Intézményi Tanács munkaprogramja 2023-2024

Az Intézményi Tanács munkaprogramja nem akadálymentes PDF formátumban itt olvasható: Intézményi Tanács munkaprogram (PDF)

Martfűi József Attila
Általános Iskola
5435 Martfű, Május 1. út 2.

Intézményi Egységkód: SZTK 443901
Szolnoki Tankerületi Központ JA39
Vármegye: Jász-Nagykun-Szolnok
OM azonosító: 201511


A Martfűi József Attila Általános Iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. § (4) bekezdése alapján létrehozott intézményi tanácsa a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI – rendelet 121. §- a (6) bekezdésének a) pontjában előírtak alapján a 2023/2024. tanévre szóló munkaprogramját – ügyrendje és a nevelőtestület éves munkatervében foglaltak figyelembevételével, egyeztetve a diákönkormányzat és a szülői szervezet vezetőivel – a következőkben határozza meg:

1. Az intézményi tanács munkaprogramjának célja, tartalma

Az intézményi tanács munkaprogramja (a továbbiakban: munkaprogram) a vonatkozó jogszabályi előírások alapján létrehozott iskolai intézményi tanácsnak – mely a nevelőtestület és a szülői közösség által delegált, az intézményvezető által megbízott tagokból álló egyeztető fórum – egy tanévre meghatározott feladat- és munkaterve.

A munkaprogram az intézményi tanácsnak, mint az iskola autonóm szervezeti egységének a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos, széles körű, jogszabályban garantált véleménynyilvánító jogköre gyakorlásának megvalósítását szabályozó dokumentum.

A munkaprogram tartalmazza

 • a meghatározó jogi háttérszabályozókat;
 • az intézményi tanács alapvető feladatainak és jogainak felsorolását;
 • az intézményi tanács vezető tisztségviselőinek, tagjainak nevét;
 • a részletes feladattervet;
 • elfogadásának eljárásrendjét.

A munkaprogram részletes feladatterve tartalmazza

 • az intézményi tanács üléseinek, rendezvényeinek időpontjait, feladatait,
 • a felelősök megnevezését, valamint
 • a nevelőtestület értekezletein való részvétel alkalmait.

Az intézményi tanács munkaprogramjában nem szereplő ülések (a rendkívüli ülések) összehívásának szükségességéről – az intézményi tanács ügyrendjével összhangban – az intézményi tanács elnöke dönt.

2. Jogi háttérszabályozás

2.1. Jogszabályi háttér

A munkaprogramban foglaltak az alábbi jogszabályok előírásain alapulnak:

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 • a tanév rendjéről szóló mindenkori miniszteri rendelet

2.2. Belső intézményi normákkal való koherencia

A munkaprogram az alábbi intézményi szabályzókkal való megfelelőségre épül:

 • pedagógiai program,
 • szervezeti és működési szabályzat,
 • házirend,
 • iskolai éves munkaterv,
 • intézményi tanács ügyrendje,
 • szülői szervezet munkaterve.

3. Az intézményi tanács feladatai és jogkörei

Az intézményi tanácsnak – mint az intézmény működésében érdekelt, törvényben nevesített közösségek érdekképviseletének hatékony megvalósítása céljából létrehozott, önálló jogi személyként működő szervezetnek – az a feladata, hogy az iskola nevelő-oktató tevékenységét érintő kérdésekben véleményt nyilvánítson, a pedagógiai munka eredményességének értékelése tárgyában javaslatokat fogalmazzon meg, és a felvetett kérdések ügyében tanácsait, álláspontját megfogalmazza a delegáló közösségek érdekében.

Az intézményi tanács döntési jogkörrel rendelkezik

 • éves munkaprogramjának elfogadása;
 • ügyrendjének meghatározása;
 • tisztségviselőinek megválasztása és visszahívása;
 • a nevelőtestület által az intézményi tanács döntési jogkörébe átruházott kérdések ügyében.

Az intézményi tanács véleményezési jogkörrel rendelkezik:

 • a nevelési-oktatási intézmény működését érintő valamennyi kérdés;
 • a pedagógiai program elfogadása;
 • a házirend elfogadása;
 • az éves nevelőtestületi munkaterv elfogadása;
 • a szervezeti és működési szabályzat elfogadása;
 • a nevelési-oktatási intézmény által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó program megvalósításánál túl nem léphető legmagasabb összeg meghatározása;
 • a köznevelési szerződés megkötése;
 • az iskolában folyó fakultatív hit- és vallásoktatás idejének és helyének meghatározása;
 • az iskolában folyó szakmai munka eredményességének, hatékonyságának a nevelőtestület által félévkor és a tanítási végén elkészített értékelése ügyében.

Az intézményi tanács véleményét kötelező kikérni

 • a pedagógiai program;
 • a szervezeti és működési szabályzat;
 • a házirend;
 • a munkaterv elfogadása;
 • a köznevelési szerződés megkötése előtt.

Az intézményi tanács javaslattételi jogköre az alábbiakat foglalja magába

 • a nevelési-oktatási intézmény működését érintő valamennyi kérdésben javaslatokat fogalmazhat meg a nevelőtestület, illetve az iskolavezetés részére;
 • az intézményvezető által az iskola működéséről szóló, félévi rendszerességgel történő beszámolóval kapcsolatos álláspont megfogalmazása és eljuttatása a fenntartóhoz;
 • a nevelőtestület ülésének összehívását kezdeményezheti.

Az intézményi tanács véleményalkotási jogkörének gyakorlása érdekében együttműködik a jogszabály által véleményalkotásra feljogosított többi iskolai közösséggel, illetve szervezeti egységgel (a továbbiakban: az iskolában működő egyeztető fórumok).

