Mérési-Értékelési Rendszer 2023-2024

A Mérési-Értékelési Rendszer nem akadálymentes PDF formátumban itt olvasható: Mérési-Értékelési Rendszer (PDF)

Martfűi József Attila
Általános Iskola
5435 Martfű, Május 1. út 2.

Intézményi Egységkód: T080JA3901
Szolnoki Tankerületi Központ JA39
Vármegye: Jász-Nagykun-Szolnok
OM azonosító: 201511


Mérési-értékelési rendszer

Az értékelés „az iskolai élet mindennapjaihoz hozzátartozó történés, a tanárok munkájának ritmusát, a tanulóknak a tudáshoz, az iskolához, a tantárgyakhoz való viszonyát, az iskolai munka légkörét, a tanulók hangulatát befolyásoló jelenség is.” (Csapó, 2002, 45.)

A nevelőtestület az igazgató irányításával elkészített pedagógiai programjában fogalmazta meg az intézmény pedagógiai hitvallását, pedagógiai elveit, értékeit, céljait, és meghatározta a hozzá kapcsolódó feladatokat, eszközöket. Az intézmény az értékelés során azt vizsgálja, hogyan tudott megfelelni saját céljainak, azok megvalósításában hol tart.

Szükséges, hogy meg tudja mutatni iskolánk, milyen minőségben tanít és nevel, elemezni tudja sikereit és kudarcait, láthatóvá tudja tenni, hogy eléri céljait.

Az intézmény célja: A nevelési és oktatási szempontból eredményesen működő intézmény szolgáltatásai megfeleljenek az iskolahasználók számára. (Intézményi munkaterv)

Pedagógiai tevékenységünk célja mindazoknak az intellektuális és emberi – erkölcsi értékeknek a kialakítása tanítványainkban, amelyek birtokában úgy tudják egyéni boldogulásukat megteremteni, hogy az egyben a szűkebb és tágabb közösségük javát is szolgálja. (Pedagógiai program)

Iskolánk mérési- értékelési rendszerének fő célja:

 • Az oktató-nevelő munkánk hatékonyságának növelése annak érdekében, hogy pontos információt kapjunk:
  • a nevelés – oktatás folyamatának eredményességéről, mik az iskolai munkánk erősségei, fejlesztendő területei;
  • tanulóink képességeiről és tantárgyi tudásáról;
  • a pedagógusaink szakmai felkészültségéről;
  • az iskolai munka feltételrendszerének alakulásáról;
  • az iskolahasználók elégedettségéről, igényeiről.
 • Nyújtson alapot a vezetés ellenőrző, elemző tevékenységéhez, a folyamatok azonosításához stratégiai céljainak kialakításához, a prioritások kijelöléséhez.

Az értékelés szerepe:

 • A nevelési-oktatási célok elérése.
 • A pedagógiai munka eredményességének, hatékonyságának folyamatos biztosítása olyan hatékony eszközrendszerrel, amely segíti a megbízható információk gyűjtését a tanulói, pedagógusi és az intézményi teljesítményekről a fejlesztés érdekében.
 • Megbízható tanulói, pedagógusi és intézményi teljesítménymutatók gyűjtése.
 • Az iskolával kapcsolatban álló partnerek /elsősorban a tanulók, a szülők, a fenntartó és a pedagógusok/ iskolánkkal szembeni igényeinek, elvárásainak teljesítése.
 • Az iskola optimális működésének segítése, az iskola minőségének folyamatos kontrollálása, javítása.

Az intézményi szinten zajló értékelő tevékenység kiterjed

 • a nevelés – oktatás folyamatának és eredményességének értékelésére;
 • a tanulói teljesítmények, illetve a pedagógusok munkájának vizsgálatára;
 • az iskolai munka feltételrendszerének alakulására;
 • annak értékelésére, mennyire képes megfelelni a helyi szükségleteknek és elvárásoknak.

