Intézményi munkaterv 2022

Az intézményi munkaterv nem akadálymentes PDF formátumban itt olvasható: Intézményi munkaterv (PDF)

A munkaterv elfogadása, a legitimáció, a munkaközösségek és egyéb szakmai szervezetek munkatervei a melléklet részét képezik.

„A gyerek nevelését kínaiul úgy hívják: “ki meng”. Azt jelenti, hogy felfedni azt, ami el van rejtve benne.”

A Martfűi József Attila Általános Iskola nevelőtestülete, az intézményi tanács, a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleménye alapján meghatározta a 2019/2020–as tanév fő feladatait.

Bevezetés

Munkatervünket a pedagógiai programban meghatározottak szerint, az előző tanév mérési eredményeinek, szakértői véleményeinek figyelembevételével, a fenntartó elvárásai és a jelenleg érvényben lévő jogszabályokra alapozva állítottuk össze.

Büszkék vagyunk az elmúlt tanév eredményeire: kitűnő tanulóinkra, a sikeres középiskolai felvételekre, az elmúlt tanévben is megmutatkozó kiemelkedő érdeklődésre. Büszkék vagyunk a kiemelkedő tanulmányi teljesítményekre, a művészeti versenyeken elért kiemelkedő megyei és országos sikerekre, tartósan magas színvonalú rendezvényeinkre. A városi és megyei ünnepségeken, versenyeken való színvonalas szereplésekre, a nyelvvizsgák egyre növekvő számára, büszkék sportolóink kimagasló eredményeire, a pályázatok sikereire. Sokat köszönhettünk tavaly is a szülők segítőkészségének, szeretetének.

 Az intézmény célja: A nevelési és oktatási szempontból eredményesen működő intézmény szolgáltatásai megfeleljenek az iskolahasználók számára.

A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok közül a 2021/2022-es tanévben meghatározónak tartjuk:

A 2021-2022-es tanév pedagógiai céljai:

A köszönés és az alapvető viselkedési normák fontosságának tudatosítása-valós jelenléti és online térben is.

 • A módszereiben komplex, a tanulók képességeinek megfelelő oktatás. A hatékony, kooperatív tanítási/tanulási módszerek elsajátíttatása és az önművelés igényének kialakítása. A KAP bevezetésével, immár 6. évfolyamig a képzéseken elsajátított módszerek és eljárások beemelése a tanév folyamán a tanítási folyamatokba.
 • A részképesség hiánnyal küzdő tanulók kiszűrése, az iskolai tanulmányokban lemaradók felzárkóztatásának megszervezése. A különleges gondozást igénylő tanulókkal való egyéni bánásmód alkalmazása. Erős kapcsolattartás a többségi pedagógusok és a gyógypedagógusok/fejlesztő pedagógusok között, a gyermekek érdekében. (Utazó pedagógusokat is ideértve.)
 • A szövegértés fejlesztése. Az olvasás iránti érdeklődés fokozása.
 • A tehetséges tanulók fejlesztése, képességeik, készségeik kibontakoztatásával. Lehetőség teremtése tehetségük bemutatására, versenyeztetésre, online is.
 • Az alapkészségek hatékony, stabil és módszeres megalapozása. (Különös tekintettel a fenntartó által előírt mérésekre, az azok elemzését követően megállapított hiányterületekre való fókuszálással.)
 • A digitális technológiával támogatott oktatási módszerek rendszeres alkalmazása, különös tekintettel arra, hogy a tanév során a kompetencia mérések digitálisan fognak zajlani.
 • A tavalyi tanév végén összeállított és elfogadott Intézkedési Terv „A digitális tanrendből fakadó nevelési-oktatási problémák feltárására, azok kezelésére.” releváns elemeinek beemelése a munkaközösségi munkatervekbe, ezt követően a tanmenetekbe, mindezek gyakorlati alkalmazása.
 • Pályázatos játékok, eszközök napi szintű használata a tanulási folyamatok megkönnyítése érdekében (tárasjátékok, roller, trambulin…)
 • Az intézmény 60 éves jubileumának ünneplése
 • Az aktív tanulás, a tanulói kompetenciafejlesztés, az egyénre szabott tanulási lehetőségek biztosítási kötelezettsége,
 • A tanulói együttműködésen alapuló tanulás, az eddiginél nagyobb hangsúlyt kapnak a differenciált tanulásszervezési eljárások,
 • az alaptanterv minden tanévben ajánlja több multidiszciplináris óra megszervezését, azaz olyan foglalkozások szervezését, amelyek megvalósításakor a tanulók egyszerre több tudományterülettel foglalkoznak, a tudnivalók integrálásával ismerkednek meg,
 • konkrét új előírás, hogy a módosított pedagógiai programban egyértelműen meg kell határozni és nyilvánossá kell tenni az értékelés minden formájának szempontjait, valamint az ehhez kapcsolódó eljárásokat,
 • előremutató folyamatként jelenik meg a team tanításnak olyan alkalmazása, amely a több tantárgy ismereteit integráló témákat feldolgozó foglalkozásokat közös tanítás keretében valósítja meg, tehát arra is van elvi lehetőség, hogy egy-egy órát több pedagógus egyidejűleg tarthasson,
 • a digitális technológiával támogatott oktatási módszerek iránti igény rendszeres alkalmazása nyomatékosan jelenik meg.

Jogszabályi háttér

A munkaterv készítési kötelezettségre konkrét előírást a:

 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 27. § (3) bekezdése, valamint a 70. § (2) bekezdés c) pontja,
 • a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,
 • az emberi erőforrások minisztere 11/2019. (VII. 3.) rendelete.

Humán erőforrás

Létszámadatok

Pedagógusok száma: 38,5 fő, amelyből 3 fő felmentési idejét tölti. Megbízási szerződéssel 3 fő pedagógus tanít.

