Különös Közzétételi Lista 2022

A Különös Közzétételi Lista nem akadálymentes PDF formátumban itt olvasható: Különös Közzétételi Lista (PDF)

Martfűi József Attila Általános Iskola

2021/2022.

Om:201511

 

A felvételi lehetőségek

Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi lehetőségeket:

A törvényben előírt életkor

 • óvodai szakvélemény
 • születési anyakönyvi kivonat
 • lakcímkártya
 • TAJ kártya
 • szülő személyi igazolvány
 • Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleménye (ha van)

A beiratkozásra meghatározott idő és a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

A beiratkozás időpontja: 2022. április 21-22.

A felvételi időszakot a központilag meghatározottak alapján hirdetjük ki és bonyolítjuk le.

Iskolánk a beiskolázási körzetéből minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz.

A fenntartó által engedélyezett osztály
sorszáma típusa/neve létszáma
  Adat: 2022 áprilisában kerül feltöltésre  
     

Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a térítési díjának, a tandíjának és egyéb díjak mértékét nevelési évenként egy főre

A díj
megnevezése (jogcíme) mértéke 1 főre megállapított díj mértéke a

nevelési évre

Napközi teljes értékű 587,- Ft
Napközi liszt érzékeny 988,- Ft
Napközi 50% 294,- Ft
Napközi – rendszeres gyermekvédelmi

és nevelésbe vett

0% 0,- Ft
Menza teljes értékű 410,- Ft
Menza 50% 205,- Ft
Menza – tej érzékeny 50% 273,- Ft
Menza – tojás érzékeny 50% 190,- Ft
Menza – liszt érzékeny 50% 302,- Ft
Menza – rendszeres gyermekvédelmi és nevelésbe vett 0% 0,- Ft

A személyi térítési díjat az önkormányzat az igénybe vett étkezések számának, valamint a kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg.

Gyermekétkeztetés esetén:

 1. a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át,
 2. b) három-vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át,
 3. c) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, kedvezményként kell biztosítani, továbbiakban együtt: normatív kedvezmény.

A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelések

Az értékelés
ideje nyilvános megállapítása
 

Évente

Teljesítményértékelési rendszer: Önértékelés, tanulói értékelés, óralátogatási értékelés, intézményi önértékelés:

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések

A vizsgálat, ellenőrzés
ideje az ellenőrzések megnevezése nyilvános megállapítása
 

Igényeknek megfelelően

A partnerek elégedettségi mutatója nem kötelező jelleggel.  
 

2017-2018-as tanév

 

 

Intézményvezetői önellenőrzés Mind a szülők, mind a pedagógusok elégedettek a kapcsolattartás formáival, a gyermekkel kapcsolatos visszajelzésekkel. A szülők kiemelték még a környezettudatos nevelést é a tanulók tájékoztatását a követelményekről.

Fejlődni az érdeklődést felkeltő módszerek terén, a közösen elfogadott értékelési követelmények betartásánál, a továbbképzésen való részvétel és a tudásmegosztás kapcsán szükséges.

2019.02.21. Intézmény vezetői tanfelügyelet A tanfelügyelet eredményei nemcsak alátámasztották, megerősítették a belső önértékelésünk reális voltát, hanem értékelték az önértékelés során feltárt fejleszthető területeken bekövetkezett pozitív irányú változást. Ennek köszönhetően mindössze két területen javasolt fejlesztés. Az intézményvezető elkészítette a fejlesztési tervét, melynek megvalósítása az elkövetkező 2 év feladata.

 

Fejleszthető területek:

·         A PDCA ciklusban a visszacsatolás erősítése kívánatos.

Az egyéni tanulási utakat támogató differenciálás, adaptivitás erősítése. A kooperatív technikák használatának előtérbe helyezése, és a mérési eredményekre konkrét fejlesztések meghatározása, ezek teljesülésének vizsgálata. Egyénre szabott fejlesztési tervek készítése, melyek alapján nőhet a tanulói motiváció, majd az eredményesség.

·         A kommunikációs stratégiák, – technikák eszköztárának növelése. Hatékonyabb kommunikáció, pontosabb, célzottabb információ-áramoltatás.

2019.04.25. Intézményi tanfelügyelet  

Az intézményi tanfelügyelet eredményei igazolták, hogy reális volt az önértékelésünk.

A fejleszthető területekre intézkedési terv készült, melyet a tantestület elfogadott és a fenntartó jóváhagyott.

 

Fejleszthető területek:

·         A tanulókkal meg kell ismertetni azokat az erkölcsi normákat, amelyekkel képessé válnak arra, hogy tudatosan alakítsák életüket.

·         A kompetenciamérés eredményeinek megerősítése, szinten tartása.

·         Az információáramlás hatékonyabbá tétele.

·         A mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételeinek, rendszerének javítása.

·         A pedagógusok a tanulók érdeklődését felkeltő tanítási módszereket ismerjenek meg és alkalmazzanak.

 

Az Állami Számvevőszék ellenőrzése: nem történt ellenőrzés

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok:

Legutóbbi ellenőrzés, vizsgálat: Oktatási Hivatal, statisztikai adatok, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos adatszolgáltatás.

Az ellenőrzés, vizsgálat
ideje nyilvános megállapítása
 

2017.12.13.

Az előzetesen feltárt hibajegyeket kijavítottuk, így a helyszíni ellenőrzéskor már további hiba nem merült fel.

Legutóbbi ellenőrzés, vizsgálat: Szolnoki Tankerületi Központ, túlórák, helyettesítések nyilvántartásának, elszámolásának kifizetésének ellenőrzése a 2017/2018-as tanévre vonatkozóan

Legutóbbi ellenőrzés, vizsgálat: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály hatósági és Oktatási osztály ellenőrzése a tanulói balesetvédelemre vonatkozó szabályok betartása 2020. október 19-én.

Legutóbbi ellenőrzés, vizsgálat: a Szolnoki Tankerületi Központ belső ellenőrzése az intézmény weboldalának üzemeltetésére vonatkozóan a 2021. évben.

Az intézmény nyitva tartása és az éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események

Az intézmény a nyitva tartását az alábbi rend szerint határozza meg:

Hétfő 06:00-tól 20:00-ig

Kedd 06:00-tól 20:00-ig

Szerda 06:00-tól 20:00-ig

Csütörtök 06:00-tól 20:00-ig

Péntek 06:00-tól 20:00-ig

Szombat

Vasárnap

Őszi szünet:

 1. október 25. – 2021. november 01.

Szünet utáni első tanítási nap: 2021. november 02. (kedd)

Téli szünet:

 1. december 22. – 2022. január 02.
 2. december 20. – munkanap-áthelyezés: 2021. december 18. (szombat) munkanap (Mesejáték)

2021.december 21. – tanítás nélküli munkanap

Szünet utáni első tanítási nap: 2022. január 03. (hétfő)

Tavaszi szünet:

 1. április 14. – 2022. április 19.
 2. április 11. –április 13. intézményvezetői szünet

Szünet utáni első tanítási nap 2022. április 20. (szerda)

Tanítás nélküli munkanap:

Pályaorientációs nap: 2021. november 5. (péntek)

Dök nap: 2022. június 14. (kedd)

Tanítási időszak         

 1. szeptember 1. (szerda) 8.00 óra – Első tanítási nap
 2. június 15. (szerda) – Utolsó tanítási nap

Hulladékgyűjtés                                                   

Tavaszi: 2022. április 20. (szerda)

SZMK ülések

Első félév: 2021.szeptember 27. (hétfő) – 17.00 óra

Második félév: 2022. január 24. (kedd) – 17.00 óra

Fogadó órák: előre egyeztetett időpontban

 1. november 8. (hétfő)
 2. március 28. (hétfő)

Az aktuális járványügyi helyzetet figyelembe véve az események időpontja, helyszíne változhat, vagy online történik.