Az első és a második félév (a tanítási év utolsó napja) lezárását követő tizenöt napon belül az iskolának a nevelőtestületi értekezleten elvégzett, a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát tartalmazó jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az intézményi tanácsnak.

4. Az intézményi tanács személyi összetétele

4.1. Az intézményvezető által megbízott tagok

Nevelőtestület részéről: Ivanov Erika
Szülői szervezet részéről: Doroginé Bálint Edina

4.2. Az intézményi tanács által választott vezetők

Elnök: Ivanov Erika
Alelnök: Doroginé Bálint Edina

5. Részletes feladatterv

 1. A nevelőtestület tanév eleji értekezletén való részvétel
  Feladat: a nevelőtestület éves munkatervének megismerése, véleménynyilvánítás a tervezési szakaszban, kiemelt figyelemmel a következő témakörökre:

  • a tanév helyi rendje
  • a tanítás nélküli munkanapok elosztása
  • a tanév kiemelt feladatai
  • az intézményi dokumentumok, szabályozók esetleges átdolgozása
  • az intézmény által szervezett anyagi tehervállalást érintő programok
  • az iskolai rendezvények, megemlékezések
  • az osztálykirándulások
  • a pályázatokon tervezett részvétel

  Határidő: 2023. augusztus 31.
  Felelős: Ivanov Erika

 2. Az intézményi tanács tisztségviselőinek megválasztása

  Határidő: 2023. október
  Felelős: Ivanov Erika

 3. Egyeztető megbeszélés a diákönkormányzat, a szülői szervezet vezetőivel az éves teendőkről, éves munkaprogram elfogadása, a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet áttekintése.
  Feladat: megegyezés a közös feladatokban (rendezvényeken, eseményeken) való részvételről, a feladatok megosztásáról, különösen az alábbi területeken:

  • az éves iskolai munkaterv alapján meghatározott teendők
  • az alapítvány működtetése

  Határidő: 2023. október
  Felelős: Ivanov Erika

 4. A nevelőtestület félévi értekezletén való részvétel
  Feladat: a tanév első félévében végzett pedagógiai munka értékelésében való tanácskozási jogú részvétel, felszólalási lehetőség

  Határidő: 2024. február
  Felelős: Doroginé Bálint Edina

 5. Az intézményi tanács félévi ülése
  Feladat: a tanév első félévében végzett pedagógiai munka értékeléséről szóló igazgatói beszámoló megismerése, véleményezése, az intézmény fenntartója számára javaslatok megtétele

  Határidő: 2024. február
  Felelős: Ivanov Erika

 6. Egyeztető megbeszélés a diákönkormányzat, és a szülői szervezet vezetőivel az éves teendők végrehajtásáról
  Feladat: a közös feladatok megvalósításának áttekintése, értékelése, különösen az alábbi területeken:

  • az éves iskolai munkaterv alapján meghatározott teendők
  • az alapítvány működtetése

  Határidő: 2024. április
  Felelős: Ivanov Erika

 7. A nevelőtestület év végi értekezletén való részvétel
  Feladat: a tanév értékelésében való részvétel, kiemelt véleményalkotási terület:

  • a pedagógiai program végrehajtásának értékelése
  • tanulmányi eredmények, továbbtanulási, felvételi arányok
  • országos mérések, értékelések eredményei
  • tájékoztató a versenyeredményekről
  • tájékoztató a következő tanévi csoport-, illetve osztályindításokról
  • a következő tanévre vonatkozó tervek
  • pályázati programok alakulása

  Határidő: 2024. június
  Felelős: Ivanov Erika

 8. Az intézményi tanács tanév végi ülése
  Feladat: a tanév második félévében végzett pedagógiai munka értékeléséről szóló igazgatói beszámoló megismerése, véleményezése, az intézmény fenntartója számára javaslatok megfogalmazása, valamint a tanítási év értékelése, különös tekintettel az alábbiakra:

  • az intézményi tanács éves munkájának értékelése;
  • javaslatok megfogalmazása a nevelőtestület részére a következő tanév tervezéséhez

  Határidő: 2024. június
  Felelős: Ivanov Erika

A munkaprogramban nem szereplő egyes feladatok kibővülnek az időszerű teendőkkel, kérdésekkel.

6. Záró rendelkezések

A munkaprogram az intézményvezetővel, valamint – a közösen gyakorolt jogokhoz kapcsolódó tevékenységek tárgyköreiben – a diákönkormányzat és a szülői szervezet vezetőivel történő egyeztetést követően kell kidolgozni.

A munkaprogramra az intézményi tanács elnöke tesz, kiegészítésére, módosítására az intézményi tanács bármely tagja tehet javaslatot. A munkaprogramról, annak módosítására tett javaslatokról, az intézményi tanács az ügyrendjében meghatározottak szerint dönt.

A munkaprogramot minden tanévben legkésőbb október huszadikáig kell elfogadni.

A munkaprogram a tanév folyamán az intézményi tanács rendes vagy rendkívüli ülésén, bármely tag javaslata alapján módosítható.

A munkaprogram egy példányát tájékoztatásul az intézmény vezetőjének át kell adni, melyről az intézményi tanács elnöke gondoskodik.

7. Legitimációs záradék

A Martfűi József Attila Általános Iskola Intézményi Tanácsa 2023. év augusztus 31. napján megtartott ülésén a 2023/2024. tanévre szóló munkaprogramját elfogadta.

Martfű, 2023. augusztus 31.

     …………………………….                                                  …………………………..
Doroginé Bálint Edina hitelesítő                                               Ivanov Erika hitelesítő