A 2011. évi CXC törvény 4. és 6. sz melléklete alapján, (mely az osztály és csoportlétszámokat, a tanulók finanszírozott heti foglalkozási időkeretét tartalmazza) 39 fő álláshelyre kapott engedélyt iskolánk a Szolnoki Tankerületi Központtól.

Az intézmény megbízott felelősei, tisztségviselői

 

Intézményvezető: Földi Edina Sára

Intézményvezető helyettes: Ivanov Erika

Intézményvezető helyettes: Mészáros Ágnes

Munkaközösség vezetők

Humán alsós munkaközösség: Szendi Éva

Reál alsós munkaközösség: Csatóné Döbrei Katalin

Reál felsős és művészetek munkaközösség: Döbreiné Biró Erika

Nyelvi munkaközösség: Botka Tibor

Gyógypedagógiai- és fejlesztő munkaközösség: Vadasné Farkas Brigitta

Testnevelés munkaközösség. Kovács Mihály

Osztályfőnöki mérés és értékelés munkaközösség: Köntés Anikó

Szervezési és irányítási munkaközösség: Hegedűs Edit

Továbbképzések

Legfontosabb célkitűzésünknek a szakos ellátottság növelését, a feladatellátáshoz nélkülözhetetlen végzettség megszerzésére irányuló és a módszertani megújulást segítő továbbképzések biztosítását tartjuk. (műveltségterületi képzés tanítóknak, testnevelő tanár) Kollégáink tanulmányainál előnyben részesítjük a Pedagógiai Intézet és más akkreditált továbbképző központ által szervezett ingyenes képzéseket, melyek a módszertani, szaktárgyi és pedagógus kompetenciák fejlesztését szolgálják.

Pénzügyi feltételek

 1. január 1-től intézményünk fenntartója és működtetője a Szolnoki Tankerületi Központ. Intézményegység kódunk: 443901.

A tanulói létszámadatok alakulása

Intézményünkben 405 tanuló kezdi meg a tanévet 16 tanulócsoportban. (8 alsó tagozatos, 8 felső tagozatos osztály)

Alsó tagozat Felső Tagozat
1.a 27 5.a 24
1.b 27 5.b 25
2.a 29 6.a 22
2.b 29 6.b 21
3.a 24 7.a 26
3.b 27 7.b 27
4.a 27 8.a 20
4.b 27 8.b 10
Össz.: 217 Össz.: 188

A törvényi szabályzóknak megfelelően a 16:00-ig való benntartózkodás lehetőségét 12 napközis csoportunk és szakköri foglalkozásaink biztosítják.

Szakköri foglalkozások felső tagozaton

Mézesház-hagyományőrző szakkör

Angol nyelvvizsga előkészítő szakkör

Magyar felvételi előkészítő szakkör

Matematika felvételi előkészítő szakkör

Szakvéleménnyel rendelkező tanulók:

Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulóink létszámadatai: 

Osztály BTMN SNI

 

 
2-nek 3-nak számító  
 
1.a 3 1 0  
1.b 2 1 2  
2.a 2 2 0  
2.b 2 1 1  
3.a 5 0 0  
3.b 5 0 1  
4.a 1 1 0  
4.b 1 3 1  
1.-4. évf. össz: 21 9 5  
Osztály BTMN SNI  
2-nek 3-nak számító

 

 
 
5.a 2 1 0  
5.b 7 2 1  
6.a 1 0 0  
6.b 1 0 0  
7.a 6 0 0  
7.b 3 1 0  
8.a 3 0 0  
8.b 3 2 1  
5.-8. évf. össz. 26 6 2  

Tárgyi feltételek

Épület

A nyár folyamán folytatódtak a szükséges tisztasági és fertőtlenítő meszelések és a nagytakarítás, illetve a klímarendszer karbantartása. A táblák cseréit is elvégezték az évfolyamoknak megfelelően.

Így az intézmény rendezetten várja tanulóinkat.

A nevelő-oktató munkához elengedhetetlenül szükséges, kötelező eszközök és felszerelésekkel rendelkezünk.

A 2021/2022-es TANÉV RENDJE  
ESEMÉNYEK IDŐPONTOK MEGJEGYZÉS  
Vakáció Őszi szünet:

2021. október 25. (hétfő) – 2021. november 1. (hétfő)

 Szünet utáni első tanítási nap: 2021. november 2. (kedd)

Téli szünet:

2021. december 22. (szerda) – 2022. január 02. (vasárnap)

Szünet utáni első tanítási nap: 2022. január 3. (hétfő)

Tavaszi szünet:

2022. április 14. (csütörtök) – 2022. április 19. (kedd)

Szünet utáni első tanítási nap: 2022. április 20. (szerda)

2021. december 11. (szombat) – tanítási nap, munkanap-áthelyezés

2021. december 18. (szombat) – tanítási nap, (mesejáték)

2021. december 20. -munkanap-áthelyezés

2021.december 21. – tanítás nélküli munkanap

 

2022. április 11- 2022. április 13. intézményvezetői szünet.

