eljárások alkalmazása

Intézményvezető – intézményvezető helyettes

 

of. és oszt.fő.i munkaköz.vezető

óralátogatás

szülői értekezlet

családlátogatások

írásbeli tájékoztatás

dokumentáció

magatartás értékelése

szorgalom értékelése egyéni beszélgetések

Gyermekvédelmi munka

Gyermekvédelmi munka

Intézményvezető – intézményvezető helyettesek, gyerm.v. felelős

szociális munkás

of. és alsós mk-vezetők

beszámoló

dokumentáció

Pályaválasztás

Pályaválasztás

Intézményvezető – intézményvezető helyettesek

8. osztályfőnök

szülői értekezlet

beszámoló

egyéni beszélgetés

tájékoztató faliújság

 

Ünnepélyek, megemlékezések

Ünnepélyek, megemlékezések

Intézményvezető

mk-vezetők

 

dokumentáció

Ügyeleti rend, szünetek folyosói, udvari fegyelme

Ügyeleti rend, szünetekben a folyosói és az udvari fegyelem

Intézményvezető – intézményvezető helyettesek

Ügyelet-vezetők

reggeli ügyelet

ügyeleti rend betartása

órakezdés és – befejezés pontossága

tanulói ügyelet

Személyi anyagok

Személyi anyagok

Intézményvezető

iskolatitkár

dokumentáció

Naplók, foglalkozási naplók ellenőrzése

 

E-napló, foglalkozási naplók ellenőrzése, helyettesítési rend

Intézményvezető helyettesek

osztályfőnökök

e-napló vezetése

hiányzások nyilvántartása,

igazolások

 

Leltár, gazdasági területek

szertárrend

nagy értékű eszközök leltározása

vagyonnyilvántartás

Intézményvezető – intézményvezető helyettesek

iskolatitkár

gondnok, karbantartó

szakleltári felelősök

 

dokumentáció

szabályzatok betartása

takarítás ellenőrzése

Munka-, tűz- és balesetvédelem

Munka-, tűz- és katasztrófavédelem

Intézményvezető – intézményvezető helyettesek

Munkavédelmi-, Tűzvédelmi-, katasztrófa-védelmi felelős

foglalkozás-egészségügyi orvos

épület- és környezetbiztonság

szabályzatok betartása

jegyzőkönyvek

tűzriadó

munkavédelmi bejárás

A 2022/2023-as tanévben a tanügyi dokumentáció ellenőrzésének felelősei

Ellenőrzést területe: Felelős:
Kovács Mihály testnevelés munkaközösség tanmenetei
Ivanov Erika intézményi, munkaközösségi tevékenységgel kapcsolatos jegyzőkönyvek, törzslap, melléklete és osztálynapló mellékletek, felsős humán tanmenetek
Köntés Anikó osztályfőnöki, munkaközösségi tevékenységgel kapcsolatos jegyzőkönyvek, Arizóna dokumentáció
Csatóné Döbrei Katalin alsós reál munkaközössége tanmenetei
Szendi Éva alsós humán munkaközössége tanmenetei
Vadasné Farkas Brigitta fejlesztős naplók, gyógypedagógiai munkaközösség tanmenetei
Biró Erika felsős reál és művészetek munkaközössége tanmenetei
Botka Tibor idegennyelvi munkaközössége tanmenetei
Hegedűs Edit e-napló, helyettesítési rend, tanulói adatok
Mészáros Ágnes külső alkalmazottak munkaigazolásai, hittanoktatók, munkaközösségvezetők tanmenetei
Földi Edina megbízásos szerződésesek, TIG, intézményi dokumentumok felülvizsgálata

A tanulmányi versenyek

Az iskolai, megyei és országos szintű tanulmányi versenyek részletes meghatározását, a résztvevők körét, a felelősök megnevezését a munkaközösségi munkatervek is tartalmazzák.

A 2022/2023-as tanévben tanulóink az alábbi területi, megyei és országos versenyeken vesznek részt várhatóan:

Külső szervezésű versenyek:

Verseny megnevezése

Verseny időpontja

Munkaközösség

Felelős

Ószőlői matematika verseny 3-4.évfolyam

2022.11

alsós reál

Csatáriné Bártfai Tünde, Takács Mihály

Nemzetközi Kenguru matematika v. 2-4.évfolyam

2023.04.

alsós reál

Csatáriné Bártfai Tünde, Savella Szilvia

Zrínyi matematika

2022.11.

alsós reál

Csatóné Döbrei Katalin, Hegedűs Edit

Bomatematika csoport verseny

 

 

Csatóné Döbrei Katalin

Városi szavalóverseny

2022.április

 

Melis Pálné

Teleki Teve-komplex term.tud.vetélkedő Mezőtúr

2022.11.

felsős reál

Biró Erika

Természetbúvár matiné (Hajnóczy)

2022.01.

felsős reál

Biró Erika

Biztibusz: biztonságos iskola

2022.05

felsős reál

Biró Erika

Föld világnapja megyei verseny

2022.04.

felsős reál

Juhászné Hidvégi Edit

Német nyelvi verseny Szolnok – 5. osztály

kiírás szerint

idegen nyelvi

Tasnádi Balázsné, Földi Edina

Tiszaföldvári megyei nyelvi v. 4.-8- évf.