A tanévben tervezett jelentősebb rendezvények:

2021.09.01. – Tanévnyitó ünnepség

 1. szeptember 24. (péntek)– Magyar Diáksport Napja
 2. október 6.(szerda) 10.00 óra – Aradi vértanúk napja
 3. október 16. (szombat) – Iskolánk 60 éves
 4. október 22. (péntek) – 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja
 5. november 5. (péntek) Pályaorientációs nap, tanítás nélküli munkanap
 6. november 12. (péntek) – A Magyar Nyelv Napja
 7. december 18. (szombat) – Mesejáték
 8. január 21. (péntek) – A Magyar Kultúra Napja
 9. február 11 (péntek) Farsang
 10. február 25. (péntek) – A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja
 11. március 11. (péntek) 9.00 óra – Nemzeti ünnep
 12. március 23. (szerda) – Nyílt iskolalátogatási nap
 13. április 8. (péntek) 9.00 óra – a Költészet napja
 14. április 9. Sámli Bál (Boldog Gyermekekért Alapítvány)
 15. április 25-29. a Föld Napja, Fenntarthatósági témahét
 16. április – Happy Hét
 17. május 4- 14 – Országos kompetenciamérés 6. évfolyam
 18. május 18-31 – Országos kompetenciamérés 8. évfolyam
 19. május 13. (csütörtök) – Vízi vetélkedő
 20. június 3. (péntek) 10.00 óra– Nemzeti Összetartozás Napja
 21. június 14. (kedd) – DÖK nap
 22. június 17. (péntek) – évzáró 17 óra
 23. június 18. (szombat) – Ballagás 10.00 óra

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai – a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok betartásával

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai:

A pedagógusok teljesítményértékelése az alábbi legfontosabb területeket érintette:

 • a szakmai, pedagógiai (tanórai és azon kívüli oktató-nevelőmunka) és adminisztratív tevékenység,
 • munkafegyelemmel, a szabályok betartásával kapcsolatos feladatok ellátása,
 • az intézmény iránti elkötelezettség, a szervezeti célok megvalósításában való innovatív, aktív közreműködés,
 • a pedagógus mesterséggel összefüggő személyes tulajdonságok,
 • egyéb, előre nem látható megbízatások, feladatok (pályázatírás, projektmunka stb.)

Az értékelés formái

 • óralátogatások
 • önértékelés
 • értékelő beszélgetés
 • tárgyi dokumentumok (füzetek, munkafüzetek, dolgozatok) áttekintése
 • tanórán kívüli tevékenységek megfigyelése

Az értékeléshez szükséges információk gyűjtése

 • A tanórai oktató-nevelő munka ellátásával összefüggően az óralátogatások, az óraelemzések szempontjai adtak információt (Óra megfigyelési lap).
 • Az adminisztratív munkához a tanügyi és munkaügyi dokumentumok vezetésének szempontjai, azok ellenőrzési jegyzőkönyve volt az információs forrás.
 • A pedagógiai tervezőmunka dokumentumai, tanmenetek, szakköri naplók, fejlesztési tervek
 • A képzéseken, továbbképzéseken való részvétel adatainak gyűjtése a tanév vonatkozásában

A teljesítményértékelésnél az alábbi skálát alkalmaztuk:

 • 80%-100%-ig: kiválóan alkalmas
 • 60%-79%-ig: alkalmas
 • 30%-59%-ig: kevéssé alkalmas
 • 30% alatt: alkalmatlan

A vizsgált pedagógusok közül mindenki a kiválóan alkalmas minősítést szerezte meg.

A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program

A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program a közzétételi lista mellékleteként csatolásra került.

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Ssz. Oktatási azonosító Munkakör megnevezése Végzettsége Szakképzettsége
1. 75876928216 tanító tanítóképző főiskola általános iskolai tanító testnevelés és sport műveltségi területen
2. 76363906238 tanító felsőfokú felsőfokú, képesítés nélküli végzettséggel rendelkező
3. 73462231923 tanár tanárképző főiskola matematika szakos tanár, angol nyelv és irodalom szakos tanár
4. 78827325483 tanító tanítóképző főiskola általános iskolai tanító természetismeret műveltségi terület
5. 78523942239 tanár Egyetem/főiskola fizikus
6. 77438961245 tanító tanítóképző főiskola általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel
7. 73293413621 tanító tanítóképző főiskola általános iskolai tanító, fejlesztőpedagógus
8. 75636005446 tanító tanítóképző főiskola általános iskolai tanító
9. 79774313379 tanár tanárképző főiskola/egyetem magyar nyelv és irodalom szakos tanár, történelem szakos tanár
10. 74519294734 tanár tanárképző főiskola/egyetem tanár, okleveles biológia tanár, történelem, biológia szakos tanár
11. 79393670829 tanító tanítóképző főiskola általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel, általános iskolai tanító angol idegen nyelvi műveltségi területen
12. 73177697943 tanár tanárképző főiskola orosz szakos tanár, német szakos nyelvtanár, könyvtáros, közoktatás vezető
13. 73142415854 tanító – tanár tanítóképző/tanárképző főiskola általános iskolai tanító informatika műveltségi területen, általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel, földrajz szakos tanár
14. 79585337355 tanár tanárképző főiskola matematika szakos tanár, kémia szakos tanár, számítástecnika szakos tanár
15. 78876252021 tanító tanítóképző főiskola általános iskolai tanító, német nyelvből alapvizsga nyelv-és beszédfejlesztő pedagógus
16. 71647492669 tanító tanítóképző főiskola általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi területen
17. 72460509383 tanár tanárképző főiskola történelem szakos tanár, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, művelődésszervező
18. 75967300261 tanító tanítóképző főiskola általános iskolai tanító orosz nyelv szakkollégiumi képzéssel, általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen
19. 73417312623 tanító, tanár tanítóképző/tanárképző főiskola általános iskolai tanító német nyelvi szakkollégiumi képzéssel, testnevelés szakos általános iskolai tanár,német nyelvtanár
20. 75467981545 tanár Tanár képző Testnevelés tanár
21. 76359597646 tanító tanítóképző főiskola általános iskolai tanító
22. 74616790722 tanító tanítóképző főiskola általános iskolai tanító
23. 77186609150 tanító, tanár tanítóképző/tanárképző főiskola ének-zenetanár, általános iskolai tanító népművelés szakkollégiumi képzéssel
24. 72927648154 tanító, tanár tanítóképző/tanárképző főiskola/ egyetem általános iskolai tanító, németnyelv és irodalom szakos tanár, okleveles tehetségfejlesztés szakterületen
25. 72421016863 tanító tanítóképző főiskola általános iskolai tanító testnevelés és sport műveltségi területen
26. 78868330141 tanár tanárképző főiskola történelem szakos tanár, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, művelődésszervező
27. 71609550847 tanár tanárképző főiskola magyar nyelv és irodalom szakos tanár, történelem szakos tanár
28. 73212561003 tanító tanítóképző főiskola általános iskolai idegennyelv angol nyelvű oktatására képesített tanító
29. 71392933288 tanár tanárképző főiskola történelem szakos általános iskolai tanár, művelődésszervező, okleveles angoltanár
30. 74859086529 tanító tanítóképző főiskola általános iskolai tanító vizuális műveltségi területtel
31. 71684366889 tanító tanítóképző főiskola általános iskolai tanító angol műveltségi területen
32. 71490503520 tanító tanítóképző főiskola sajátos nevelési és oktatási igényű tanulókkal való foglalkozások pedagógusa, általános iskolai tanító természetismeret műveltségi területen
33. 74512563616 tanár, gyógypedagógus tanárképző főiskola matematika szakos tanár, rajz szakos tanár, gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon, gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon
34.   tanár Tanárképző főiskola Német tanár
35. 78800001412 tanár tanárképző főiskola orosz szakos tanár, angol nyelvtanár, történelem szakos tanár
36. 72006829091 tanító tanítóképző főiskola általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel
37. 75965167171 tanító tanítóképző főiskola általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel
38. 72683938418 tanár tanárképző főiskola orosz szakos tanár, német szakos nyelvtanár, történelem szakos tanár
39. 77118029299 tanító tanítóképző főiskola általános iskolai tanító angol idegen nyelvi műveltségi területen
40. 77456503435 tanító, gyógypedagógus tanítóképző/tanárképző főiskola gyógypedagógus, logopédia szakos tanár, pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, általános iskolai tanító
41. 72332897889 tanító tanítóképző főiskola általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom, matematika műveltségi terület
 1. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

A nevelő és oktató munkát segítők száma: 4 fő.