 

 

 
Tanítási időszak 2021. szeptember 1. (szerda) 8,00 óra – Első tanítási nap

2022. június 15. (szerda) – Utolsó tanítási nap

   
Hulladékgyűjtés Tavaszi: 2022. április 20. (szerda) – A Mártírok úti iskola udvarán 8,00 órától – 16,00 óráig.  
SZMK ülések Első félév: 2021. szeptember 27. (hétfő) – 17,00 óra

Második félév: 2022. január 24. (kedd) – 17,00 óra

   
Ünnepek/Rendezvények

 

2021.09.01. (szerda) – Tanévnyitó ünnepség Alsós humán munkaközösség  
2021. szeptember 24. (péntek) – Magyar Diáksport Napja Testnevelés munkaközösség  
2021. október 6.(szerda) 10,00 óra – Aradi vértanúk napja Iskolai rádiós műsor – felsős reál munkaközösség (Döbreiné B. E.)  
Ünnepek/Rendezvények

 

2021.09.01. (szerda) – Tanévnyitó ünnepség Alsós humán munkaközösség  
2021. szeptember 24. (péntek) – Magyar Diáksport Napja Testnevelés munkaközösség  
2021. október 6.(szerda) 10,00 óra – Aradi vértanúk napja Iskolai rádiós műsor – felsős reál munkaközösség (Döbreiné B. E.)  
2021. október 16. (szombat) – Iskolánk 60 éves intézményvezető-helyettesek  
2021. október 22. (péntek) 11,00 óra – 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja Műsor a Művelődési Központban, ünnepélyes öltözetben.  
2021. október 21-22. Hallowe’en- Márton napi vígasságok. -Témanap Idegennyelvi munkaközösség, SZMK  
2021. november 5. (péntek) – Pályaorientációs nap Osztályfőnöki munkaközösség,

Tanítás nélküli munkanap

 
2021. november 12. (péntek) – A Magyar Nyelv Napja Alsós humán munkaközösség  
2021. december 18. (szombat) – Mesejáték Nevelőtestület  
2022. január 21. (péntek) – A Magyar Kultúra Napja Iskolai rádiós műsor- Alsós humán munkaközösség  
2022. február 11. (péntek) Farsang – Témanap Szülői Munkaközösség, DÖK  
2022. február 25. (péntek) – A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja Miklósi Nikoletta  
  2022. március 11. (péntek) 9,00 óra – Nemzeti ünnep Művelődési Központ, ünnepi műsor- Ivanov Erika, Melis Pálné  
2022. március 23. (szerda) – Nyílt iskolalátogatási nap    
2022. április 8. (péntek) 10,00 óra – a Költészet napja Iskolai rádiós műsor – Donkó Ágnes  
2022. április 9. Sámli Bál (Boldog Gyermekekért Alapítvány) nevelőtestület  
2022. április 25-29. a Föld Napja, Fenntarthatósági témahét Felsős reál munkaközösség  
2022. április Happy hét (a víz világnapja) Alsós humán munkaközösség  
2022. május 4.-14.– Országos kompetenciamérés

2022. május 18.-31. – Országos kompetenciamérés

Érintett: a 6. évfolyam

Érintett: a 8. évfolyam

 
2022. május 13. (csütörtök) – Vízi vetélkedő Alsó tagozatos munkaközösségek  
2022. június 3. (péntek) 10,00 óra– Nemzeti Összetartozás Napja Iskolai rádiós műsor – Ivanov Erika  
2022. június 14. (kedd) – DÖK nap DÖK, osztályfőnöki munkaközösség, SZMK  
2022. június 17. (péntek) – Évzáró 17 óra    
2022. június 18. (szombat) – Ballagás 10 óra    
ESEMÉNYEK IDŐPONTOK MEGJEGYZÉS
Fogadó órák 2021.november: 8. (hétfő)  
2022.március 28. (hétfő)
Szülői értekezletek

 

I. féléves szülői értekezletek megtartása:

2021. szeptember 23-ig.

Időpontok külön hirdetményben.
II. féléves szülői értekezletek megtartása:

2022. február 18-ig.

Időpontok külön hirdetményben.
Negyedéves, félévi, év végi értesítők I. félév vége: 2022. január 21. (péntek) Félévi értesítők kiosztása: 2022. január 28. (péntek)
Értekezletek

 

II. félév vége: 2022. június 15. (szerda)  
Továbbtanulás 2021. december 3.

Tanulók jelentkezése írásbeli felvételi vizsgára

2022. január 22. 10,00 óra

Írásbeli felvételi vizsga

2022. január 27. 14,00 óra

Írásbeli pótfelvételi vizsga

2022. február 7. – írásbeli felvételi vizsgaeredmények

2022. február 18.- tanulói jelentkezési lapok továbbítása a Felvételi Központnak

8. évfolyam  
Beiratkozás

 

2022. március 22. –tanulói adatlapok módosítása

 

Mire van szükség

Születési anyakönyvi kivonat,

Lakcímkártya,

TAJ kártya,

Szülő személyi igazolványa,

Óvodai szakvélemény,

Egyéb szakvélemény

 
Fizikai állapot és edzettség mérés

 

2022. április 29-ig- A felvételről vagy elutasításról szóló értesítések a jelentkezőknek

 

   
Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazása

 

2022. április 21-22. Leendő első osztályosok beiratkozása

2022. június 15-ig

 

Első évfolyamon

 

 
               

A tanév feladatai

Kiemelt céljaink a 2021-2022-es tanévre intézményi szinten:

Az Oktatási Hivatal ellenőrzéshez kapcsolódóan a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogatásához kapcsolódó, a Hivatal által működtetett korai jelző- és pedagógiai támogató rendszeren keresztüli adatszolgáltatások jogszabályi feltételeknek történő megfelelés betartása.

Az intézményi önértékelési csoport irányításával az öt éves önértékelési program és az éves önértékelési terv működtetése, a feladatok rögzítése, a folyamatok elindítása, folyamatos ellenőrzése.

A tanfelügyeleti és minősítési rendszer által az intézményre rótt feladatok elvégzése.

A Pedagógiai Program folyamatos felülvizsgálata, esetleges átdolgozása a törvényi változások mindennapi életbe történő beiktatásának függvényében.

A Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend folyamatos felülvizsgálata, esetleges átdolgozása a törvényi változások mindennapi életbe történő beiktatásának függvényében.

A pedagógus életpálya modell követelményeinek megfelelően portfoliók készítése, a portfolió készítésének segítése.

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógusok körében.

Az ötödik osztály zökkenőmentes tagozatváltásának elősegítése (osztályfőnökök, tanítók, szaktanárok összehangolt munkájával).