2022.márc.

idegen nyelvi

szaktanárok

Angol-német verseny – Hajnóczy J. Gimn.

2022.jan.

idegen nyelvi

7.-8. évfolyamon tanító szaktanárok

Országos

angol-német v. 7.-8. évf.

kiírás szerint

idegen nyelvi

Szántó Mária

Diákolimpia (sakk, karate, úszás, mezei futó)

2022

testnevelés

Kabai Zsolt, Kovács Mihály

Iskolai versenyeink:

Verseny megnevezése

Verseny időpontja

Munkaközösség

Felelős

Szorzótábla verseny 2. évfolyam

2022.05-06

Alsós reál munkaközösség

Kiss Rita, Vasné Hajdu Tünde

Kétfordulós matematika háziverseny

2021.09-2022.05.

Alsós reál munkaközösség

Savella Szilvia, Takács Mihály, Csatóné Döbrei Katalin

Házi kis nyelvészverseny

2022.05

Alsós humán munkaközösség

Szendi Éva, Kontér Ildikó, Nagyné Tóth Tünde

Házi idegennyelvi verseny

2021.09-2022. 05.

Idegennyelvi munkaközösség

Botka Tibor

Szavalóverseny

2022.04.

Alsós humán munkaközösség

Szendi Éva, Kontér Ildikó

Állatok világnapja

2021.10

Felsős reál munkaközösség

Hegedüsné Kovács Zita

Egészség világnapja

2021.11

Felsős reál munkaközösség

Juhászné Hidvégi Edit

Európai Diáksport napja

2021.09.24.

Testnevelés munkaközösség

Kovács Mihály

Vízi vetélkedő!

2022.05

Alsós reál

Kiss Rita

Házi asztalitenisz bajnokság

2021.10

Testnevelés munkaközösség

Kabai Zsolt

Mozdulj!

2022.01

Testnevelés munkaközösség

Kovács Mihály, Kabai Zsolt

Mozdulj! (alsó tagozat)

2022.04

Testnevelés munkaközösség

Kovács Mihály, Csatóné Döbrei Katalin

Házi Labdarúgó bajnokság

2022.03

Testnevelés munkaközösség

Kovács Mihály, Kabai Zsolt

Atlétika verseny

2022.05

Testnevelés munkaközösség

Kovács Mihály, Kabai Zsolt

Beiskolázási terv

A Martfűi József Attila Ált. Iskola beiskolázási és finanszírozási terve a továbbképzési ciklus teljesítéséhez.

2022. szeptember első munkanapjától, 2023. augusztus utolsó munkanapjáig terjedő időszakra

Név

Alapképzésben szerzett végzettség

Munkaköre

Anyagi elismerés

Óraszám-csökkentés

Egyéb fedezet

Helyettesítési igény 100%-os lefedése

Utazási költségtérítés

Részvételi díj

Árvainé Stummer Éva

tanító

tanár

0 Ft

0 óra

0 Ft

0 %

100 %

0 Ft

Donkó Ágnes Zsanett

tanár

tanár

0 Ft

0 óra

0 Ft

0 %

100 %

0 Ft

Kabai Zsolt

tanár

tanár

0 Ft

0 óra

0 Ft

0 %

100 %

0 Ft

Miklósi Nikoletta

tanár

tanító

0 Ft

0 óra

0 Ft

0 %

100 %

0 Ft

Újabb diploma megszerzésére irányuló, felsőfokú tanulmányok, szakvizsga

Pedagógus neve

Tanulmányi szerződés (igen/nem)

Ktgviselés aránya (munkáltató, pedagógus) % (pl.: 80-20

Tanulmányainak tárgya

Hátralévő féléveinek száma

Tanulmányok befejezésének várható időpontja

Halmi Lea

igen

80%-100%

tanító

3

2023.06.22

Pápainé Molnár Anikó

nem

0%-100%

tehetségfejlesztő pedagógus

8

2026.06.15

Megjegyzés: a feladatellátáshoz nélkülözhetetlen végzettség megszerzésére irányuló továbbképzés.

Megjegyzés: Kollégáink továbbképzéseinél előnyben részesítjük a Pedagógiai Intézet és más akkreditált továbbképző központ által szervezett ingyenes képzéseket, melyek a módszertani, szaktárgyi és pedagógus kompetenciák fejlesztését szolgálják. (Az ingyenes továbbképzések útiköltség térítését a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ finanszírozza.)

Martfű, 2022. február 28.
Földi Edina intézményvezető

Mellékletek:

 • Alsós humán munkaközösség munkaterve
 • Alsós reál munkaközösség munkaterve
 • Felsős reál és művészetek munkaközösség munkaterve
 • Idegennyelvi munkaközösség munkaterve
 • Testnevelés munkaközösség munkaterve
 • Fejlesztő- és gyógypedagógiai munkaközösség munkaterve
 • Osztályfőnöki, mérés és értékelés munkaközösség munkaterve
 • Irányítási és szervezési munkaközösség munkaterve
 • Diákönkormányzat munkaterve
 • József Attila Általános Iskola DSE munkaterve
 • SZKTT Humán Szolgáltató Központ Család- És Gyermekjóléti Központ Szolgáltatási