Ssz. Oktatási azonosító Munkakör megnevezése Végzettsége Szakképzettsége
1. 76909341334 iskolatitkár felsőfokú OKJ Nonprofit ügyintéző, (ECDL), iskolatitkár, pénzügyi tanácsadó
2. 71448450935 pedagógiai asszisztens főiskola informatikus könyvtáros
3. 73541161329 rendszergazda egyetem matematika-testnevelés szakos általános iskolai tanár, számítástechnika tanár, informatikus, rendszer informatikus
4. 75938379040 pedagógiai asszisztens főiskola, felsőfokú OKJ Közgazdász, Nemzetközi Gazdálkodás szak, Logisztika szakirány, Mérlegképes Könyvelő

Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve

                         
  Szövegértés Matematika Idegen nyelvi
  6. évfolyam 8. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam
  iskola országos iskola országos iskola országos iskola országos iskola

A / N

%

országos

A / N

%

iskola

A / N

%

országos

A / N

%

2009. 1525   1561   1487   1574          
2010. 1491 1483 1565 1583 1497 1498 1577 1622        
2011. 1431 1465 1603 1577 1448 1486 1583 1601        
2012. 1453 1472 1589 1567 1504 1489 1641 1612        
2013. 1574 1497 1616 1555 1543 1489 1691 1620        
2014. 1583 1481 1595 1557 1548 1491 1620 1617        
2015. 1611 1488 1639 1567 1609 1497 1741 1618 2158 2645 2212 2263
2016. 1522 1494 1605 1568 1469 1486 1609 1597 2162 2636 2238 2270
2017. 1461 1497 1626 1612 1479 1503 1592 1571 66,05 /  62,05 77,85 / 88,36 65,2 / 62,06 81,8 /

 86

2018. 1508 1492 1617 1602 1506 1499 1635 1614 76,3 / 41,5 64,9/75,5 62 / 55 60,6/59,3
2019. 1524 1499 1572 1608 1505 1495 1638 1624 80,89 / 72,55 89,9 / 63,9 68,44 /.59,52 74,4 / 54,4
                         

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

Kimaradási mutatók:

Megnevezés Az intézmény kimaradási mutatói
2008-2009év 2009-2010év 2010-2011 év 2011-2012év 2012-2013 év 2013-2014 év 2014-2015

év

2015-2016 év 2016-2017 év 2017

2018

év

2018

2019

év

2019-2020 év 2020-2021 év  
7. évfolyam adatai:  
– 7. évfolyamból kimaradó tanulók száma  
– 7. évfolyamból kimaradó tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)  
8. évfolyam adatai:  
– 8. évfolyamból kimaradó tanulók száma  
– 8. évfolyamból kimaradó tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)  
Az intézmény adatai:  
– az intézményből kimaradó tanulók száma  
– az intézményből kimaradó tanulók % (az intézményben tanulókhoz viszonyítva)  

Lemaradási mutatók:

Megnevezés Az intézmény lemaradási mutatói
2008-2009. év 2009-2010. év 2010-2011. év 2011-2012. év 2012-2013. év 2013-2014. év 2014-2015

év

2015-2016 év 2016-2017. év 2017-2018. év 20182019.év 2019-2020. év 2020-2021.év
1. évfolyam adatai:
– 1. évfolyamból lemaradó tanulók száma 1 1 3
– 1. évfolyamból lemaradó tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva) 0,02 %  

 

 

 

0,002% 0,054%
2. évfolyam adatai:
– 2. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

– 2. évfolyamból lemaradó

tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

3. évfolyam adatai:
– 3. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

– 3. évfolyamból lemaradó

tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

4. évfolyam adatai:
– 4. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

– 4. évfolyamból lemaradó

tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

5. évfolyam adatai:
– 5. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

– 5. évfolyamból lemaradó

tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

6. évfolyam adatai:
– 6. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

– 6. évfolyamból lemaradó

tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

7. évfolyam adatai:
– 7. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

1
– 7. évfolyamból lemaradó

tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

0,01%

 

Megnevezés Az intézmény lemaradási mutatói
2008-2009. év 2009-2010év 2010-2011. év 2011-2012.

év

2012-2013. év 2013-2014. év 2014-2015

év

2015-2016 év 2016-2017.

év

2017-2018. év 2018-2019. év 2019-2020 év 2020-2021 év
8. évfolyam adatai:
– 8. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

– 8. évfolyamból lemaradó

tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

Az intézmény adatai:
– az intézményben adott tanévben lemaradó tanulók száma 1 1
– az intézményben az adott tanévben lemaradó tanulók % (az intézményben tanulókhoz viszonyítva) 0.002% 0,002%

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások

A szakköri foglalkozásokkal kapcsolatos szabályozást az iskola házirendje: „A tanuló jogai” és a „Tanuló kötelezettségei” pontjai tartalmazzák:

„A tanuló joga, hogy választhasson –érdeklődésének megfelelően –a választható tantárgyak, szakkörök, foglalkozások közül;

Igénybe vegye az iskola nyújtotta tanulmányi és egyéb kedvezményeket (korrepetálás, tanfolyam, sportkör, könyvtár, kedvezményes étkezés, sportpálya, számítástechnikai terem használat)”

Gyógytestnevelés

Matematika és magyar korrepetálás, tehetséggondozás

Matematika és magyar felvételi előkészítő

Fejlesztő foglalkozások

Logopédiai foglalkozások

Iskolapszichológus igénybevétele

Szociális segítő igénybevétele

Testmozgás.

A testnevelés órák száma 1. 2. 3.4 és 5. és 6. évfolyamon heti három. illetve heti 2 óra testnevelés alprogramként valósul meg. Emellett a napközis tevékenység idején minden nap beiktatunk egy óra mozgást is. Hetente 1-2 óra táncfoglalkozást biztosít a Szilver Alapfokú Művészeti Iskola az 1-4. osztályos és 8. osztályos tanulóinknak.

 1. és 8. évfolyamon hetente 5 testnevelés óra valósul meg (hetente 1 úszás).

Szakköreink:

Foglalkozás neve Igénybevétel Egyéb igénybevételi
feltétel leírása
Ingyenes Térítéses
Angol második idegennyelvként x    
Magyar felvételi előkészítő x    
Matematika felvételi előkészítő x    
         

Házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai:

Az otthoni házi (napközis és tanulószobai) feladatok adásával célunk, hogy a tanulók képességeihez mérten önállóan tudják alkalmazni a tanórán elsajátított eljárásokat, megoldási technikákat, a tanult ismereteket önállóan rögzítsék, a rendszeres tanulásra neveljük őket.

A házi feladat kijelölésekor a következő alapelveket vesszük figyelembe:

A hazai tudományos pedagógiai szemlélet egyre inkább hangsúlyozza a gyermekek terheinek csökkentését. Elvárja az intézmények önkorlátozó, a gyermekek egészséges fejlődését szolgáló gyakorlat kialakítását.

A házi feladat kijelölésekor figyelembe vesszük a tanulók életkori sajátosságait, a képességek szerinti differenciált feladat kiadásának lehetőségét.

A tanulási hét alatt figyelembe vesszük az egyenletes terhelést. A napközis és tanulószobás rendszerben a pedagógus által munkaidő alatt ellenőrizhető írásbeli házi feladat-mennyiséget jelölünk ki.

A közoktatási törvényből adódó korlátokat az iskola minden pedagógusa betartja, tiszteletben tartja a tanulók pihenéshez, szabadidőhöz való jogát.

Házi feladat szabályai

A tanulók köznevelési törvényből, és az intézmény házirendjéből is fakadó kötelessége a tanulás. A tananyag tanórai feldolgozása mellett a tanulók számára fontos az otthoni tanulás, gyakorlás, felkészülés. A pedagógusok a tanulók tananyag elsajátításának érdekében szóbeli és meghatározott tantárgyakból írásbeli házi feladatot adhatnak 5-8. évfolyamon.

Írásbeli házi feladatot alapkészségek gyakorlása céljából matematika, magyar nyelv és idegen-nyelv tantárgyakból adunk a tanulóknak.

A kötelező szóbeli és írásbeli házi feladat mennyisége:

elsőtől negyedik osztályig nem haladhatja meg a napközis tanulmányi foglalkozás időtartamát,

ötödiktől nyolcadik osztályig pedig a tantárgyankénti harminc percet. Törekszünk arra, hogy a választható írásbeli és a szóbeli házi feladatok elvégzésének együttes ideje az 5-8. évfolyamon 60-70 percnél ne legyen több naponta.