A folyamatos készség és képességfejlesztés, a kulcskompetenciák fejlesztésének előtérbe helyezése

A nyolcadik osztályosok továbbtanulásának szervezése, koordinálása.

Az új pedagógusok szakmai irányítása, segítése.

Az egy osztályközösségben tanító szaktanárok együttműködésének erősítése.

Az iskolai fegyelem további erősítése:

Adminisztratív fegyelem terén: az e- napló naprakészségére való törekvés.

Pontos órakezdés és befejezés.

A tanórák közti szünetek ügyeletének megerősítése.

Biztos alapkészségek kialakítása, tehetséggondozás és felzárkóztatás tanórai keretek között és azon túl. Szövegértési és matematikai készségek fejlesztése /ahol releváns: méréseredmények értékelése/), kifejezetten a tehetséges tanulók magasabb teljesítményszintre való juttatásával.

A cselekvéses, aktív tanulás, a differenciáló tanulás szervezési módok folyamatos alkalmazása, a kooperatív tanulásszervezés beépítése eszköztárunkba.

A Komplex Alapprogram bevezetése 1-6. évfolyamon.

Az új tanulók beilleszkedésének nyomon követése;

Folyamatos kapcsolattartás a jól működő szülői munkaközösséggel.

Pályázatfigyelés –írás iránti igény növelése.

 Kiemelt célkitűzések a nevelési célok esetén:

 • állagmegóvás
 • szociális érzékenység fejlesztése
 • fegyelem erősítése
 • a tanulás értékének erősítése

Pedagógiai feladatok

Pedagógiai programból fakadó feladatok

Feladatunk a nevelő-oktató munka 1-8. évfolyamára, hogy:

 • a pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése álljon,
 • a tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának optimális kibontakoztatása legyen,
 • megalapozzuk a tanuláshoz való pozitív viszonyt (attitűd),
 • a tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített motivációval fejlesszük a kisgyermekben a felelősségtudatot, a kitartás képességét, és előmozdítsuk érzelemvilágának gazdagodását,
 • megalapozzuk a tanulási szokásokat és módszereket,
 • támogassuk az egyéni képességek kibontakozását,
 • az oktatási folyamatban alkalmazzuk az együttműködő (kooperatív) és a DFHT-KIP tanulás technikáit, formáit,
 • a tanulásszervezés fő elve és teendője a tanulókhoz optimálisan alkalmazkodó differenciálás legyen a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben,
 • pedagógusaink törődjenek azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermekek szociális-­kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak,
 • tudatosítsuk a gyermekekben a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető értékeket,
 • megerősítsük a konstruktív magatartásformákat, szokásokat,
 • a gyermek jellemét formálva szolgáljuk a személyiségének érését.
 • fejlesszük a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a természeti, társadalmi és emberi környezettel való harmonikus, építő kapcsolatokhoz szükségesek,
 • az aktív tanulási tevékenységek (kooperatív tanulási technikák) közben fejlesszük a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját, toleranciáját,
 • olyan helyzeteket teremtsünk, amelyekben a tanuló gyakorlati módon igazolhatja megbízhatóságának, becsületességének, szavahihetőségének értékét,
 • tudatosítsuk a tanulókban a közösség demokratikus működésének értékét és jellemzőit,
 • felelősen alakítsák ki saját természeti, társadalmi és emberi környezetüket,
 • fejlesszük a test és a lélek harmóniáját,
 • elősegítsük a szocializáció folyamatainak kialakulását tanítványainkban,
 • diákjaink az elemi műveltség alapjait lerakják, elmélyítsék,
 • a tanulók kapjanak folyamatos visszajelzést a tanulmányi teljesítményükről és magatartásuk minősítéséről,
 • adaptív tanulásszervezéssel hasznosítsuk a számítógépet, s az info-kommunikációs technikákat.

Tartalmi munka fejlesztése

 • A nem kötelező, szabadon választható tanórán kívüli foglalkozásokon való minél magasabb arányú tanulói részvétel ösztönzése a személyiség fejlesztése érdekében
 • Közösségfejlesztési feladatok megvalósítása tervszerűen, az osztályfőnöki munkatervbe beépítve.
 • Sajátos pedagógiai módszerek alkalmazása, a munkaközösségek munkaterveibe beépítve
 • Az iskola nyitottsága érdekében a sokoldalú együttműködés fejlesztése a szülő-pedagógus és a pedagógus-tanuló területeken
 • A tanulók magatartásának, kulturáltságának fejlesztése osztályszinten, adott épületbeli közösségi szinten, iskolai szinten
 • Kulcskompetenciák fejlesztése, kompetenciamérés eredményességének javítása
 • A megismert új tanítási módszerek tudatos alkalmazása az önálló ismeretszerzés segítése érdekében
 • Digitális kultúra és kompetencia fejlesztése, Teams felület funkcióinak megismerése
 • Integrált oktatás (SNI, HHH) fejlesztése
 • Napközi otthonban és tanulószobán a tanulás hatékonyabbá tétele,
 • Szülők tájékoztatása
Dátum Felelős
2021. szeptember Alsós humán munkaközösség.
2021. október Felsős magyar nyelv és irodalmat tanítók
2021. november Nyelvi munkaközösség
2021. december Minden munkaközösség
2022. január Alsós humán munkaközösség
2022. február Felsős reál munkaközösség
2022. március Történelmet tanító kollégák
2022. április Testnevelés munkaközösség
2022. május Alsós reál munkaközösség
2022.június Osztályok élete tablósorozat (minden munkaköz)

Az ebédlő előtti faliújság dekorációjának elkészítése az alsó tagozat beosztása szerint történik.

