Intézményi tanács munkaterve 2021-2022

Az intézményi tanács munkaterve nem akadálymentes PDF formátumban itt olvasható: Intézményi tanács munkaterv (PDF)

Martfűi József Attila
Általános Iskola
5435 Martfű, Május 1. út 2.
Intézményi Egységkód: SZTK 443901
Szolnoki Tankerületi Központ JA39
Megye: Jász-Nagykun-Szolnok
OM azonosító: 201511

Az Martfűi József Attila Általános Iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. § (4) bekezdése alapján létrehozott intézményi tanácsa a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI – rendelet 121. §- a (6) bekezdésének a) pontjában előírtak alapján a 2017/2018. tanévre szóló munkaprogramját – ügyrendje és a nevelőtestület éves munkatervében foglaltak figyelembe vételével, egyeztetve a diákönkormányzat és a szülői szervezet vezetőivel – a következőkben határozza meg:

 

Tartalomjegyzék

 1. Az intézményi tanács munkaprogramjának célja, tartalma
 2. Jogi háttérszabályozás
 1. Az intézményi tanács feladatai és jogkörei
 2. Az intézményi tanács személyi összetétele
 1. Részletes feladatterv
 2. Záró rendelkezések
 3. Legitimációs záradék

 

 1. Az intézményi tanács munkaprogramjának célja, tartalma

Az intézményi tanács munkaprogramja (a továbbiakban: munkaprogram) a vonatkozó jogszabályi előírások alapján létrehozott iskolai intézményi tanácsnak – mely a nevelőtestület és a szülői közösség által delegált, az intézményvezető által megbízott tagokból álló egyeztető fórum – egy tanévre meghatározott feladat- és munkaterve.

A munkaprogram az intézményi tanácsnak, mint az iskola autonóm szervezeti egységének a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos, széles körű, jogszabályban garantált véleménynyilvánító jogköre gyakorlásának megvalósítását szabályozó dokumentum.

A munkaprogram tartalmazza

 • a meghatározó jogi háttérszabályozókat;
 • az intézményi tanács alapvető feladatainak és jogainak felsorolását;
 • az intézményi tanács vezető tisztségviselőinek, tagjainak nevét;
 • a részletes feladattervet;
 • elfogadásának eljárásrendjét.

A munkaprogram részletes feladatterve tartalmazza

 • az intézményi tanács üléseinek, rendezvényeinek időpontjait, feladatait,
 • a felelősök megnevezését, valamint
 • a nevelőtestület értekezletein való részvétel alkalmait.

Az intézményi tanács munkaprogramjában nem szereplő ülések (a rendkívüli ülések) összehívásának szükségességéről – az intézményi tanács ügyrendjével összhangban – az intézményi tanács elnöke dönt.

 

 1. Jogi háttérszabályozás
 • Jogszabályi háttér

A munkaprogramban foglaltak az alábbi jogszabályok előírásain alapulnak:

 • évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 • a tanév rendjéről szóló mindenkori miniszteri rendelet

 

 • Belső intézményi normákkal való koherencia

A munkaprogram az alábbi intézményi szabályzókkal való megfelelőségre épül:

 • pedagógiai program
 • szervezeti és működési szabályzat
 • házirend
 • iskolai éves munkaterv
 • intézményi tanács ügyrendje
 • szülői szervezet munkaterve.

 

 1. Az intézményi tanács feladatai és jogkörei

Az intézményi tanácsnak – mint az intézmény működésében érdekelt, törvényben nevesített közösségek érdekképviseletének hatékony megvalósítása céljából létrehozott, önálló jogi személyként működő szervezetnek – az a feladata, hogy az iskola nevelő-oktató tevékenységét érintő kérdésekben véleményt nyilvánítson, a pedagógiai munka eredményességének értékelése tárgyában javaslatokat fogalmazzon meg, és a felvetett kérdések ügyében tanácsait, álláspontját megfogalmazza a delegáló közösségek érdekében.