Hétvégén sem adható több házi feladat, mint a hét többi napján.
Csak olyan házi feladat adható, amelynek előkészítése a tanórán már megtörtént.
Hosszabb iskolai szünetekre kötelező házi feladat nem adható.

A gyermekeket motiváló, szorgalmi házi feladat a pedagógus szándékától, pedagógiai céljától függően, tetszőlegesen adható.
Egységes eljárások

Az írásbeli házi feladat adásának korlátai minden évfolyamra érvényesek.

A kötelező írásbeli házi feladat mennyisége annyi legyen, aminek ellenőrzése tíz percnél több időt nem vesz igénybe, a házi feladat elkészítését a szaktanár minden órán ellenőrzi.

A hiányzó házi feladat a tanulóval pótoltatható.

A rendszeresen elmulasztott házi feladatért (3-5 egymást követő eset) elmarasztaló érdemjegy adható, vagy kerüljön bejegyzés az ellenőrzőbe.

Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai

Péntekről hétfőre kötelező írásbeli házi feladatot nem adunk. A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk.

Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból.

A napi felkészülés otthoni (napközis, tanulószoba) ideje nem lehet több 1-1,5 óránál. Törekszünk arra, hogy a választható írásbeli és a szóbeli házi feladatok elvégzésének együttes ideje az 5-8. évfolyamon 60-70 percnél nem legyen több naponta.

Iskolai dolgozatok szabályai:

Diagnosztikus felmérés

A folyamat elején annak feltárására irányul, hogy a tanulók milyen szintű előzetes ismeretekkel, kompetenciákkal rendelkeznek, képességeik és készségeik milyen fejlettséget mutatnak. Szerepe az eredmények részletes feltérképezése, a háttértényezők felkutatása, és az elmaradások feltárása, okai. Ennek ismeretében fogalmazzuk meg a következő pedagógiai fokozat céljait, a fejlesztés irányait.

Funkció: Helyzetfeltárás

Várható hatása: Segíti a pedagógiai munka tervezését, elsősorban a differenciálás szempontjainak kialakítását, pótlásra kerülnek fontos ismeretek.

Formája: év eleji felmérés

Eszköz, módszer: megfigyelés, diagnosztikus teszt

Alkalmazásának köre: munkaközösségi szinten szabályozott

Értékelés: Százalékos kimutatás

Formatív felmérés

A tanítási-tanulási folyamat szerves és egyénileg tervezett velejárója, szerepe az eredmények részletes feltérképezése, a gyakori visszajelzés, és az elmaradások korrigálása.  Fejlesztő célú beszámoltatás a tanulási folyamatban való előrehaladásról.

Funkció: segítés, fejlesztés

Várható hatása: Lehetővé teszi az elsajátított ismeretek mélységének és stabilitásának megismerését, megmutatja a további fejlődéshez szükséges korrekciót.

Formája: tanév közben felmérés

Alkalmazásának köre: szaktanári kompetencia, szükség szerint

Értékelése: érdemjeggyel, 1-5 fokozatú skálával

Tanév közbeni írásbeli tematikus dolgozat

Egy-egy rövidebb tanítási-tanulási szakasz eredményességéről, hatékonyságáról ad képet. A tanított ismeretek, kompetenciák számonkérését szolgálja.

Várható hatása: Elősegíti a tantárgyi ismeretrendszerek megszilárdulását. Segíti a tanulók önértékelését, az egyes tanulót a csoporthoz viszonyított teljesítménynek megismerésében, segíti a tanári értékelést.

Formája: témazáró dolgozat

Alkalmazásának köre: szaktanári kompetencia, a tantárgy sajátosságai szerint

Értékelése: érdemjeggyel, 1-5 fokú skála alkalmazásával

Tanév közbeni írásbeli felelet

A tanulók teljes, vagy annál kisebb körében íratott írásbeli felelet.

Egy-egy tananyagrész (lecke) egyéni elsajátításának gyors visszajelzését szolgálja.

Várható hatás: a folyamatos tanulást ösztönzi, segíti egy-egy tanuló ismeretekben való előrehaladásának ellenőrzését.

Formája: írásbeli felelet

Alkalmazásának köre: szaktanári kompetencia

Értékelése: érdemjeggyel, 1-5 fokú skála alkalmazásával

Szummatív felmérés

A tanulást lezáró, a végállapot eredményeit tükröző lezáró – minősítő felmérés. Globális képet ad a követelmények teljesítéséről.

Várható hatása: a NAT és az iskolai dokumentumok által rögzített követelményekhez képest ad képet a tanuló tudásáról.

Az év végi osztályzat kialakításában súlyozott szerepe van.

Funkció: minősítés

Eszköz, módszer: témazáró dolgozat, vizsga, bizonyítvány

Formája: tanév végi felmérés

Értékelése: szövegesen és érdemjeggyel, 1-5 fokú skála alkalmazásával

A szummatív méréshez használt tantárgytesztek:

tanár által készített mérőeszköz

standardizált mérőeszköz

tudásszintmérő tesztek

feleletválasztó tesztek

feleletalkotó tesztek

képesség- jellegű tudás mérésére alkalmas feladatok

A pontozási módok, (az írásbeli felelet kivételével) a pontozás érdemjeggyé alakítása szélesebb körű – munkaközösségi, vagy azonos évfolyamon azonos tárgyat tanítók – megegyezésén alapuljon. Tükrözze az egységességet, szolgálja az összehasonlíthatóságot.

Az írásbeli beszámoltatás a tanulói tudás konkrét hiányosságaira mutasson rá, mutassa meg a gyermeknek, hogy miben kell fejlődnie.

Mutasson irányt a továbblépéshez, erősítsen meg a biztos tudásról, szilárd ismeretekről.

Az írásbeli beszámoltatások rendje:

Az írásbeli beszámoltatás biztosítása a tanítási-tanulási folyamatban való folyamatos előrehaladást, vegye figyelembe a tanulók felkészülésének sajátosságait. (felkészülési idő, napirend, órarend, napi terhelés, váratlan esemény stb.)

Egységes eljárások: (2. évfolyamtól – 8. évfolyamig)

Az év eleji diagnosztikus felmérés ideje: az új tanév 1. és 2. hete.

A pedagógus a témazáró dolgozatok, a felmérések (év eleji, tanév közi, év végi) időpontját legalább egy héttel hamarabb köteles a tanulókkal közölni.

A hiányzó tanulóval az elmaradt (meg nem írt) írásbeli beszámoltatás pótolható.

Az írásbeli munkákat a szaktanár a megírást követő 10 nap köteles kijavítani, a tanulók és a szülők számára azt érdemben értékelni.

A szóbeli feleletek érdemjegyeit azonnal közölni kell a tanulókkal – és még azon a napon be kell írni az ellenőrző könyvbe és a naplóba is;

Bevezető, alapozó és fejlesztő szakaszban félévente – az óraszám függvényében – legalább 3-5 jegy megszerzésének lehetőségét kell biztosítani minden tanulónak,

Érdemjegyet adni csak az órai teljesítményért, illetve a tananyaggal összefüggő tanórán kívüli tevékenységért – házi feladat, kiselőadás, verseny stb. – lehet. A tantárgyi jegyek nem használhatók közvetlen fegyelmezési eszközként.

Egy tanítási napon kettő, egy héten legfeljebb 4 dolgozat íratható.

Adott napon előnyt élvez az írásbeli beszámoltatás megíratásában a heti egy órás tantárgyat tanító szaktanár.

A tanulónak joga van a dolgozatát és annak értékelését megismerni, és indokolt esetben a dolgozata értékelésével kapcsolatban – kulturált formában – kifogást tehet, melyre a tanár köteles válaszolni. Egyetértés hiányában az igazgatóhoz panasszal fordulhat.

Mind a félévi, mind az év végi osztályzatokat – a félév elején a tanár által megadott követelményeknek való megfelelést tükröző -, (félévenként legalább három, különböző időpontokban) havonta legalább 1 szerzett érdemjegy alapján kell megállapítani. Amennyiben a félévi vagy év végi eredményjegy a tanuló véleménye szerint nem tükrözi híven a szaktárgyi tudását, (nincs összhangban az előre megadott követelményrendszerrel), a Közoktatási Törvény 11.§.1/h. pontja értelmében, jogában áll független vizsgabizottság előtt számot adni tudásáról.