Ősz: 3. évfolyam

Tél: 1. évfolyam

Farsang: 2. évfolyam

Tavasz: 4. évfolyam

Nevelőtestület feladatai

 • Az önértékelés – portfólió készítés elvégzésének rendszeressége, szakmaisága
 • Az átfogó intézményi önértékelés kidolgozása, alkalmazása az önértékelési csoport segítségével
 • Részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken.
 • Részvétel a fenntartó által elrendelt továbbképzéseken.
 • A tantárgyi osztályzatok megállapítása, a tanulók magatartásának és szorgalmának elbírálása, javítóvizsgára, osztályozóvizsgára vagy évismétlésre utalás.
 • Évente két alkalommal a nevelési értekezlet keretén belül a fent említett témakörökben a kiemelt teendők és módszertani újítások megvitatása
 • Az első és a második félév lezárását követően – jogszabályban rögzítettek szerint – a pedagógiai munka elemzésének, értékelésének, hatékonyságának vizsgálatának elvégzése

Szakmai közösségek feladatai

 • A szakmai munkaközösség az iskola programja, munkaterve és a munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított egy tanévre szóló munkaterv szerint végzi tevékenységét. A tevékenységek részletei a mellékletet képező munkatervekben található meg.
 • A pedagógiai program és a munkaterv alapján a munkaközösség éves munkatervének összeállítása
 • Az iskolai munkával kapcsolatos dokumentumok ellenőrzése, illetve egységes dokumentációs rendszer kidolgozása
 • Javaslattétel a nevelési értekezletek témaköreire, napirendi pontjaira.
 • Szakmai továbbképzésekre való javaslattétel
 • A KAP tapasztalatairól belső szakmai megbeszélések, tapasztalatcsere, támogató szakmai tevékenység
 • Összekötő szerep betöltése más közoktatási intézmények munkaközösségeivel
 • A szakmai munkaközösségek vezetői egyeztetnek az iskolavezetőséggel és egymással az iskolai munkaterv, a tanév helyi rendje, a munkaközösségi munka- és feladatterv, a félévi, valamint az év végi beszámolók és más elemzések, jelentések összeállításával kapcsolatos, továbbá az iskolai rendezvények, tematikus napok, projektek szervezését, s minden – az iskolavezetőség által kiadott – feladatteljesítést érintő valamennyi kérdésben.
 • Tankönyv kiválasztással, rendeléssel kapcsolatos feladatok

A szakmai munkaközösség vezetők közötti kapcsolattartás:

 • személyes beszélgetések, konzultációk;
 • teams felületen való online megbeszélések;
 • azonos osztályban tanítók szakmai megbeszélései;
 • adott témakörben tartott szakmai munkamegbeszélések;
 • kibővített iskolavezetőség ülései;
 • havi nevelőtestületi munkaértekezletek;
 • a vezetők és a pedagógusok teljesítményértékelésével, az országos szakmai-pedagógiai ellenőrzéssel, és a kiemelt munkavégzésért járó anyagi elismeréssel kapcsolatos megbeszélések;
 • nevelőtestületi értekezletek;
 • iskolai, intézményi és kerületi szintű szakmai konferenciák.

Diákönkormányzattal kapcsolatos feladatok

 • Évente legalább egy alkalommal diákközgyűlés tartása
 • A diákönkormányzat vezetőjének heti kapcsolattartása a diákönkormányzat vezetőségével a diák önkormányzati ülésen.
 • A diákönkormányzat vezetőjének havi kapcsolattartása az iskola vezetőségével.
 • A tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok stb.); szervezése.
 • Sportélet szervezése.
 • Kulturális, szabadidős programok szervezése.
 • A tanulók tájékoztatása (iskolarádió, iskolai honlap).
 • Diákönkormányzati nap szervezése
 • Javaslat és véleményezés, az osztályfőnökök, a nevelőtestület és az intézményvezető felé a jogszabályokban meghatározott ügyekben.

Szülői szervezettel kapcsolatos feladatok:

 • A nevelő-oktató munka eredményessége megköveteli az iskola és a szülők közötti folyamatos kapcsolattartást. Ezt szolgálják a szülői értekezletek, fogadóórák, családlátogatások.
 • A kapcsolattartás és az együttműködést segíti a Szülői Munkaközösség.
 • A szülői munkaközösség figyelemmel kíséri a tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a nevelőtestületet és a fenntartót. A tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kér a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vesz a nevelőtestület értekezletein.
 • Az iskola – az éves munkatervben rögzítettek szerint – tanévenként 2 rendes szülői értekezletet és 2 fogadóórát tart személyesen, vagy online.
 • A szülői választmány tagjainak az iskola intézményvezetője évente kettő alkalommal (tanév, félév elején,) tájékoztató értekezletet tart. Az értekezleten az intézményvezető véleményezteti az éves iskolai munkatervet, a tanév helyi rendjéről szóló nevelőtestületi javaslatot, szól a tanév kiemelt feladatairól, valamint a tanulmányi munka értékeléséről, a munkatervi feladatok teljesítéséről.
 • Szülői munkaközösségi tagok újraválasztása szülői értekezleteken. Évente 2 alkalommal iskolai SZMK értekezlet.
 • Szeptember: Iskolánk munkatervének elfogadtatása és véleményezése. Megismertetni a szülőkkel intézményünk pedagógiai programját, követelményrendszerét, értékelési rendszerét. Közös rendezvények megbeszélése.
 • Február: 2. félévi rendezvények előkészítése, vélemények a végzett iskolai feladatokról
 • Családlátogatások szükség szerint.
 • Felelős: iskolavezetés, osztályfőnökök.

Feladatterv a 2021/2022-es tanévre vonatkozóan:

Minőségcél Feladatok Megvalósulás Dokumentum
A differenciáláson alapuló oktatás széleskörű alkalmazása-kiemelt színvonalú képességfejlesztés.