Az intézményi tanács döntési jogkörrel rendelkezik

 • éves munkaprogramjának elfogadása;
 • ügyrendjének meghatározása;
 • tisztségviselőinek megválasztása és visszahívása;
 • a nevelőtestület által az intézményi tanács döntési jogkörébe átruházott kérdések

ügyében.

Az intézményi tanács véleményezési jogkörrel rendelkezik:

 • a nevelési-oktatási intézmény működését érintő valamennyi kérdés;
 • a pedagógiai program elfogadása;
 • a házirend elfogadása;
 • az éves nevelőtestületi munkaterv elfogadása;
 • a szervezeti és működési szabályzat elfogadása;
 • a nevelési-oktatási intézmény által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó program megvalósításánál túl nem léphető legmagasabb összeg meghatározása;
 • a köznevelési szerződés megkötése;
 • az iskolában folyó fakultatív hit- és vallásoktatás idejének és helyének meghatározása;
 • az iskolában folyó szakmai munka eredményességének, hatékonyságának a nevelőtestület által félévkor és a tanítási végén elkészített értékelése ügyében.

Az intézményi tanács véleményét kötelező kikérni

 • a pedagógiai program;
 • a szervezeti és működési szabályzat;
 • a házirend;
 • a munkaterv elfogadása;
 • a köznevelési szerződés megkötése előtt.

Az intézményi tanács javaslattételi jogköre az alábbiakat foglalja magába

 • a nevelési-oktatási intézmény működését érintő valamennyi kérdésben javaslatokat fogalmazhat meg a nevelőtestület, illetve az iskolavezetés részére;
 • az intézményvezető által az iskola működéséről szóló, félévi rendszerességgel történő beszámolóval kapcsolatos álláspont megfogalmazása és eljuttatása a fenntartóhoz;
 • a nevelőtestület ülésének összehívását kezdeményezheti.

Az intézményi tanács véleményalkotási jogkörének gyakorlása érdekében együttműködik a jogszabály által véleményalkotásra feljogosított többi iskolai közösséggel, illetve szervezeti egységgel (a továbbiakban: az iskolában működő egyeztető fórumok).

Az első és a második félév (a tanítási év utolsó napja) lezárását követő tizenöt napon belül az iskolának a nevelőtestületi értekezleten elvégzett, a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát tartalmazó jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az intézményi tanácsnak.

 

 1. Az intézményi tanács személyi összetétele
 • Az intézményvezető által megbízott tagok

Nevelőtestület részéről:                                  Ivanov Erika
Szülői szervezet részéről:                               Doroginé Bálint Edina

 

 • Az intézményi tanács által választott vezetők:

Elnök:                                                            Ivanov Erika
Alelnök:                                                         Doroginé Bálint Edina

 

 1. Részletes feladatterv
 2. A nevelőtestület tanév eleji értekezletén való részvétel

Feladat: a nevelőtestület éves munkatervének megismerése, véleménynyilvánítás a tervezési szakaszban, kiemelt figyelemmel a következő témakörökre:

 • a tanév helyi rendje
 • a tanítás nélküli munkanapok elosztása
 • a tanév kiemelt feladatai
 • az intézményi dokumentumok, szabályozók esetleges átdolgozása
 • az intézmény által szervezett anyagi tehervállalást érintő programok
 • az iskolai rendezvények, megemlékezések
 • az osztálykirándulások
 • a pályázatokon tervezett részvétel

Határidő: 2021. augusztus

Felelős: Ivanov Erika

 1. Az intézményi tanács tisztségviselőinek megválasztása

Határidő: 2021. október

Felelős: Doroginé Bálint Edina

 1. Egyeztető megbeszélés a diákönkormányzat, a szülői szervezet vezetőivel az éves teendőkről, éves munkaprogram elfogadása, a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet áttekintése

 