Mind a szóbeli, mind az írásbeli beszámolások követelményeit, értékelési szempontjait a tanulókkal előzetesen ismertetni szükséges. Fontos, hogy a pedagógusok biztosítsanak tantárgyukban javítási lehetőséget a tanulóknak.

A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt, a tárgyat tanító nevelő értesíti (az üzenő füzeten, tájékoztató füzeten és ellenőrzőn keresztül. Az tájékoztató füzet és ellenőrző bejegyzéseit az osztályfőnök havonta ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek, beírását pótolja.) a KRÉTA rendszeren keresztül.

Osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

A tantárgyankénti követelményeket a tantervek tartalmazzák, amelyek a pedagógiai program mellékletét képezik.

Vizsgák rendje

Osztályozó vizsga

Különbözeti vizsga

Javító vizsga/pótvizsga

Javító/pót vizsga: Adott tantárgyból az adott tanév követelményeinek nem teljesítése esetén megfelelő felkészítés után letehető vizsga.

A szaktanár által összeállított tematika alapján írásbeli és szóbeli vizsgára is sor kerül. A javító /pótvizsgára pedagógusaink 2 alkalommal 2 órás felkészítést tartanak.

Osztályozóvizsga:

 1. a) Korábban nem tanult tantárgyból, vagy még nem tanult évfolyam tananyagából (félévkor vagy év végén) letett vizsga. Azon tanulók, akik olyan tantárgyból tesznek osztályozó vizsgát, amely nem szerepel az iskola helyi tantervében (pl. olasz, spanyol stb.) kötelesek önálló felkészüléssel más iskolában jelentkezni osztályozó vizsgára és hivatalos eljárás keretében jegyzőkönyvvel bizonyítani az elért eredményt.
 2. b) Azon tanulók kötelesek osztályozó vizsgát tenni, akik az adott tantárgy tanítási óráinak több mint 30%-áról hiányoztak és nincs elegendő osztályzatuk az értékeléshez.

Különbözeti vizsga:

Adott tantárgyból iskola, illetve iskolatípus váltás esetén letehető vizsga.

A tanulmányok alatti vizsgák időpontjai (aktuálisan az adott tanévre szóló munkaterv határozza meg)

Javító vizsga: augusztus utolsó hete

Osztályozó vizsga: január, május (június) és augusztus utolsó hete

Különbözeti vizsga: január, május (június) és augusztus utolsó hete

A vizsgára jelentkezés módja, határideje:

A fentiekben felsorolt vizsgák közül egyedül az osztályozó vizsgára kell jelentkezni, de csak akkor, ha a tanuló számára ez nem kötelezően előírt.

Jelentkezés határideje: az osztályozó vizsga időpontja előtt 1 hónappal, írásban, az igazgatónak benyújtva a kérelmet.

A tanulmányok alatti vizsgák eljárási szabályai

Valamennyi – az előző pontokban felsorolt vizsga – bizottsági vizsga.

A vizsga bizottsága 3 tagú, a kérdező tanár mellett javasolt a munkaközösség-vezető (bizottsági elnök) illetve a tantárgyat tanító másik kolléga részvétele.

A részletes eljárási szabályokat az 11/1994. (VI. 8) MKM rendelet a 9. sz. mellékletében rögzíti. A tanulmányok alatti vizsgák követelményei

Javító vizsga: az adott tantárgy adott tanévben előírt követelmények

Osztályozó vizsga: az adott tantárgy adott tanévben előírt követelmények

Különbözeti vizsga: az adott tantárgy adott tanévben előírt követelmények

Az értékelés rendje

A javító-, osztályozó-, különbözeti vizsgán elért eredmény – az adott évfolyam, adott tantárgy év végi, illetve félévi bizonyítványba, törzslapba beírt érdemjegy. 

Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszám adatai

Alsó tagozat Felső tagozat
1.a 27 5.a 24
1.b 27 5.b 25
2.a 29 6.a 22
2.b 29 6.b 21
3.a 25 7.a 27
3.b 27 7.b 27
4.a 27 8.a 22
4.b 27 8.b 21
Össz.: 218 Össz.: 189

Pályakövetés adatai

8. a osztály

A 2012/2013-mas tanév év végi eredményei az általános iskolában

Magyar

nyelvtan

Magyar

irodalom

Történelem Angol Német Matematika Informatika Fizika Kémia Földrajz Ének Rajz Testnevelés Átlag
 

3,41

3,32 3,59 4,08 3,13 3,25 4,50 3,27 3,36 3,50 3,82 4,00 4,32 3,65

A 2013/2014es tanév eredményei a középfokú intézményekben

Magyar

nyelvtan

Magyar

irodalom

Történelem Angol Német Matematika Informatika Fizika Kémia Földrajz Ének Rajz Testnevelés Átlag
 

4,09

4,18 3,91 3,67 4,20 4,18 4,90 3,55 3,82 4,00 4,90 5 4,60 4,17

 

A középiskolai eredmények számításához a tanulók 63,6 %-ról rendelkeztünk adatokkal.

 1. b osztály

A 2012/2013-mas tanév év végi eredményei az általános iskolában

Magyar

nyelvtan

Magyar

irodalom

Történelem Angol Német Matematika Informatika Fizika Kémia Földrajz Ének Rajz Testnevelés Átlag
 

3,27

4,00 3,00 3,36 3,22 3,30 4,45 3,36 3,09 3,27 3,55 3,73 4,09 3,50

A 2013/2014es tanév eredményei a középfokú intézményekben

Magyar

nyelvtan

Magyar

irodalom

Történelem Angol Német Matematika Informatika Fizika Kémia Földrajz Ének Rajz Testnevelés Átlag
 

3,78

4,11 3,63 4,13 3,25 3,20 5,00 3,67 4,00 4,00 4,60 4,17 4,14 3,76

A középiskolai eredmények számításához a tanulók 54,4 %-ról rendelkeztünk adatokkal.

 1. c osztály

A 2012/2013-mas tanév év végi eredményei az általános iskolában

Magyar

nyelvtan

Magyar

irodalom

Történelem Angol Német Matematika Informatika Fizika Kémia Földrajz Ének Rajz Testnevelés Átlag
 

3,55

3,79 3,25 3,85 3,50 3,20 4,60 3,26 3,05 3,25 3,70 3,95 4,35 3,61

A 2013/2014es tanév eredményei a középfokú intézményekben

Magyar

nyelvtan

Magyar

irodalom

Történelem Angol Német Matematika Informatika Fizika Kémia Földrajz Ének Rajz Testnevelés Átlag
 

3,00

3,00 3,33 3,90 3,60 2,67 4,00 3,10 2,90 3,36 4,38 3,43 3,70 3,45

A

 A 2014/2015-ös tanév eredményei a középfokú intézményekben

( A tanulók 57%-áról rendelkezünk adatokkal)

                                   
8.a magyar nyelv irodalom történelem angol német matematika informatika fizika biológia kémia földrajz ének rajz testnevelés átlag  
ÁTLAG 3,25 3,38 3,13 4,17 4,22 3,22 4,25 3,50   3,18 3,71 4,50 3,75 4,17 3,72  
                                                               

 

A 2013/2014-es tanév év végi eredményei az általános iskolában
                                   
8.a magyar nyelv irodalom történelem angol német matematika informatika fizika biológia kémia földrajz ének rajz testnevelés átlag  
ÁTLAG 3,55 3,55 3,18 3,91 4,10 3,24 4,14 3,09 3,18 3,05 3,59 3,59 3,68 4,45 3,59  
                                                               

 

A 2014/2015-ös tanév eredményei a középfokú intézményekben

( A tanulók 52%-áról rendelkezünk adatokkal)

                                   
8.b magyar nyelv irodalom történelem angol német matematika informatika fizika biológia kémia földrajz ének rajz testnevelés átlag  
ÁTLAG 4,20 4,30 4,10 4,25 4,13 3,90 4,44 3,78   3,56 3,70 4,63 4,67 4,67 4,18  
                                                               

 

A 2013/2014-es tanév év végi eredményei az általános iskolában
                                   
8.b magyar nyelv irodalom történelem angol német matematika informatika fizika biológia kémia földrajz ének rajz testnevelés átlag  
ÁTLAG 3,63 3,63 3,50 3,79 3,92 3,25 4,25 3,46 3,46 3,38 3,46 4,08 3,79 4,42 3,71  
                                                           

 