KAP bevezetése

Belső továbbképzések, műhelymunka, szakmai munkaközösségi megbeszélések.

folyamatos önképzés,

a tanultak alkalmazása

 

Iskolánk egyre több tanulója differenciáláson alapuló oktatásban részesül.

e-napló

Tanmenetek.

jegyzőkönyvek

óravázlatok

Pedagógusok szakmai felkészültségének, az oktatás minőségének további emelése. Belső továbbképzések: KAP tapasztalatcsere

Munkaközösségi szakmai megbeszélések, tapasztalatcsere.

Egyre több új módszer épül be a mindennapi pedagógiai gyakorlatba. e-napló

Tanmenet

Vezetői ellenőrzések lapjai

Az digitális oktatás lehetőségeinek megismerése és elterjesztése A gyakorlatban is megismerni, használni a Teams felületet. A tanítási órákon gyakran használják a kollégák a digitális platformokat interaktív tananyagok

e- naplók

tanmenetek

Teams felületre feltöltött feladatlapok, tananyag

Az iskola otthonos, barátságos, nevelésre koncentráló légkörének megőrzése. Nevelési feladatok maradéktalan ellátása, szoros együttműködés a kollégák és a szülők között Diákok és szülők visszajelzései pozitívabbak. Véleménygyűjtő kérdőívek
 

Hátrányos és veszélyeztetett tanulók számának növekedése miatt folyamatos figyelemmel kísérésük, segítésük.

 

Gyermekvédelmi feladatok ellátása, családsegítés, jogi tanácsadás. Családok visszajelzéseiben jelentkezik a segítségnyújtás eredménye (segélyek, ügyintézésben való segítségnyújtás). nyilvántartás
 

Kapcsolatrendszerünk megőrzése:

Jó tanár-diák kapcsolat, jó kapcsolat a szülőkkel.

 

Problémák azonnali kezelése, folyamatos kommunikáció a szülőkkel a Kréta és a Teams alkalmazások segítségével  

Diákok és szülők pozitív visszajelzései.

közös szülő- diák-pedagógus programok

 

fényképek

elkészült alkotások

Nyomon követés és beválás vizsgálat volt 8-os diákjainknál adatgyűjtés

feldolgozás

elemzés

tájékoztatás

A tantestület tájékoztatása a kapott eredményről táblázatok

beszámoló

jegyzőkönyv

Országos kompetenciamérés eredményeinek elemzése.

 

 

A tanulók egyéni kompetenciáinak fejlesztése. A mérésen az országos átlag teljesítése.

 

Telephelyi jelentés a mérési eredményekről.
A tiszta, esztétikus környezet.

Vírusmegelőzés

Egészséges környezetünk megőrzése (zöldített, virágos, gyerekbarát udvar)

Ellenőrzés.

Megbeszélés. Munkaidő beosztás módosítása.

Munkaterület csere.

Környezetünk folyamatos zöldítése, virágok ültetése pályázatok útján a diákok bevonásával, növényzetünk ápolása

Javul az iskola tisztaságával kapcsolatos megítélés.

Csökken a kritikus hangvételű vélemények száma.

 

Zöld környezet bővítése, megőrzése.

 

Beszámoló

Intézkedési terv

Oktatásról szóló jegyzőkönyvek

 

Egyéni bánásmód alkalmazása. Tanítási órákon differenciálás, korrepetálás, belső továbbképzéseken hatékony fejlesztő eszközök és módszerek (DFHT-KIP) megismerése, alkalmazása A tanuláshoz való hozzáállás javulása, a negatív beírások csökkenése  

e-napló, e-ellenőrző

 

Kompetenciák fejlesztését szolgáló munkamódszerek erősítése (KAP)

(páros, csoportos, projekt és kooperatív munka).

Tanítási órák ilyen irányú szervezése, ennek folyamatos ellenőrzése Tanulási hatékonyság emelkedése (mérési eredmények) Mérési eredmények

óralátogatási lapok

Az esélyteremtés irányába mutató nevelési-oktatási formák támogatása, érvényesítése. Korszerű tanulásszervezési, differenciálási modellek alkalmazása,

a nevelőtestület módszertani kultúrájának fejlesztése.

Továbbképzések szervezése,

tervezés a tanmenetekben

A napi gyakorlatban minden pedagógus törekszik a megismert módszerek alkalmazására.

Arizóna program tapasztalatainak leszűrése, monitoring.

 

 

óralátogatási lap

jegyzőkönyvek

tanmenet

 

 

 

 

 

 

Egészséges életmódra nevelés, a környezettudatos magatartás kialakítása

(Iskolatej, iskolagyümölcs programjába való bekapcsolódás)

Biztosítjuk diákjainknak a mindennapos egészségfejlesztő testmozgás megvalósítását.

 

Az egészséges életmód és a környezetvédelem iránti igény kialakul.

Minden nap mozognak, sportolnak tanulóink.

e-naplók

napközis munkatervek

A kommunikációs készségek fejlesztése minden tantárgy esetében, kiemelten az anyanyelv, idegen nyelv, informatika területén A témakör kiemelt szerepe az éves pedagógiai munka tervezése során

A tanulói eredmények javulása anyanyelv és az idegen nyelv területén, informatikai ismereteik gyarapítása

 

Az intézményből kikerülő tanulók megfelelnek a következő iskolafok követelményeinek

 

 

középiskolák visszajelzései

 

A tehetséges és hátrányos helyzetű tanulókkal való egyenrangú törődés. A tanórai és tanórán kívüli tehetséggondozás, felzárkóztatás megszervezése

Az átlagostól eltérő képességű tanulók segítése

 

A versenyeken induló tanulók minél jobb eredményeket érjenek el. A bukások száma nem nő.