Feladat: megegyezés a közös feladatokban (rendezvényeken, eseményeken) való részvételről, a feladatok megosztásáról, különösen az alábbi területeken:

 • az éves iskolai munkaterv alapján meghatározott teendők
 • az alapítvány működtetése

Határidő: 2021. október

Felelős: Doroginé Bálint Edina

 1. A nevelőtestület félévi értekezletén való részvétel

Feladat: a tanév első félévében végzett pedagógiai munka értékelésében való tanácskozási jogú részvétel, felszólalási lehetőség

Határidő: 2022. január

Felelős: Ivanov Erika

 1. Az intézményi tanács félévi ülése

Feladat: a tanév első félévében végzett pedagógiai munka értékeléséről szóló igazgatói beszámoló megismerése, véleményezése, az intézmény fenntartója számára javaslatok megtétele

Határidő: 2022. február

Felelős: Doroginé Bálint Edina

 1. Egyeztető megbeszélés a diákönkormányzat, és a szülői szervezet vezetőivel az éves teendők végrehajtásáról

Feladat: a közös feladatok megvalósításának áttekintése, értékelése, különösen az alábbi területeken:

 • az éves iskolai munkaterv alapján meghatározott teendők
 • az alapítvány működtetése

Határidő: 2022. április

Felelős: Ivanov Erika

 1. A nevelőtestület év végi értekezletén való részvétel

Feladat: a tanév értékelésében való részvétel, kiemelt véleményalkotási terület:

 • a pedagógiai program végrehajtásának értékelése
 • tanulmányi eredmények, továbbtanulási, felvételi arányok
 • országos mérések, értékelések eredményei
 • tájékoztató a versenyeredményekről
 • tájékoztató a következő tanévi csoport-, illetve osztályindításokról
 • a következő tanévre vonatkozó tervek
 • pályázati programok alakulása

Határidő: 2022. június
Felelős: Ivanov Erika

 1. Az intézményi tanács tanév végi ülése

Feladat: a tanév második félévében végzett pedagógiai munka értékeléséről szóló igazgatói beszámoló megismerése, véleményezése, az intézmény fenntartója számára javaslatok megfogalmazása, valamint a tanítási év értékelése, különös tekintettel az alábbiakra:

 • az intézményi tanács éves munkájának értékelése;
 • javaslatok megfogalmazása a nevelőtestület részére a következő tanév tervezéséhez

Határidő: 2022. június
Felelős: Doroginé Bálint Edina

A munkaprogramban nem szereplő egyes feladatok kibővülnek az időszerű teendőkkel, kérdésekkel.

 

 1. Záró rendelkezések

A munkaprogram az intézményvezetővel, valamint – a közösen gyakorolt jogokhoz kapcsolódó tevékenységek tárgyköreiben – a diákönkormányzat és a szülői szervezet vezetőivel történő egyeztetést követően kell kidolgozni.

A munkaprogramra az intézményi tanács elnöke tesz, kiegészítésére, módosítására az intézményi tanács bármely tagja tehet javaslatot. A munkaprogramról, annak módosítására tett javaslatokról, az intézményi tanács az ügyrendjében meghatározottak szerint dönt.

A munkaprogramot minden tanévben legkésőbb október huszadikáig kell elfogadni.

A munkaprogram a tanév folyamán az intézményi tanács rendes vagy rendkívüli ülésén, bármely tag javaslata alapján módosítható.

A munkaprogram egy példányát tájékoztatásul az intézmény vezetőjének át kell adni, melyről az intézményi tanács elnöke gondoskodik.

 

 1. Legitimációs záradék

Az Martfűi József Attila Általános Iskola Intézményi Tanácsa 2021 év augusztus 30. napján megtartott ülésén a 2021/2022. tanévre szóló munkaprogramját elfogadta.

Martfű, 2022. augusztus 30.

 

     …………………………….                                                  …………………………..
Doroginé Bálint Edina hitelesítő                                               Ivanov Erika hitelesítő