A 2014/2015-ös tanév eredményei a középfokú intézményekben

( A tanulók 43%-áról rendelkezünk adatokkal)

                                   
8.c magyar nyelv irodalom történelem angol német matematika informatika fizika biológia kémia földrajz ének rajz testnevelés átlag  
ÁTLAG 2,71 2,71 2,00 2,86 3,00 2,71 4,17 2,67   2,33 2,57 4,20 4,50 4,00 3,11  
                                                               

 

A 2013/2014-es tanév év végi eredményei az általános iskolában
                                   
8.c magyar nyelv irodalom történelem angol német matematika informatika fizika biológia kémia földrajz ének rajz testnevelés átlag  
ÁTLAG 3,14 3,09 2,86 3,33 3,17 2,65 4,09 2,55 3,27 2,86 2,73 3,81 3,23 4,33 3,22  
                                                           

 

 

A 2015/2016-os tanév eredményei a középfokú intézményekben

( A tanulók 56,52%-áról rendelkezünk adatokkal)

                                   
8.a magyar nyelv irodalom történelem angol német matematika informatika fizika biológia kémia földrajz ének rajz testnevelés átlag  
ÁTLAG 4,76 4,76 4,48 4,07 4,43 4,10 4,14 3,38 4,10 4,24 4,05 4,29 3,81 4,81 4,24  
                                                               

 

A 2014/2015-ös tanév év végi eredményei az általános iskolában
                                   
8.a magyar nyelv irodalom történelem angol német matematika informatika fizika biológia kémia földrajz ének rajz testnevelés átlag  
ÁTLAG 4,04 4,04 3,78 3,4 4,00 3,14 4,00 3,00 3,39 3,05 3,43 3,91 3,87 3,96 3,67  
                                                               

 

A 2015/2016-os tanév eredményei a középfokú intézményekben

( A tanulók 75%-áról rendelkezünk adatokkal)

                                   
8.b magyar nyelv irodalom történelem angol német matematika informatika fizika biológia kémia földrajz ének rajz testnevelés átlag  
ÁTLAG 3,72 3,67 3,65 4,00 3,50 2,94 4,00 3,56   3,22 3,78 4,69 4,14 4,00 3,79  
                                                               

 

A 2014/2015-ös tanév év végi eredményei az általános iskolában
                                   
8.b magyar nyelv irodalom történelem angol német matematika informatika fizika biológia kémia földrajz ének rajz testnevelés átlag  
ÁTLAG 3,60 3,60 3,10 3,67 3,71 3,10 3,90 2,80 3,55 3,45 3,35 4,15 3,65 4,20 3,56  
                                                           

 

A 2015/2016-os tanév eredményei a középfokú intézményekben

( A tanulók 62,5%-áról rendelkezünk adatokkal)

                                   
8.c magyar nyelv irodalom történelem angol német matematika informatika fizika biológia kémia földrajz ének rajz testnevelés átlag  
ÁTLAG 3,73 3,73 3,33 3,90 4,11 3,47 4,13 3,21   3,07 3,64 4,89 3,77 4,20 3,78  
                                                               

 

A 2014/2015-ös tanév év végi eredményei az általános iskolában
                                   
8.c magyar nyelv irodalom történelem angol német matematika informatika fizika biológia kémia földrajz ének rajz testnevelés átlag  
ÁTLAG 3,14 3,09 2,86 3,33 3,17 2,65 4,09 2,55 3,27 2,86 2,73 3,81 3,23 4,33 3,22  
                                                           

 

 

A 2016/2017-es tanév év végi eredményei az általános iskolában
                                   
8.a magyar nyelv irodalom történelem angol német matematika informatika fizika biológia kémia földrajz ének rajz testnevelés átlag  
ÁTLAG 3,85 4,04 3,95 3,77 4,72 4,04 4,52 3,33 4,19 4,04 3,14 4,38 4,23 4,61 4,19  
                                                               

 

 

A 2016/2017-es tanév év végi eredményei az általános iskolában

                                   
8.b magyar nyelv irodalom történelem angol német matematika informatika fizika biológia kémia földrajz ének rajz testnevelés átlag  
ÁTLAG 3,75 3,30 3,15 3,91 3,22 3,45 4,35 2,85 4,05 3,95 3,85 4,45 4,30 4,58 4,00  
                                                           

 

A 2016/2017-es tanév év végi eredményei az általános iskolában
                                   
8.c magyar nyelv irodalom történelem angol német matematika informatika fizika biológia kémia földrajz ének rajz testnevelés átlag  
ÁTLAG 3,89 3,21 2,58 4,13 3,27 2,37 4,16 3,08 4,16 3,75 3,79 4,10 4,00 4,32 3,90  
                                                           

 

 

A 2017/2018-as tanév év végi eredményei az általános iskolában
                                   
8.a magyar nyelv irodalom történelem angol német matematika informatika fizika biológia kémia földrajz ének rajz testnevelés átlag  
ÁTLAG 3,45 3,36 3,36 3,53 4,11 3,31 4,13 2,90 3,95 3,85 3,54 4,00 3,95 4,81 3,89  
                                                               

 

 

A 2017/2018-as tanév év végi eredményei az általános iskolában

                                   
8.b magyar nyelv irodalom történelem angol német matematika informatika fizika biológia kémia földrajz ének rajz testnevelés átlag  
ÁTLAG 3,77 3,86 3,59 3,86 4,50 3,19 4,26 4,14 3,27 3,73 3,86 4,32 3,86 4,90 4,18  
                                                           

 

 

A 2018/2019-es tanév év végi eredményei az általános iskolában

                                   
8.a magyar nyelv irodalom történelem angol német matematika informatika fizika biológia kémia földrajz ének rajz testnevelés átlag  
ÁTLAG 4,17 3,86 3,14 4,17 4,20 3,50 4,00 2,91 3,68 3,73 3,27 4,36 4,09 4,55 4,03  
                                                               

 

A 2018/2019-es tanév év végi eredményei az általános iskolában
                                   
8.b magyar nyelv irodalom történelem angol német matematika informatika fizika biológia kémia földrajz ének rajz testnevelés átlag  
ÁTLAG 3,71 3,81 3,38 3,85 4,38 3,38 4,12 3,19 3,86 3,29 3,52 4,33 4,05 5,00 4,10  
                                                               

 

A 2018/2019-es tanév év végi eredményei az általános iskolában
                                   
8.c magyar nyelv irodalom történelem angol német matematika informatika fizika biológia kémia földrajz ének rajz testnevelés átlag  
ÁTLAG 3,32 3,42 3,32 3,5 4,00 2,74 3,95 2,63 3,26 3,47 3,16 3,74 3,42 4,68 3,73  
                                                               

A 2019/2020-es tanév év végi eredményei az általános iskolában

8.a magyar nyelv irodalom történelem angol német matematika informatika fizika biológia kémia földrajz ének rajz testnevelés átlag
ÁTLAG 4,33 4,33 4,33 4,22 4,5 4,00 4,22 3,56 4,33 4,28 4,11 4,39 4,44 4,83 4,28

A 2019/2020-es tanév év végi eredményei az általános iskolában

8.b magyar nyelv irodalom történelem angol német matematika informatika fizika biológia kémia földrajz ének rajz testnevelés átlag
ÁTLAG 4,44 4,50 4,22 4,50 4,20 4,28 4,22 3,67 4,22 4,44 4,17 4,56 4,44 5,00 4,35

A 2019/2020-es tanév év végi eredményei az általános iskolában

8.c magyar nyelv irodalom történelem angol német matematika informatika fizika biológia kémia földrajz ének rajz testnevelés átlag
ÁTLAG 4,37 4,26 4,21 4,20 4,33 3,67 4,21 3,26 4,37 4,16 3,84 4,16 4,05 4,89 4,14

középiskolai eredmények számításához a tanulók 75%-ról rendelkeztünk adatokkal.