 

statisztika

versenyeredmények

Ellenőrzési tevékenység terve 

Az ellenőrzés területe Iskolavezetés felelőse Bevont felelősök Az ellenőrzés módszere
A tanórán folyó nevelő-oktató munka

Tanulmányi munka, szaktanári tevékenység ellenőrzése

–        alsó tagozaton

–        felső tagozaton

–        napköziben, tanulószobán

–        gyakornok esetében

–        új kollégák esetében

–        a félévi, év végi értékelésben

–        mk-vezetők esetében

Intézményvezető –

 intézményvezető helyettes

mk-vezetők  

óralátogatás

tantárgyi mérések

napközis foglalkozás

tanulószobai foglalkozás

dokumentáció

szóbeli és írásos beszámoló

 

  Tanórán kívüli foglalkozások
–        tanulószoba

–        napközi

–        szakkörök

–        egyéni képességfejlesztés

–        sportfoglalkozás

–        könyvtár

 

 

 

 

 

 

Intézményvezető – intézményvezető helyettes mk-vezetők foglalkozás látogatása

dokumentáció

résztvevők létszáma

látogatottság

Osztályfőnöki munka
–        osztályfőnöki órák

–        kapcsolattartás a szülőkkel

–        osztályértekezlet

–        of. ellenőrző, értékelő tevékenysége

–        egységes nevelési eljárások alkalmazása

Intézményvezető – intézményvezető helyettes

 

of. és oszt.fő.i munkaköz.vezető óralátogatás

szülői értekezlet

családlátogatások

írásbeli tájékoztatás

dokumentáció

magatartás értékelése

szorgalom értékelése egyéni beszélgetések

Gyermekvédelmi munka
–        Gyermekvédelmi munka Intézményvezető – intézményvezető helyettesek, gyerm.v. felelős of. és alsós mk-vezetők beszámoló

dokumentáció

Pályaválasztás
–        Pályaválasztás Intézményvezető – intézményvezető helyettesek 8. osztályfőnök szülői értekezlet

beszámoló

egyéni beszélgetés

tájékoztató faliújság

 

 

Ünnepélyek, megemlékezések

–        Ünnepélyek, megemlékezések Intézményvezető mk-vezetők

 

dokumentáció
Ügyeleti rend, szünetek folyosói, udvari fegyelme
–        Ügyeleti rend, szünetekben a folyosói és az udvari fegyelem Intézményvezető – intézményvezető helyettesek Ügyelet-vezetők  

reggeli ügyelet

ügyeleti rend betartása

órakezdés és – befejezés pontossága

tanulói ügyelet

 

Személyi anyagok

–        Személyi anyagok Intézményvezető iskolatitkár dokumentáció
Naplók, foglalkozási naplók ellenőrzése

 

–        E-napló, foglalkozási naplók ellenőrzése, helyettesítési rend Intézményvezető helyettesek osztályfőnökök  

 

e-napló vezetése

hiányzások nyilvántartása,

igazolások

 

 

 

 

 

Leltár, gazdasági területek
 

–        szertárrend

–        szakleltárak

–        nagy értékű eszközök leltározása

–        vagyonnyilvántartás

Intézményvezető – intézményvezető helyettesek  

iskolatitkár

gondnok, karbantartó

szakleltári felelősök

 

 

 

dokumentáció

szabályzatok betartása

takarítás ellenőrzése

 

Munka-, tűz- és balesetvédelem

–        Munka-, tűz- és katasztrófavédelem Intézményvezető – intézményvezető helyettesek Munkavédelmi-, Tűzvédelmi-, katasztrófa-védelmi felelős

foglalkozás-egészségügyi orvos

épület- és környezetbiztonság

szabályzatok betartása

jegyzőkönyvek

tűzriadó

munkavédelmi bejárás

             

A 2021/2022-es tanévben a tanügyi dokumentáció ellenőrzésének felelősei

Ellenőrzést területe: Felelős:
Kovács Mihály testnevelés munkaközösség tanmenetei
Ivanov Erika intézményi, munkaközösségi tevékenységgel kapcsolatos jegyzőkönyvek, törzslap, melléklete és osztálynapló mellékletek, felsős humán tanmenetek
Köntés Anikó osztályfőnöki, munkaközösségi tevékenységgel kapcsolatos jegyzőkönyvek, Arizóna dokumentáció
Csatóné Döbrei Katalin alsós reál munkaközössége tanmenetei
Szendi Éva alsós humán munkaközössége tanmenetei
Vadasné Farkas Brigitta fejlesztős naplók, gyógypedagógiai munkaközösség tanmenetei
Döbreiné Biró Erika felsős reál és művészetek munkaközössége tanmenetei
Botka Tibor idegennyelvi munkaközössége tanmenetei
Hegedűs Edit e-napló, helyettesítési rend, tanulói adatok
Mészáros Ágnes külső alkalmazottak munkaigazolásai, iskola pszichológus, hittanoktatók, munkaközösségvezetők tanmenetei
Földi Edina megbízásos szerződésesek, TIG, intézményi dokumentumok felülvizsgálata

A tanulmányi versenyek

Az iskolai, megyei és országos szintű tanulmányi versenyek részletes meghatározását, a résztvevők körét, a felelősök megnevezését a munkaközösségi munkatervek is tartalmazzák.