A mérési-értékelési rendszer folyamata

A mérési értékelési rendszer folyamata

A mérési rendszer résztvevői és területei

Ki? Kit? Mit? Mérési mód Gyakoriság
Pedagógus tanulót Tantárgyi teljesítményt, magatartást, szorgalmat, egyéb feladat teljesítését Diagnosztikus, formatív, szummatív Folyamatos
Nevelőtestület Diákokat Magatartás-szorgalom, közösségi munka Minősítő Folyamatos
Nevelőtestület Igazgatót A vezető módszereit, valamint a megadott szempontok alapján a vezető teljesítményét, vezetői feladatait. Elégedettségmérés a vezetői önértékelés során. 2 évente
Iskolavezetés Diákot Tanórai és tanórán kívüli teljesítményt Minősítő, diagnosztizáló Folyamatos
Iskolavezetés Pedagógust A megadott szempont sor alapján a tanórai, tantárgyi és tanórán kívüli, módszertani munkát, felkészülést, eredményességet. Óralátogatás, óramegbeszélés, kérdőívek, interjúk Ellenőrzési terv alapján
Iskolavezetés Egyéb munkatársat Munkaköri leírások ban foglaltak végrehajtása tervezett és spontán megfigyelések
Iskolavezetés Igazgatót Vezetői kompetenciák mentén szakmai munka dokumentum-elemzés, vezetőtársakkal készített interjú 2 évente
Igazgató Az intézmény tevékenységét Intézményműködés, partnerek elégedettsége SWOT-analízis, elégedettségi kérdőívek, belső önértékelés Szükség szerint, de legalább 2 évente
Igazgató Diákot Tanulmányi és tanórán kívüli tevékenység Megfigyelés, óralátogatás Folyamatos
Igazgató Vezetőtársakat Delegált feladatok végrehajtása Megfigyelés, dokumentumelemzés Folyamatos
Igazgató Pedagógusokat együttműködés, adminisztráció, szakmai munka eredményessége, hatékonysága Megfigyelés, óralátogatás, dokumentumelemzés Ellenőrzési terv alapján
Igazgató Egyéb munkatársakat Munkaköri leírásokban foglaltak végrehajtása Megfigyelés
Munkaközösség-vezetők Pedagógust Tervezési dokumentáció, szakmai munka Dokumentumelemzés, óralátogatás, óramegbeszélés Tanév eleje, folyamatos, az ellenőrzési terv alapján
Tanulók Tanulót Saját munkájukat és társaikat Ön- és társértékelés Folyamatos
Szülők Intézményt
igazgatót
Az elvárásoknak való megfelelést elégedettségi kérdőívek 2 évente a vezetői önértékelés során
Belső önértékelési csoport Az intézményt, az igazgató szakmai munkáját A központi és helyi elvárásoknak való megfelelés dokumentum-elemzés, kérdőívek, interjúk 5 évente
2 évente
Külső szakértő Intézményt
igazgatót
Központi szempontsor alapján a helyi pedagógiai program megvalósulását, a vezető szakmai munkáját dokumentum-elemzés, kérdőívek, interjúk, intézmény-látogatás Oktatási Hivatal által meghatározott időpontban.

A mérések-értékelések szintjei

Központi mérések

 • Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer (Difer)
 • Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt
 • Országos kompetenciamérés
  • matematika
  • szövegértés
  • természettudomány
  • idegen nyelv
 • digitális próbamérés
  • digitális kultúra
  • történelem
 • pályaorientációs mérés

Intézményi szintű mérések

Tudás-és képességszint mérése:

 • tanév eleji bemeneti mérés
 • félévi felmérés
 • év végi felmérés

Elégedettségmérés (szülők, pedagógusok)

Fenntartói szintű mérés

 • fenntartó által előírt diagnosztikus mérés

Speciális mérések

 • Szegedi Tudomány-egyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportjának „Diagnosztikus mérések fejlesztése” című felmérés-sorozata (e-Dia)

A mérések részleteit a Mérési háló tartalmazza.

Mérési eredmények feldolgozása

Feladat Felelős Módszer, eszköz Határidő
A mérési eredmények ismertetése a szaktanárokkal Intézményvezetés, munkaközösség-vezetők Tájékoztatás, értekezlet A mérés elvégzését követő 30 napon belül
Az erősségek és fejlesztendő területek meghatározása Megbeszélés, adatok gyűjtése, elemzés, megoldási javaslatok, megvalósítás tervezése Adott tanév végéig
Stratégiai részcélok megfogalmazása, ezek megvalósításához szükséges feladatok, módszerek meghatározása Szaktanárok, tanítók mérést követő tanév szept. 30-ig
Munkaközösségek által megfogalmazott célkitűzések megvitatása tantestületi szinten Nevelőtestület Értekezlet
A célkitűzésekből származó aktuális feladatok beépítése a munkatervekbe, az intézkedési tervbe Intézményvezetés, munkaközösség-vezetők
A kitűzött feladatok megvalósulásának nyomon követése Tematikus mérés Folyamatosan
Az eredmények ismertetése a szaktanárokkal Munkaközösségi értekezlet Tanévzáró értekezlet