A 2020/2021-es tanév év végi eredményei az általános iskolában

8.a

Irodalom Magyar nyelv Matematika Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Etika/hit- és erkölcstan Hittan Fizika Kémia Biológia Földrajz Angol nyelv Német nyelv Ének-zene Vizuális kultúra Technika, életvitel és gyakorlat Informatika Testnevelés és sport Tanulmányi átlag Tanulmányi átlag 2
4,52 4,29 3,52 4,29 4,90 5,00 4,95 3,48 4,19 4,10 4,43 4,14 4,43 4,81 4,81 3,95 3,95 4,30 4,30

A 2020/2021-es tanév év végi eredményei az általános iskolában

8.b

Irodalom Magyar nyelv Matematika Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Etika/hit- és erkölcstan Hittan Fizika Kémia Biológia Földrajz Angol nyelv Német nyelv Ének-zene Vizuális kultúra Technika, életvitel és gyakorlat Informatika Testnevelés és sport Tanulmányi átlag Tanulmányi átlag 2
4,20 4,10 3,79 4,10 5,00 5,00 4,75 3,25 4,05 3,75 4,09 4,25 4,25 4,85 4,65 3,85 4,55 4,21 4,21

A 2020/2021-es tanév év végi eredményei az általános iskolában

8.c

Irodalom Magyar nyelv Matematika Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Etika/hit- és erkölcstan Hittan Fizika Kémia Biológia Földrajz Angol nyelv Német nyelv Ének-zene Vizuális kultúra Technika, életvitel és gyakorlat Informatika Testnevelés és sport Tanulmányi átlag Tanulmányi átlag 2
4,16 3,68 3,84 4,20 4,91 5,00 4,70 3,50 4,15 3,75 4,38 4,17 4,45 4,95 4,55 3,35 3,89 4,17 4,17

Beiskolázással kapcsolatos adatok

2007/2008 tanév

Jelentkezés – felvétel szerint

Osztály I. hely/fő II.hely/fő III. hely/fő IV.hely/fő V.hely/fő pótfelv.elj. Össz.tan.
8.a 21 5 2       28
8.b 14 7 3   1 1 26
8.c 23 4 2       29
Össz.isk. 58 16 7   1 1 83
%-ban isk. 70% 19% 8%   1% 1% 100%

alt="jelentkezés- felvétel szerint: 1. hely/fő: 58 tanuló 2. hely/fő: 16 tanuló 3. hely/fő: 7 tanuló 4. hely/fő: 0 tanuló 5. hely/fő: 1 tanuló pótfelv.elj.: 1 tanuló össz. tan.: 83 tanuló"

Iskolatípus szerint

Osztály Gimn. Szakk. Szakisk. Össz.tan.
8.a 10 12 6 28
8.b 7 14 5 26
8.c 7 20 2 29
Össz.isk. 24 46 13 83
%-ban isk. 29% 55% 16% 100%

Iskolatípus szerint gimnázium 24 tanuló szakközépiskola 46 tanuló szakiskola 13 tanuló össz. tan. 83 tanuló

2008/2009 tanév

Jelentkezés – felvétel szerint

Osztály I. hely/fő II.hely/fő III. hely/fő IV.hely/fő pótfelv.elj. Össz.tan.
8.a 20 6     2 28
8.b 19 4 2 2 2 29
8.c 14 5 5 2 1 27
Össz.isk. 53 15 7 4 5 84
%-ban isk. 63% 18% 8% 5% 6% 100%

felvételi hely 1. hely/fő: 53 tanuló 2. hely/fő: 15 tanuló 3. hely/fő: 7 tanuló 4. hely/fő: 4 tanuló pótfelv. elj.. 5 tanuló össz. tan.: 84 tanuló

Iskolatípus szerint

Osztály Gimn. Szakk. Szakisk. Pótfelv.elj. Össz.tan.
8.a 6 16 4 2 28
8.b 14 9 4 2 29
8.c 11 11 4 1 27
Össz.isk. 31 36 12 5 84
%-ban isk. 37% 43% 14% 6% 100%

iskolatípusok szerint gimnázium 31 tanuló szakközépiskola 36 tanuló szakiskola 12 tanuló pótfelv. elj. 5 tanuló össz. tan. 84 tanuló

2009/2010 tanév

A tanulók jelentkezésének megoszlása iskolatípus szerint

  gimnázium szakközépiskola szakiskola  
8.a 5 12 7
8.b 8 12 4
8.c 9 12 4
össz.: 22 36 15
össz.tanulói létszám:     73

Iskolatípus és osztály szerint gimnázium: 8.a 5 tanuló, 8.b 8 tanuló, 8.c 9 tanuló, összesen 22 tanuló szakközépiskola: 8.a 12 tanuló, 8.b 12 tanuló,8.c 12 tanuló, összesen 36 tanuló szakiskola: 8.a 7 tanuló, 8.b 4 tanuló, 8.c 4 tanuló, összesen 15 tanuló

2010/2011 tanév

Jelentkezés – felvétel szerint

Osztály I. hely/fő II.hely/fő III. hely/fő IV.hely/fő pótfelv.elj. Össz.tan.
8.a 19 3 2 1 1 26
8.b 17 3 1 0 4 25
Össz.isk. 36 6 3 1 5 51
%-ban isk. 71% 12% 6% 2% 10% 100%

felvételi hely 1. hely/fő: 36 tanuló 2. hely/fő:6 tanuló 3. hely/fő: 3 tanuló 4. hely/fő: 1 tanuló pótfelv. elj.: 5 tanuló össz. tan.: 51 tanuló

Iskolatípus szerint

Osztály Gimn. Szakk. Szakisk. Pótfelv.elj. Össz.tan.
8.a 9 10 6 1 26
8.b 7 7 7 4 25
Össz.isk. 16 17 13 5 51
%-ban isk. 31% 33% 25% 10% 100%

Iskolatípus szerint gimnázium 16 tanuló szakközépiskola 17 tanuló szakiskola 13 tanuló pótfelv. elj.: 5 tanuló össz. tan.: 51 tanuló

2011/2012 tanév

Jelentkezés – felvétel szerint

Osztály I. hely/fő II.hely/fő III. hely/fő IV.hely/fő V.hely/fő Össz.tan.
8.a 16 4 6 3 1 30
8.b 21 7 1     29
Össz.isk. 37 11 7 3 1 59
%-ban isk. 63% 19% 12% 5% 2% 100%

Felvételi szerint: 1. hely/fő: 37 tanuló 2. hely/fő: 11 tanuló 3. hely/fő: 7 tanuló 4. hely/fő: 3 tanuló 5. hely/fő: 1 tanuló össz. tan.: 59 tanuló

Iskolatípus szerint

Osztály Gimn. Szakk. Szakisk. Össz.tan.
8.a 4 11 15 30
8.b 15 9 5 29
Össz.isk. 19 20 20 59
%-ban isk. 32% 34% 34% 100%

Iskolatípus szerint: gimnázium 19 tanuló szakközépiskola 20 tanuló szakiskola 20 tanuló össz. tan.: 59 tanuló

2012/2013 tanév

Jelentkezés – felvétel szerint

Osztály I. hely/fő II.hely/fő III. hely/fő IV.hely/fő V.hely/fő Össz.tan.
8.a 19 3       22
8.b 17 4     1 22
8.c 15 2 2     19
Össz.isk. 51 9 2   1 63
%-ban isk. 81% 14% 3% 0% 2% 100%

Felvételi szerint: 1. hely/fő: 51 tanuló 2. hely/fő: 9 tanuló 3. hely/fő: 2 tanuló 4. hely/fő: 0 tanuló 5. hely/fő: 1 tanuló össz. tan.: 63 tanuló

Iskolatípus szerint

Osztály Gimn. Szakk. Szakisk. Össz.tan.
8.a 6 12 4 22
8.b 8 7 7 22
8.c 5 12 2 19
Össz.isk. 19 31 13 63
%-ban isk. 30% 49% 21% 100%

Iskolatípus szerint: gimnáziuuum 19 tanuló szakközépiskola 31 tanuló szakiskola 13 tanuló össz. tan.: 63 tanuló

2013/2014 tanév

Jelentkezés – felvétel szerint

Osztály I. hely/fő II.hely/fő III. hely/fő Össz.tan.
8.a 19 3 1 23
8.b 19 5   24
8.c 21 1   22
Össz.isk. 59 9 1 69
%-ban isk. 86% 13% 1% 100%

Jelentkezés- felvétel szerint: 1. hely/fő: 8.a 19 tanuló, 8.b 19 tanuló, 8.c 21 tanuló 2. hely/fő: 8.a 3 tanuló, 8.b 5 tanuló, 8.c 1 tanuló 3. hely/fő: 8.a 1 tanuló össz. tan.: 69 tanuló