A 2021/2022-es tanévben tanulóink az alábbi területi, megyei és országos versenyeken vesznek részt várhatóan:

Külső szervezésű versenyek:

Verseny megnevezése Verseny időpontja Munkaközösség Felelős
Tiszaföldvári olvasóverseny 2022. tavasz alsós humán Szendi Éva, Tóth Erika, Kontér Ildikó
Népdaléneklő verseny 2022.05. alsós humán Vasné Hajdu Tünde, Kissné Fazekas Ildikó
Ószőlői matematika verseny 3-4.évfolyam 2022.11 alsós reál Csatáriné Bártfai Tünde, Takács Mihály
Nemzetközi Kenguru matematika v. 2-4.évfolyam 2022.04. alsós reál Csatáriné Bártfai Tünde, Savella Szilvia
Széchenyi matematika verseny 2.osztály 2022.03. alsós reál Csatóné Döbrei Katalin, Savella Szilvia
Városi szavalóverseny 2022.április   Melis Pálné
Mozaik online verseny 2010. 09-2022.05. felsős reál szaktanárok
Teleki Teve-komplex term.tud.vetélkedő Mezőtúr 2022.11. felsős reál Döbreiné Biró Erika
Természetbúvár matiné (Hajnóczy) 2022.01. felsős reál Döbreiné Biró Erika
Biztibusz: biztonságos iskola 2022.05 felsős reál Döbreiné Biró Erika
Föld világnapja megyei verseny 2022.04. felsős reál Juhászné Hidvégi Edit
Német nyelvi verseny Szolnok – 5. osztály kiírás szerint idegen nyelvi Tasnádi Balázsné, Földi Edina
Tiszaföldvári megyei nyelvi v. 4.-8- évf. 2022.márc. idegen nyelvi szaktanárok
Angol-német verseny – Hajnóczy J. Gimn. 2022.jan. idegen nyelvi 7.-8. évfolyamon tanító szaktanárok
Országos

 angol-német v. 7.-8. évf.

kiírás szerint idegen nyelvi Szántó Mária
Diákolimpia (sakk, karate, úszás, mezei futó) 2022 testnevelés Kabai Zsolt, Kovács Mihály

Iskolai versenyeink:

Verseny megnevezése Verseny időpontja Munkaközösség Felelős
Szorzótábla verseny 2. évfolyam 2022.05-06 Alsós reál munkaközösség Kiss Rita, Vasné Hajdu Tünde
Kétfordulós matematika háziverseny 2021.09-2022.05. Alsós reál munkaközösség Savella Szilvia, Takács Mihály, Csatóné Döbrei Katalin
Házi kis nyelvészverseny 2022.05 Alsós humán munkaközösség Szendi Éva, Kontér Ildikó, Nagyné Tóth Tünde
Házi idegennyelvi verseny 2021.09-2022. 05. Idegennyelvi munkaközösség Botka Tibor
Szavalóverseny 2022.04. Alsós humán munkaközösség Szendi Éva, Kontér Ildikó
Állatok világnapja 2021.10 Felsős reál munkaközösség Hegedüsné Kovács Zita
Egészség világnapja 2021.11 Felsős reál munkaközösség Juhászné Hidvégi Edit
Európai Diáksport napja 2021.09.24. Testnevelés munkaközösség Kovács Mihály
Vízi vetélkedő! 2022.05 Alsós reál Kiss Rita
Házi asztalitenisz bajnokság 2021.10 Testnevelés munkaközösség Kabai Zsolt
Mozdulj! 2022.01 Testnevelés munkaközösség Kovács Mihály, Kabai Zsolt
Mozdulj! (alsó tagozat) 2022.04 Testnevelés munkaközösség Kovács Mihály, Csatóné Döbrei Katalin
Házi Labdarúgó bajnokság 2022.03 Testnevelés munkaközösség Kovács Mihály, Kabai Zsolt
Atlétika verseny 2022.05 Testnevelés munkaközösség Kovács Mihály, Kabai Zsolt

Beiskolázási terv

Elfogadta a nevelőtestület 2021. február 8.

A Martfűi József Attila

Beiskolázási terve

 1. szeptember első munkanapjától, 2022. augusztus utolsó munkanapjáig terjedő időszakra
Név Alapképzésben szerzett végzettség Munkaköre Költsége Szakmai gyakorlat kezdete Jelentkezés módja Továbbképzést biztosító intézmény Beiskolázás ideje
Pápainé Molnár Anikó tanító tanító 4 félév *120.000 Ft =

480 000 Ft

1999   Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Kar, Szarvas Kezdete

2021.szeptember

Időtartama: 4 félév

Beiratkozási és finanszírozási terv továbbképzési ciklus teljesítéséhez

 1. Szeptember első munkanapjától, 2022. Agusztus utolsó munkanapjáig terjedő időszakra
Név Alapképzésben szerzett végzettség Munkaköre Anyagi elismerés Óraszám-csökkentés Egyéb fedezet Helyettesítési igény 100%-os lefedése Utazási költségtérítés Részvételi díj
Árvainé Stummer Éva tanító tanár 0 Ft 0 óra 0 Ft 0 % 100 % 0 Ft  
Hegedüsné Kovács Zita tanító tanár 0 Ft 0 óra 0 Ft 0 % 100 % 0 Ft  
Melis Pálné tanár tanító 0 Ft 0 óra 0 Ft 0 % 100 % 0 Ft  
Pápainé Molnár Anikó tanító tanító 0 Ft 0 óra 0 Ft 0 % 0% önköltséges  
Tóth Erika tanító tanító 0 Ft 0 óra 0 Ft 0 % 100 % 0 Ft  
                       

Megjegyzés: Kollégáink továbbképzéseinél előnyben részesítjük a Pedagógiai Intézet és más akkreditált továbbképző központ által szervezett ingyenes képzéseket, melyek a módszertani, szaktárgyi és pedagógus kompetenciák fejlesztését szolgálják. (az ingyenes továbbképzések útiköltség térítését a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ finanszírozza)

Mellékletek:

 • Alsós humán munkaközösség munkaterve
 • Alsós reál munkaközösség munkaterve
 • Felsős reál és művészetek munkaközösség munkaterve
 • Idegennyelvi munkaközösség munkaterve
 • Testnevelés munkaközösség munkaterve
 • Fejlesztő- és gyógypedagógiai munkaközösség munkaterve
 • Osztályfőnöki, mérés és értékelés munkaközösség munkaterve
 • Irányítási és szervezési munkaközösség munkaterve
 • Diákönkormányzat munkaterve
 • József Attila Általános Iskola DSE munkaterve