Iskolatípus szerint

Osztály Gimn. Szakk. Szakisk. Össz.tan.
8.a 11 7 5 23
8.b 7 14 3 24
8.c 5 11 6 22
Össz.isk. 23 32 14 69
%-ban isk. 33% 46% 20% 100%

Iskolatípus szerint: gimnázium 23 tanuló szakközépiskola 32 tanuló szakiskola 14 tanuló öszz. tan.: 69 tanuló

2014/2015 tanév

Jelentkezés – felvétel szerint

Osztály I. hely/fő II.hely/fő III. hely/fő IV.hely/fő V.hely/fő Össz.tan.
8.a 20 2   1   23
8.b 19 4 1     24
8.c 23 1       24
Össz.isk. 62 7 1 1 0 71
%-ban isk. 87,3% 9,9% 1,4% 1,4% 0% 100%

Felvétel szerint 1. hely/fő: 62 tanuló 2. hely/fő: 7 tanuló 3. hely/fő: 1 tanuló 4. hely/fő: 1 tanuló 5. hely/fő: 0 tanuló össz. tan.: 71 tanuló

Iskolatípus szerint

Osztály Gimn. Szakk. Szakisk. Össz.tan.
8.a 9 7 7 23
8.b 16 8   24
8.c 6 9 9 24
Össz.isk. 31 24 16 71
%-ban isk. 44% 34% 23% 100%

Iskolatípus szerint: gimnázium 31 tanuló szakközépiskola 24 tanuló szakiskola 16 tanuló össz. tan.: 71 tanuló

2015/2016 tanév

Jelentkezés – felvétel szerint

Osztály I. hely/fő II.hely/fő III. hely/fő IV.hely/fő V.hely/fő Össz.tan.
8.a 21 2   1   24
8.b 16 5 3 1   25
8.c 20 3 1     24
Össz.isk. 57 10 4 2 0 73
%-ban isk. 78,1% 13,7% 5,5% 2,7% 0% 100%

Felvétel szerint: 1. hely/fő: 57 tanuló 2. hely/fő: 10 tanuló 3. hely/fő: 4 tanuló 4. hely/fő: 2 tanuló 5. hely/fő: 0 tanuló össz. tan.: 73 tanuló

Iskolatípus szerint

Osztály Gimn. Szakgimn.. Szakk. Össz.tan.
8.a 5 15 4 24
8.b 13 12   25
8.c 9 13 2 24
Össz.isk. 27 40 6 73
%-ban isk. 37% 55% 8% 100%

Iskolatípus szerint: gimnázium 27 tanuló szakgimnázium 4a tanuló szakközépiskola 6 tanuló

2016/2017 tanév

Jelentkezés – felvételi szerint

Osztály I. hely/fő II.hely/fő III. hely/fő IV.hely/fő V.hely/fő Össz.tan.
8.a 14 4 2 1   21
8.b 15 2 3     20
8.c 15 3 1     19
Össz.isk. 44 9 6 1 0 60
%-ban isk. 73,3% 15,0% 10,0% 1,7% 0% 100%

Felvétel szerint: 1. hely/fő: 44 tanuló 2. hely/fő: 9 tanuló 3. hely/fő: 6 tanuló 4. hely/fő: 1 tanuló 5. hely/fő: 0 tanuló össz. tan.: 60

Iskolatípus szerint

Osztály Gimn. Szakgimn.. Szakk. Össz.tan.
8.a 6 9 6 21
8.b 9 6 5 20
8.c 11 3 5 19
Össz.isk. 26 18 16 60
%-ban isk. 43% 30% 27% 100%

Iskolatípus szerint: gimnázium 26 tanuló szakgimnázium 18 tanuló szakközépiskola 16 tanuló

2017/2018 tanév

Jelentkezés – felvétel szerint

Osztály I. hely/fő II.hely/fő III. hely/fő IV.hely/fő V.hely/fő Össz.tan.
8.a 18 2 2     22
8.b 20 2 2     20
6.o 2 0 0     2
Össz.isk. 40 4 4 0 0 44
%-ban isk. 90,9% 9,1% 9,1% 0,0% 0% 109%

Felvétel szerint: 1. hely/fő: 40 tanuló 2. hely/fő: 4 tanuló 3. hely/fő: 4 tanuló 4. hely/fő: 0 tanuló 5. hely/fő: 0 tanuló össz. tan.: 44 tanuló

Iskolatípus szerint

Osztály Gimn. Szakgimn.. Szakk. Össz.tan.
8.a 13 4 5 22
8.b 11 6 5 22
6. o 2 0 0 2
Össz.isk. 26 10 10 46
%-ban isk. 57% 22% 22% 100%

Iskolatípus szerint: gimnázium 26 tanuló szakgimnázium 10 tanuló szakközépiskola 10 tanuló

2018/2019 tanév

Jelentkezés – felvétel szerint

Osztály I. hely/fő II.hely/fő III. hely/fő IV.hely/fő V.hely/fő Össz.tan.
8.a 19 1 2     22
8.b 18 2 1     21
8.c 18 1 0     19
Össz.isk. 55 4 3 0 0 62
%-ban isk. 88,7% 6,5% 4,8% 0,0% 0% 100%

Felvétel szerint: 1. hely/fő: 55 tanuló 2. hely/fő: 4 tanuló 3. hely/fő: 3 tanuló 4. hely/fő: 0 tanuló 5. hely/fő: 0 tanuló össz. tan.: 62 tanuló

Iskolatípus szerint

Osztály Gimn. Szakgimn.. Szakk. Össz.tan.
8.a 16 4 2 22
8.b 9 8 4 21
8.c 7 4 8 19
Össz.isk. 32 16 14 62
%-ban isk. 52% 26% 23% 100%

Iskolatípus szerint: gimnázium 32 tanuló szakgimnázium 16 tanuló szakközépiskola 14 tanuló

2019/2020 tanév

Jelentkezés – felvétel szerint

Osztály I. hely/fő II.hely/fő III. hely/fő IV.hely/fő V.hely/fő Össz.tan.
8.a 14 3 0 1 0 18
8.b 15 3 0 0 0 18
8.c 16 3 0 0 0 19
Össz.isk. 45 9 0 1 0 55
%-ban isk. 81,8% 16,4% 0,0% 1,8% 0% 100%

Felvétel szerint: 1. hely/fő: 45 tanuló 2. hely/fő: 9 tanuló 3. hely/fő: 0 tanuló 4. hely/fő: 1 tanuló 5. hely/fő: 0 tanuló össz. tan.: 55 tanuló

Iskolatípus szerint

Osztály Gimn. Szakgimn / technikum Szakk /szakképző Össz.tan.
8.a 12 6 0 18
8.b 12 4 2 18
8.c 9 8 2 19
Össz.isk. 33 18 4 55
%-ban isk. 60% 33% 7% 100%

Iskolatípus szerint: gimnázium 33 tanuló szakgimnázium 18 tanuló szakközépiskola 4 tanuló

2020/2021 tanév

Jelentkezés – felvétel szerint

Osztály I. hely/fő II.hely/fő III. hely/fő IV.hely/fő V.hely/fő Össz.tan.
8.a 18 2 1 0 0 21
8.b 14 4 2 0 0 20
8.c 18 2 0 0 0 20
Össz.isk. 50 8 3 0 0 61
%-ban isk. 81,96% 13,11% 4,91% 10,00% 0% 100%

Felvétel szerint: 1. hely/fő: 50 tanuló 2. hely/fő: 8 tanuló 3. hely/fő: 3 tanuló 4. hely/fő: 0 tanuló 5. hely/fő: 0 tanuló össz. tan.: 61 tanuló

Iskolatípus szerint

Osztály Gimn. Szakgimn / technikum Szakk /szakképző Össz.tan.
8.a 12 6 3 21
8.b 9 10 1 20
8.c 9 11 0 19
Össz.isk. 30 27 4 61
%-ban isk. 60% 33% 7% 100%

Iskolatípus szerint: gimnázium 30 tanuló szakgimnázium 27 tanuló szakközépiskola 4 tanuló össz. tan.: 61 tanuló

Diákok továbbtanulásának helye: 39 % Szolnoki Szakképzési Centrum 33 % Szolnoki TK (Hajnóczy) 17 % Szolnoki TK (Szolnok város) gimnázium 8 % Karcagi SZC 3 % Megyén kívüli intézményben

A Boldog Gyermekekért nevű alapítvány támogatása, adószám: 18824773-1-16